Koľko štát minul?

Prídavok na dieťa a rodičovský príspevok

688 miliónov eur. Presne toľko pôjde v roku 2018 na dve štátom poskytované dávky - prídavok na dieťa a rodičovský príspevok. Na Slovensku sú tieto dávky vyplácané plošne, čo znamená, že minister či generálny riaditeľ banky dostáva na svoje dieťa od štátu príspevok vo výške 23,52 eur rovnako, ako rodina žijúca z nízkej mzdy.

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky ministerstiev

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Spolu 15 640,7 2 892 6 716 2,4%
Všeobecná pokladničná správa 3 377,3 625 1 450 8,5%
Splácanie úrokov a ostatné náklady štátneho dlhu 1 248,5 231 536 24,0%
Odvody do EÚ vrátane rezerv 626,2 116 269 6,6%
Dotácia Sociálnej poisťovne 1 408,3 260 605 -2,6%
Rezerva vlády 3,0 1 1 1 414 994,3%
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 2 108,5 390 905 4,4%
Podpora základného výskumu 265,3 49 114 29,4%
Šport a kultúra 31,9 6 14 10,5%
Základné vzdelanie (vrátane výdavkov Ministerstva vnútra) 774,3 143 332 6,4%
Stredoškolské vzdelanie (vrátane výdavkov Ministerstva vnútra) 498,4 92 214 0,3%
Vysokoškolské vzdelávanie 319,7 59 137 -8,6%
Služby v školstve (ubytovanie, stravovanie) (vrátane výdavkov Ministerstva vnútra) 61,5 11 26 -0,4%
Vzdelávanie - iné formy (vrátane výdavkov Ministerstva vnútra) 72,5 13 31 -3,1%
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 2 053,9 380 882 1,4%
Pomoc v hmotnej núdzi 292,4 54 126 -0,7%
Prídavok na dieťa 316,5 59 136 0,5%
Rodičovský príspevok 343,5 64 148 -2,5%
Štátom platené poistné za osoby starajúce sa o dieťa 238,0 44 102 0,4%
Pomoc zdravotne postihnutým 225,9 42 97 7,1%
Starostlivosť o ohrozené deti (detské domovy) 76,5 14 33 3,1%
Politika trhu práce, služby zamestnanosti 193,9 36 83 -10,3%
Administratívne náklady spojené so správou dávok 121,6 22 52 0,6%
Vianočné príspevky dôchodcom 63,6 12 27 0,4%
Osobitné dávky a podpora sociálnych služieb 132,3 24 57 n.a.
Ministerstvo zdravotníctva SR 1 532,0 283 658 11,5%
Poistné platené štátom (3 mil. poistencov) 1 358,2 251 583 12,5%
Úrady verejného zdravotníctva 31,3 6 13 -1,9%
Ministerstvo obrany SR 790,1 146 339 3,6%
Mzdové a sociálne náklady vojakov a iných zamestnancov 451,5 83 194 28,1%
Prevádzka vojenských zariadení 273,6 51 117 12,1%
Investície 3,2 1 1 -44,2%
Mierové misie v zahraničí 45,9 8 20 13,4%
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 1 606,5 297 690 1,9%
Budovanie a správa ciest 480,9 89 206 -24,9%
Dotovanie železničnej dopravy a investície 926,2 171 398 29,8%
Regulácia, štátny dozor a bezpečnosť dopravy 28,0 5 12 54,5%
Podpora výstavby a obnovy bytového fondu 20,1 4 9 -41,8%
Podpora štátneho fondu rozvoja bývania- úvery 54,9 10 24 0,0%
Štátna prémia na stavebné sporenie 39,5 7 17 -8,6%
Bonifikácia hypoték 27,6 5 12 9,0%
Tvorba, riadenie, kontrola a implementácia politík 29,0 5 12 196,1%
Rozvoj cestovného ruchu 7,1 1 3 39,5%
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 1 194,8 221 513 -5,8%
Rozvoj vidieka-dotácie farmárom 355,8 66 153 -16,0%
Priame platby poľnohospodárom na zachovanie produkcie 370,3 68 159 1,4%
Intervenčné nákupy potravín - stabilizácia trhu s plodinami 9,8 2 4 -25,2%
Potravinová bezpečnosť, zdravie, ochrana rastlín 37,7 7 16 1,3%
Podpora regionálneho rozvoja 327,7 61 141 -8,3%
Ministerstvo vnútra SR 1 001,7 185 430 3,8%
Polícia 674,9 125 290 0,3%
Hasiči 103,9 19 45 9,6%
Obvodné úrady štátnej správy 49,4 9 21 -38,1%
Ochrana štátnej hranice 42,5 8 18 -7,5%
Výchova a vzdelávanie mládeže n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené   n.a. n.a. n.a.
