Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky ministerstiev

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Spolu 14 819,7 2 741 6 326 n.a.
Všeobecná pokladničná správa 2 642,7 489 1 128 n.a.
Splácanie úrokov a ostatné náklady štátneho dlhu 1 165,7 216 498 n.a.
Odvody do EÚ vrátane rezerv 739,2 137 316 n.a.
Dotácia Sociálnej poisťovne 673,5 125 287 n.a.
Kapitálové výdavky n.a. n.a. n.a. n.a.
Rezerva vlády 2,5 0 1 n.a.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 1 278,4 236 546 n.a.
Podpora základného výskumu 260,6 48 111 n.a.
Šport a kultúra 35,9 7 15 n.a.
Základné vzdelanie (vrátane výdavkov Ministerstva vnútra) 973,4 180 415 n.a.
Stredoškolské vzdelanie (vrátane výdavkov Ministerstva vnútra) 397,0 73 169 n.a.
Vysokoškolské vzdelávanie 330,0 61 141 n.a.
Služby v školstve (ubytovanie, stravovanie) (vrátane výdavkov Ministerstva vnútra) 22,6 4 10 n.a.
Vzdelávanie - iné formy (vrátane výdavkov Ministerstva vnútra) 85,0 16 36 n.a.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 2 074,3 384 885 n.a.
Pomoc v hmotnej núdzi 295,0 55 126 n.a.
Prídavok na dieťa 318,5 59 136 n.a.
Rodičovský príspevok 349,3 65 149 n.a.
Štátom platené poistné za osoby starajúce sa o dieťa 262,0 48 112 n.a.
Pomoc zdravotne postihnutým 232,9 43 99 n.a.
Starostlivosť o ohrozené deti (detské domovy) 80,2 15 34 n.a.
Politika trhu práce, služby zamestnanosti 149,2 28 64 n.a.
Administratívne náklady spojené so správou dávok 116,6 22 50 n.a.
Vianočné príspevky dôchodcom 72,2 13 31 n.a.
Osobitné dávky a podpora sociálnych služieb 99,1 18 42 n.a.
Ministerstvo zdravotníctva SR 1 402,5 259 599 n.a.
Poistné platené štátom (3 mil. poistencov) 1 263,9 234 539 n.a.
Úrady verejného zdravotníctva 30,4 6 13 n.a.
Pán obnovy n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo obrany SR 725,6 134 310 n.a.
Mzdové a sociálne náklady vojakov a iných zamestnancov 432,8 80 185 n.a.
Prevádzka vojenských zariadení 218,0 40 93 n.a.
Investície 1,7 0 1 n.a.
Mierové misie v zahraničí 29,9 6 13 n.a.
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 1 651,4 305 705 n.a.
Budovanie a správa ciest 681,1 126 291 n.a.
Dotovanie železničnej dopravy a investície 764,8 141 326 n.a.
Verejná osobná doprava n.a. n.a. n.a. n.a.
Regulácia, štátny dozor a bezpečnosť dopravy 11,0 2 5 n.a.
Podpora výstavby a obnovy bytového fondu 22,2 4 9 n.a.
Podpora štátneho fondu rozvoja bývania- úvery 54,9 10 23 n.a.
Štátna prémia na stavebné sporenie 38,9 7 17 n.a.
Bonifikácia hypoték 28,8 5 12 n.a.
Tvorba, riadenie, kontrola a implementácia politík 51,5 10 22 n.a.
Rozvoj cestovného ruchu 7,1 1 3 n.a.
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR n.a. n.a. n.a. n.a.
Regionálny operačný program EÚ n.a. n.a. n.a. n.a.
Cezhraničná spolupráca n.a. n.a. n.a. n.a.
Digitálne služby štátu n.a. n.a. n.a. n.a.
Príspevok pre najmenej rozvinuté okresy n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 927,2 171 396 n.a.
Rozvoj vidieka-dotácie farmárom 231,0 43 99 n.a.
Priame platby poľnohospodárom na zachovanie produkcie 365,2 68 156 n.a.
Intervenčné nákupy potravín - stabilizácia trhu s plodinami 12,0 2 5 n.a.
Potravinová bezpečnosť, zdravie, ochrana rastlín 36,6 7 16 n.a.
Podpora regionálneho rozvoja 204,3 38 87 n.a.
Ministerstvo vnútra SR 2 027,4 375 865 n.a.
Polícia 628,6 116 268 n.a.
Hasiči 104,0 19 44 n.a.
Obvodné úrady štátnej správy 46,8 9 20 n.a.
Riadenie a rozvoj verejnej správy n.a. n.a. n.a. n.a.
Ochrana štátnej hranice 38,8 7 17 n.a.
Výchova a vzdelávanie mládeže 963,7 n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené n.a. n.a. n.a. n.a.
