Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky ministerstiev

v mil. Eur Medziročná zmena
Spolu 17 300,0 2,4%
Všeobecná pokladničná správa 4 144,6 8,5%
Splácanie úrokov a ostatné náklady štátneho dlhu 1 386,7 24,0%
Odvody do EÚ vrátane rezerv 716,3 6,6%
Dotácia Sociálnej poisťovne 1 780,0 -2,6%
Rezerva vlády 73,4 1 414 994,3%
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 2 434,3 4,4%
Podpora základného výskumu 451,7 29,4%
Šport a kultúra 32,0 10,5%
Základné vzdelanie (vrátane výdavkov Ministerstva vnútra) 688,7 6,4%
Stredoškolské vzdelanie (vrátane výdavkov Ministerstva vnútra) 478,8 0,3%
Vysokoškolské vzdelávanie 367,4 -8,6%
Služby v školstve (ubytovanie, stravovanie) (vrátane výdavkov Ministerstva vnútra) 163,4 -0,4%
Vzdelávanie - iné formy (vrátane výdavkov Ministerstva vnútra) 150,5 -3,1%
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 1 997,6 1,4%
Pomoc v hmotnej núdzi 302,0 -0,7%
Prídavok na dieťa 320,2 0,5%
Rodičovský príspevok 356,8 -2,5%
Štátom platené poistné za osoby starajúce sa o dieťa 240,8 0,4%
Pomoc zdravotne postihnutým 222,7 7,1%
Starostlivosť o ohrozené deti (detské domovy) 75,9 3,1%
Politika trhu práce, služby zamestnanosti 144,4 -10,3%
Administratívne náklady spojené so správou dávok 122,0 0,6%
Vianočné príspevky dôchodcom 65,0 0,4%
Osobitné dávky a podpora sociálnych služieb 94,2 n.a.
Ministerstvo zdravotníctva SR 1 393,1 11,5%
Poistné platené štátom (3 mil. poistencov) 1 218,1 12,5%
Úrady verejného zdravotníctva 32,2 -1,9%
Ministerstvo obrany SR 798,3 3,6%
Mzdové a sociálne náklady vojakov a iných zamestnancov 461,9 28,1%
Prevádzka vojenských zariadení 265,1 12,1%
Investície 1,5 -44,2%
Mierové misie v zahraničí 50,0 13,4%
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 2 126,2 1,9%
Budovanie a správa ciest 970,1 -24,9%
Dotovanie železničnej dopravy a investície 925,7 29,8%
Regulácia, štátny dozor a bezpečnosť dopravy 26,6 54,5%
Podpora výstavby a obnovy bytového fondu 25,0 -41,8%
Podpora štátneho fondu rozvoja bývania- úvery 54,9 0,0%
Štátna prémia na stavebné sporenie 43,0 -8,6%
Bonifikácia hypoték 27,5 9,0%
Tvorba, riadenie, kontrola a implementácia politík 36,7 196,1%
Rozvoj cestovného ruchu 7,2 39,5%
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 1 409,1 -5,8%
Rozvoj vidieka-dotácie farmárom 501,3 -16,0%
Priame platby poľnohospodárom na zachovanie produkcie 375,0 1,4%
Intervenčné nákupy potravín - stabilizácia trhu s plodinami 19,8 -25,2%
Potravinová bezpečnosť, zdravie, ochrana rastlín 34,5 1,3%
Podpora regionálneho rozvoja 403,1 -8,3%
Ministerstvo vnútra SR 902,2 3,8%
Polícia 664,5 0,3%
Hasiči 86,2 9,6%
Obvodné úrady štátnej správy 42,6 -38,1%
Ochrana štátnej hranice 53,0 -7,5%
Výchova a vzdelávanie mládeže n.a. n.a.
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené n.a. n.a.
Podpora výstavby a obnovy bytového fondu n.a. n.a.
Podpora štátneho fondu rozvoja bývania- úvery n.a. n.a.
Štátna prémia na stavebné sporenie n.a. n.a.
Bonifikácia hypoték n.a. n.a.