Podpora výstavby a obnovy bytového fondu   n.a. n.a. n.a.
Podpora štátneho fondu rozvoja bývania- úvery   n.a. n.a. n.a.
Štátna prémia na stavebné sporenie   n.a. n.a. n.a.
Bonifikácia hypoték   n.a. n.a. n.a.
Podpora regionálneho rozvoja   n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo financií SR 379,4 70 163 7,2%
Výber daní a colná správa 205,5 38 88 -11,7%
Výber daní   n.a. n.a. n.a.
Colná správa   n.a. n.a. n.a.
Informatizácia spoločnosti 72,6 13 31 1 388,8%
Riadenie systému verejných financií 46,9 9 20 6,2%
Ministerstvo hospodárstva SR 187,1 35 80 -34,3%
Podporné programy a organizácie ministerstva 22,3 4 10 -15,0%
Investičné stimuly a dotácie súkromným spoločnostiam 14,5 3 6 -76,0%
Rozvoj cestovného ruchu 31,4 6 13 -27,8%
Podpora podnikania 9,0 2 4 -31,4%
Národný jadrový fond 3,2 1 1 -45,2%
Podpora energetiky a inovácií 87,2 16 37 -31,1%
Ministerstvo životného prostredia SR 326,5 60 140 -21,5%
Ochrana vôd, čističky a kanalizácia 132,3 24 57 -19,5%
Protipovodňové opatrenia 32,5 6 14 -13,6%
Administratíva, rozpočtové a príspevkové organizácie rezortu 36,7 7 16 -7,3%
Ochrana ovzdušia, prírody a krajiny, odpady 119,8 22 51 -27,6%
Ministerstvo spravodlivosti SR 315,1 58 135 7,1%
Súdnictvo 155,1 29 67 6,8%
Väzenstvo 147,1 27 63 5,7%
Ministerstvo kultúry SR 208,2 38 89 5,8%
Divadlá, Knižnice,Múzeá, Hudba, Granty 127,5 24 55 -8,7%
Dotácia RTVS 18,6 3 8 -44,5%
Cirkvi a náboženské spoločnosti 37,6 7 16 0,2%
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 124,9 23 54 -0,6%
Reprezentácia SR v zahraničí (veľvyslanci a pod.) 81,8 15 35 7,9%
Výdavky na činnosť ministerstva 18,4 3 8 0,2%
Zahraničná pomoc a členstvo v organizáciách 20,3 4 9 7,1%
Slovenská akadémia vied 86,2 16 37 3,8%
Generálna prokuratúra SR 69,9 13 30 9,8%
Slovenská informačná služba 41,6 8 18 -0,7%
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 51,0 9 22 -21,9%
Kancelária Národnej rady SR 25,8 5 11 -29,0%
Úrad vlády SR 32,1 6 14 -42,5%
Správa štátnych hmotných rezerv SR 36,3 7 16 -39,4%
Štatistický úrad SR 27,2 5 12 -24,6%
Národný bezpečnostný úrad 7,8 1 3 0,4%
Najvyšší súd SR 8,5 2 4 5,2%
Najvyšší kontrolný úrad SR 7,8 1 3 -34,3%
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 14,8 3 6 127,1%
Úrad jadrového dozoru SR 4,2 1 2 -10,3%
Kancelária prezidenta SR 3,9 1 2 2,6%
Ústavný súd SR 4,8 1 2 37,7%
Úrad priemyselného vlastníctva SR 2,8 1 1 -5,0%
Úrad pre verejné obstarávanie SR 4,2 1 2 37,8%
Protimonopolný úrad SR 2,4 0 1 1,7%
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 3,5 1 2 n.a.
Kancelária Súdnej rady SR n.a. n.a. n.a. n.a.
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu n.a. n.a. n.a. n.a.

Popis tabuľky

Výdavky štátneho rozpočtu sú rozdelené medzi 13 ministerstiev a 19 ďalších inštitúcií. Každý z týchto subjektov (tiež označovaných ako kapitola rozpočtu, ministerstvá sa označujú aj ako rezorty) je samostaný právny subjekt, má svoje príjmy aj výdavky. Ich súčet tvorí štátny rozpočet. Osobitné postavenie medzi ministerstvami má Všeobecná pokladničná správa, ktorá nie je typickým ministerstvom, nemá menovaného ministra, za jeho správu zodpovedá minister financií. Z účtovného hľadiska je príjimateľom všetkých daňových príjmov a z jej rozpočtu odchádzajú výdavky nadrezortného charakteru, napr. úroky za štátny dlh, či odvody do rozpočtu EÚ. Štátny rozpočet každý rok schvaľuje parlament na základe návrhu vlády. Ak výdavky presiahnu príjmy štátneho rozpočtu, hovoríme o schodku (deficite) štátneho rozpočtu.