Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Prehľad výdavkov vlády

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Bežné výdavky -6,0% -849,0
mzdy, platy, služobné príjmy, ostatné osobné vyrovnania a poistné 9,8% 215,7
tovary a služby -12,4% -205,9
bežné transfery -8,3% -858,5
Dotácie obciam a VÚC 28,1% 330,1
Sociálne dávky MPSVR n.a. n.a.
Nefinančným subjektom a právnickým osobám nezaradeným vo verejnej správe n.a. n.a.
Do zahraničia n.a. n.a.
splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi -1,4% -16,1
Kapitálové výdavky 6,0% 107,9
Výdavky vlády spolu -4,6% -741,0

Popis tabuľky

Prehľad výdavkov podľa druhu ukazuje, že hlavnou výdavkovou položkou vlády sú transfery (finančné prevody), a to buď transfery jednotlivcom (v podobe sociálnych dávok, alebo úhrady zdravotného poistenia) alebo právnickým osobám a územnej samospráve.