Podpora regionálneho rozvoja n.a. n.a.
Ministerstvo financií SR 517,4 7,2%
Výber daní a colná správa 190,4 -11,7%
Výber daní n.a. n.a.
Colná správa n.a. n.a.
Informatizácia spoločnosti 223,8 1 388,8%
Riadenie systému verejných financií 47,6 6,2%
Ministerstvo hospodárstva SR 214,5 -34,3%
Podporné programy a organizácie ministerstva 27,0 -15,0%
Investičné stimuly a dotácie súkromným spoločnostiam 25,4 -76,0%
Rozvoj cestovného ruchu 19,5 -27,8%
Podpora podnikania 20,3 -31,4%
Národný jadrový fond 2,9 -45,2%
Podpora energetiky a inovácií 102,8 -31,1%
Ministerstvo životného prostredia SR 384,1 -21,5%
Ochrana vôd, čističky a kanalizácia 210,9 -19,5%
Protipovodňové opatrenia 30,1 -13,6%
Administratíva, rozpočtové a príspevkové organizácie rezortu 42,3 -7,3%
Ochrana ovzdušia, prírody a krajiny, odpady 95,9 -27,6%
Ministerstvo spravodlivosti SR 302,8 7,1%
Súdnictvo 146,5 6,8%
Väzenstvo 146,8 5,7%
Ministerstvo kultúry SR 181,2 5,8%
Divadlá, Knižnice,Múzeá, Hudba, Granty 113,9 -8,7%
Dotácia RTVS 14,0 -44,5%
Cirkvi a náboženské spoločnosti 37,2 0,2%
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 123,0 -0,6%
Reprezentácia SR v zahraničí (veľvyslanci a pod.) 81,9 7,9%
Výdavky na činnosť ministerstva 17,8 0,2%
Zahraničná pomoc a členstvo v organizáciách 18,2 7,1%
Slovenská akadémia vied 59,0 3,8%
Generálna prokuratúra SR 60,3 9,8%
Slovenská informačná služba 41,6 -0,7%
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 43,2 -21,9%
Kancelária Národnej rady SR 25,4 -29,0%
Úrad vlády SR 39,8 -42,5%
Správa štátnych hmotných rezerv SR 33,2 -39,4%
Štatistický úrad SR 19,3 -24,6%
Národný bezpečnostný úrad 7,9 0,4%
Najvyšší súd SR 8,2 5,2%
Najvyšší kontrolný úrad SR 8,0 -34,3%
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 6,0 127,1%
Úrad jadrového dozoru SR 5,1 -10,3%
Kancelária prezidenta SR 3,8 2,6%
Ústavný súd SR 3,3 37,7%
Úrad priemyselného vlastníctva SR 2,8 -5,0%
Úrad pre verejné obstarávanie SR 2,6 37,8%
Protimonopolný úrad SR 2,1 1,7%
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví n.a. n.a.
Kancelária Súdnej rady SR n.a. n.a.
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu n.a. n.a.

Popis tabuľky

Výdavky štátneho rozpočtu sú rozdelené medzi 13 ministerstiev a 19 ďalších inštitúcií. Každý z týchto subjektov (tiež označovaných ako kapitola rozpočtu, ministerstvá sa označujú aj ako rezorty) je samostaný právny subjekt, má svoje príjmy aj výdavky. Ich súčet tvorí štátny rozpočet. Osobitné postavenie medzi ministerstvami má Všeobecná pokladničná správa, ktorá nie je typickým ministerstvom, nemá menovaného ministra, za jeho správu zodpovedá minister financií. Z účtovného hľadiska je príjimateľom všetkých daňových príjmov a z jej rozpočtu odchádzajú výdavky nadrezortného charakteru, napr. úroky za štátny dlh, či odvody do rozpočtu EÚ. Štátny rozpočet každý rok schvaľuje parlament na základe návrhu vlády. Ak výdavky presiahnu príjmy štátneho rozpočtu, hovoríme o schodku (deficite) štátneho rozpočtu.