Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Prehľad výdavkov vlády

v mil. Eur Medziročná zmena
Bežné výdavky 14 202,9 -1,1%
mzdy, platy, služobné príjmy, ostatné osobné vyrovnania a poistné 2 192,8 5,5%
tovary a služby 1 665,2 -8,2%
bežné transfery 10 344,2 -8,8%
Dotácie obciam a VÚC 1 175,8 14,8%
Sociálne dávky MPSVR n.a. n.a.
Nefinančným subjektom a právnickým osobám nezaradeným vo verejnej správe n.a. n.a.
Do zahraničia n.a. n.a.
splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi 1 191,1 1,3%
Kapitálové výdavky 1 794,3 -59,2%
Výdavky vlády spolu 15 997,2 -16,0%

Popis tabuľky

Prehľad výdavkov podľa druhu ukazuje, že hlavnou výdavkovou položkou vlády sú transfery (finančné prevody), a to buď transfery jednotlivcom (v podobe sociálnych dávok, alebo úhrady zdravotného poistenia) alebo právnickým osobám a územnej samospráve.