Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky ministerstiev

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Spolu -9,6% -1 659,3
Všeobecná pokladničná správa -18,5% -767,3
Splácanie úrokov a ostatné náklady štátneho dlhu -10,0% -138,1
Odvody do EÚ vrátane rezerv -12,6% -90,1
Dotácia Sociálnej poisťovne -20,9% -371,7
Rezerva vlády -95,9% -70,4
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR -13,4% -325,9
Podpora základného výskumu -41,3% -186,4
Šport a kultúra -0,3% -0,1
Základné vzdelanie (vrátane výdavkov Ministerstva vnútra) 12,4% 85,6
Stredoškolské vzdelanie (vrátane výdavkov Ministerstva vnútra) 4,1% 19,5
Vysokoškolské vzdelávanie -13,0% -47,7
Služby v školstve (ubytovanie, stravovanie) (vrátane výdavkov Ministerstva vnútra) -62,4% -101,9
Vzdelávanie - iné formy (vrátane výdavkov Ministerstva vnútra) -51,8% -78,0
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 2,8% 56,2
Pomoc v hmotnej núdzi -3,2% -9,6
Prídavok na dieťa -1,2% -3,7
Rodičovský príspevok -3,7% -13,3
Štátom platené poistné za osoby starajúce sa o dieťa -1,2% -2,8
Pomoc zdravotne postihnutým 1,4% 3,1
Starostlivosť o ohrozené deti (detské domovy) 0,8% 0,6
Politika trhu práce, služby zamestnanosti 34,3% 49,5
Administratívne náklady spojené so správou dávok -0,3% -0,4
Vianočné príspevky dôchodcom -2,2% -1,4
Osobitné dávky a podpora sociálnych služieb 40,4% 38,1
Ministerstvo zdravotníctva SR 10,0% 138,8
Poistné platené štátom (3 mil. poistencov) 11,5% 140,1
Úrady verejného zdravotníctva -2,9% -0,9
Ministerstvo obrany SR -1,0% -8,2
Mzdové a sociálne náklady vojakov a iných zamestnancov -2,3% -10,4
Prevádzka vojenských zariadení 3,2% 8,5
Investície 108,4% 1,7
Mierové misie v zahraničí -8,1% -4,0
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR -24,4% -519,7
Budovanie a správa ciest -50,4% -489,2
Dotovanie železničnej dopravy a investície 0,1% 0,5
Regulácia, štátny dozor a bezpečnosť dopravy 5,6% 1,5
Podpora výstavby a obnovy bytového fondu -19,7% -4,9
Podpora štátneho fondu rozvoja bývania- úvery 0,0% 0,0
Štátna prémia na stavebné sporenie -8,2% -3,5
Bonifikácia hypoték 0,5% 0,1
Tvorba, riadenie, kontrola a implementácia politík -21,0% -7,7
Rozvoj cestovného ruchu -0,3% -0,0
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR -15,2% -214,3
Rozvoj vidieka-dotácie farmárom -29,0% -145,5
Priame platby poľnohospodárom na zachovanie produkcie -1,3% -4,7
Intervenčné nákupy potravín - stabilizácia trhu s plodinami -50,5% -10,0
Potravinová bezpečnosť, zdravie, ochrana rastlín 9,3% 3,2
Podpora regionálneho rozvoja -18,7% -75,3
Ministerstvo vnútra SR 11,0% 99,5
Polícia 1,6% 10,4
Hasiči 20,5% 17,7
Obvodné úrady štátnej správy 15,9% 6,8
Ochrana štátnej hranice -19,8% -10,5
Výchova a vzdelávanie mládeže n.a. n.a.
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené n.a.  
Podpora výstavby a obnovy bytového fondu n.a.  
Podpora štátneho fondu rozvoja bývania- úvery n.a.  
Štátna prémia na stavebné sporenie n.a.  