Podpora výstavby a obnovy bytového fondu n.a. n.a. n.a. n.a.
Podpora štátneho fondu rozvoja bývania- úvery n.a. n.a. n.a. n.a.
Štátna prémia na stavebné sporenie n.a. n.a. n.a. n.a.
Bonifikácia hypoték n.a. n.a. n.a. n.a.
Podpora regionálneho rozvoja n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo financií SR 463,8 86 198 n.a.
Výber daní a colná správa 225,6 42 96 n.a.
Výber daní n.a. n.a. n.a. n.a.
Colná správa n.a. n.a. n.a. n.a.
Informatizácia spoločnosti 97,2 18 41 n.a.
Riadenie systému verejných financií 53,8 10 23 n.a.
Ministerstvo hospodárstva SR 182,7 34 78 n.a.
Podporné programy a organizácie ministerstva 31,3 6 13 n.a.
Investičné stimuly a dotácie súkromným spoločnostiam 8,1 2 3 n.a.
Rozvoj cestovného ruchu 10,3 2 4 n.a.
Podpora podnikania 38,8 7 17 n.a.
Národný jadrový fond 58,4 11 25 n.a.
Podpora energetiky a inovácií 16,3 3 7 n.a.
Ministerstvo životného prostredia SR 340,7 63 145 n.a.
Ochrana vôd, čističky a kanalizácia 152,0 28 65 n.a.
Protipovodňové opatrenia 54,2 10 23 n.a.
Administratíva, rozpočtové a príspevkové organizácie rezortu 33,8 6 14 n.a.
Ochrana ovzdušia, prírody a krajiny, odpady 89,7 17 38 n.a.
Ministerstvo spravodlivosti SR 324,2 60 138 n.a.
Súdnictvo 161,9 30 69 n.a.
Väzenstvo 148,9 28 64 n.a.
Ministerstvo kultúry SR 213,0 39 91 n.a.
Divadlá, Knižnice,Múzeá, Hudba, Granty 144,7 27 62 n.a.
Dotácia RTVS 28,1 5 12 n.a.
Cirkvi a náboženské spoločnosti 37,5 7 16 n.a.
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 133,0 25 57 n.a.
Reprezentácia SR v zahraničí (veľvyslanci a pod.) 72,9 13 31 n.a.
Výdavky na činnosť ministerstva 23,4 4 10 n.a.
Zahraničná pomoc a členstvo v organizáciách 29,1 5 12 n.a.
Slovenská akadémia vied 100,1 19 43 n.a.
Generálna prokuratúra SR 71,0 13 30 n.a.
Slovenská informačná služba 46,2 9 20 n.a.
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 38,9 7 17 n.a.
Kancelária Národnej rady SR 25,5 5 11 n.a.
Úrad vlády SR 36,0 7 15 n.a.
Správa štátnych hmotných rezerv SR 29,4 5 13 n.a.
Štatistický úrad SR 27,0 5 12 n.a.
Národný bezpečnostný úrad 8,1 1 3 n.a.
Najvyšší súd SR 8,9 2 4 n.a.
Najvyšší kontrolný úrad SR 7,9 1 3 n.a.
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 5,9 1 3 n.a.
Úrad jadrového dozoru SR 4,8 1 2 n.a.
Kancelária prezidenta SR 4,2 1 2 n.a.
Ústavný súd SR 3,8 1 2 n.a.
Úrad priemyselného vlastníctva SR 2,8 1 1 n.a.
Úrad pre verejné obstarávanie SR 7,4 1 3 n.a.
Protimonopolný úrad SR 2,1 0 1 n.a.
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 2,9 1 1 n.a.
Kancelária Súdnej rady SR n.a. n.a. n.a. n.a.
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu n.a. n.a. n.a. n.a.
Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR n.a. n.a. n.a. n.a.

Popis tabuľky

Výdavky štátneho rozpočtu sú rozdelené medzi 13 ministerstiev a 19 ďalších inštitúcií. Každý z týchto subjektov (tiež označovaných ako kapitola rozpočtu, ministerstvá sa označujú aj ako rezorty) je samostaný právny subjekt, má svoje príjmy aj výdavky. Ich súčet tvorí štátny rozpočet. Osobitné postavenie medzi ministerstvami má Všeobecná pokladničná správa, ktorá nie je typickým ministerstvom, nemá menovaného ministra, za jeho správu zodpovedá minister financií. Z účtovného hľadiska je príjimateľom všetkých daňových príjmov a z jej rozpočtu odchádzajú výdavky nadrezortného charakteru, napr. úroky za štátny dlh, či odvody do rozpočtu EÚ. Štátny rozpočet každý rok schvaľuje parlament na základe návrhu vlády. Ak výdavky presiahnu príjmy štátneho rozpočtu, hovoríme o schodku (deficite) štátneho rozpočtu.