Bonifikácia hypoték n.a.  
Podpora regionálneho rozvoja n.a.  
Ministerstvo financií SR -26,7% -137,9
Výber daní a colná správa 7,9% 15,1
Výber daní n.a.  
Colná správa n.a.  
Informatizácia spoločnosti -67,6% -151,3
Riadenie systému verejných financií -1,5% -0,7
Ministerstvo hospodárstva SR -12,8% -27,4
Podporné programy a organizácie ministerstva -17,6% -4,8
Investičné stimuly a dotácie súkromným spoločnostiam -43,0% -10,9
Rozvoj cestovného ruchu 60,6% 11,8
Podpora podnikania -55,7% -11,3
Národný jadrový fond 10,6% 0,3
Podpora energetiky a inovácií -15,2% -15,6
Ministerstvo životného prostredia SR -15,0% -57,6
Ochrana vôd, čističky a kanalizácia -37,3% -78,6
Protipovodňové opatrenia 8,1% 2,4
Administratíva, rozpočtové a príspevkové organizácie rezortu -13,4% -5,7
Ochrana ovzdušia, prírody a krajiny, odpady 24,9% 23,9
Ministerstvo spravodlivosti SR 4,1% 12,3
Súdnictvo 5,9% 8,6
Väzenstvo 0,2% 0,3
Ministerstvo kultúry SR 14,9% 27,0
Divadlá, Knižnice,Múzeá, Hudba, Granty 11,9% 13,6
Dotácia RTVS 32,9% 4,6
Cirkvi a náboženské spoločnosti 0,9% 0,3
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 1,6% 1,9
Reprezentácia SR v zahraničí (veľvyslanci a pod.) -0,2% -0,2
Výdavky na činnosť ministerstva 3,7% 0,7
Zahraničná pomoc a členstvo v organizáciách 11,3% 2,1
Slovenská akadémia vied 46,1% 27,2
Generálna prokuratúra SR 16,0% 9,6
Slovenská informačná služba 0,0% 0,0
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 18,0% 7,8
Kancelária Národnej rady SR 1,4% 0,3
Úrad vlády SR -19,4% -7,7
Správa štátnych hmotných rezerv SR 9,5% 3,1
Štatistický úrad SR 40,5% 7,8
Národný bezpečnostný úrad -1,2% -0,1
Najvyšší súd SR 3,4% 0,3
Najvyšší kontrolný úrad SR -2,4% -0,2
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 145,9% 8,8
Úrad jadrového dozoru SR -16,1% -0,8
Kancelária prezidenta SR 2,3% 0,1
Ústavný súd SR 45,2% 1,5
Úrad priemyselného vlastníctva SR 0,1% 0,0
Úrad pre verejné obstarávanie SR 59,0% 1,6
Protimonopolný úrad SR 15,3% 0,3
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví n.a. n.a.
Kancelária Súdnej rady SR n.a. n.a.
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu n.a. n.a.

Popis tabuľky

Výdavky štátneho rozpočtu sú rozdelené medzi 13 ministerstiev a 19 ďalších inštitúcií. Každý z týchto subjektov (tiež označovaných ako kapitola rozpočtu, ministerstvá sa označujú aj ako rezorty) je samostaný právny subjekt, má svoje príjmy aj výdavky. Ich súčet tvorí štátny rozpočet. Osobitné postavenie medzi ministerstvami má Všeobecná pokladničná správa, ktorá nie je typickým ministerstvom, nemá menovaného ministra, za jeho správu zodpovedá minister financií. Z účtovného hľadiska je príjimateľom všetkých daňových príjmov a z jej rozpočtu odchádzajú výdavky nadrezortného charakteru, napr. úroky za štátny dlh, či odvody do rozpočtu EÚ. Štátny rozpočet každý rok schvaľuje parlament na základe návrhu vlády. Ak výdavky presiahnu príjmy štátneho rozpočtu, hovoríme o schodku (deficite) štátneho rozpočtu.