Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky ministerstiev

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Spolu 15 420,2 2 848 6 606 4,1%
Všeobecná pokladničná správa 2 917,4 539 1 250 10,4%
Splácanie úrokov a ostatné náklady štátneho dlhu 1 280,9 237 549 9,9%
Odvody do EÚ vrátane rezerv 720,6 133 309 -2,5%
Dotácia Sociálnej poisťovne 900,9 166 386 33,8%
Kapitálové výdavky n.a. n.a. n.a. n.a.
Rezerva vlády 2,1 0 1 -16,3%
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 1 358,8 251 582 6,3%
Podpora základného výskumu 316,0 58 135 21,2%
Šport a kultúra 37,3 7 16 3,7%
Základné vzdelanie (vrátane výdavkov Ministerstva vnútra)   0 0 n.a.
Stredoškolské vzdelanie (vrátane výdavkov Ministerstva vnútra) 417,6 77 179 5,2%
Vysokoškolské vzdelávanie 307,3 57 132 -6,9%
Služby v školstve (ubytovanie, stravovanie) (vrátane výdavkov Ministerstva vnútra) 21,7 4 9 -4,0%
Vzdelávanie - iné formy (vrátane výdavkov Ministerstva vnútra) 153,5 28 66 80,5%
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 2 097,6 387 899 1,1%
Pomoc v hmotnej núdzi 270,0 50 116 -8,5%
Prídavok na dieťa 319,0 59 137 0,2%
Rodičovský príspevok 356,0 66 153 1,9%
Štátom platené poistné za osoby starajúce sa o dieťa 232,9 43 100 -11,1%
Pomoc zdravotne postihnutým 236,2 44 101 1,4%
Starostlivosť o ohrozené deti (detské domovy) 83,5 15 36 4,0%
Politika trhu práce, služby zamestnanosti 154,4 29 66 3,5%
Administratívne náklady spojené so správou dávok 143,0 26 61 22,6%
Vianočné príspevky dôchodcom 81,3 15 35 12,6%
Osobitné dávky a podpora sociálnych služieb 167,8 31 72 69,3%
Ministerstvo zdravotníctva SR 1 316,4 243 564 -6,1%
Poistné platené štátom (3 mil. poistencov) 1 211,5 224 519 -4,1%
Úrady verejného zdravotníctva 30,7 6 13 1,1%
Pán obnovy n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo obrany SR 748,4 138 321 3,1%
Mzdové a sociálne náklady vojakov a iných zamestnancov 361,7 67 155 -16,4%
Prevádzka vojenských zariadení 217,0 40 93 -0,5%
Investície 1,7 0 1 -2,8%
Mierové misie v zahraničí 30,9 6 13 3,2%
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 1 890,5 349 810 14,5%
Budovanie a správa ciest 816,3 151 350 19,9%
Dotovanie železničnej dopravy a investície 859,1 159 368 12,3%
Verejná osobná doprava n.a. n.a. n.a. n.a.
Regulácia, štátny dozor a bezpečnosť dopravy 12,8 2 5 16,3%
Podpora výstavby a obnovy bytového fondu 37,9 7 16 70,6%
Podpora štátneho fondu rozvoja bývania- úvery 54,9 10 24 0,0%
Štátna prémia na stavebné sporenie 41,5 8 18 6,7%
Bonifikácia hypoték 30,1 6 13 4,6%
Tvorba, riadenie, kontrola a implementácia politík 33,7 6 14 -34,7%
Rozvoj cestovného ruchu 9,2 2 4 28,5%
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR n.a. n.a. n.a. n.a.
Regionálny operačný program EÚ n.a. n.a. n.a. n.a.
Cezhraničná spolupráca n.a. n.a. n.a. n.a.
Digitálne služby štátu n.a. n.a. n.a. n.a.
Príspevok pre najmenej rozvinuté okresy n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 827,4 153 354 -10,8%
Rozvoj vidieka-dotácie farmárom 155,6 29 67 -32,6%
Priame platby poľnohospodárom na zachovanie produkcie 485,6 90 208 33,0%
Intervenčné nákupy potravín - stabilizácia trhu s plodinami 16,0 3 7 33,0%
Potravinová bezpečnosť, zdravie, ochrana rastlín 35,3 7 15 -3,7%
Podpora regionálneho rozvoja 181,0 33 78 -11,4%
Ministerstvo vnútra SR 2 123,2 392 910 4,7%
Polícia 567,0 105 243 -9,8%
Hasiči 108,6 20 47 4,4%
Obvodné úrady štátnej správy 94,3 17 40 101,3%
Riadenie a rozvoj verejnej správy n.a. n.a. n.a. n.a.
Ochrana štátnej hranice 36,7 7 16 -5,3%
Výchova a vzdelávanie mládeže 1 013,0 187 434 5,1%
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené n.a. n.a. n.a. n.a.
Podpora výstavby a obnovy bytového fondu n.a. n.a. n.a. n.a.
Podpora štátneho fondu rozvoja bývania- úvery n.a. n.a. n.a. n.a.
Štátna prémia na stavebné sporenie n.a. n.a. n.a. n.a.
Bonifikácia hypoték n.a. n.a. n.a. n.a.
Podpora regionálneho rozvoja n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo financií SR 499,9 92 214 7,8%
Výber daní a colná správa 275,7 51 118 22,2%
Výber daní n.a. n.a. n.a. n.a.
Colná správa n.a. n.a. n.a. n.a.
Informatizácia spoločnosti 71,9 13 31 -26,0%
Riadenie systému verejných financií 50,5 9 22 -6,2%
Ministerstvo hospodárstva SR 166,2 31 71 -9,1%
Podporné programy a organizácie ministerstva 28,9 5 12 -7,7%
Investičné stimuly a dotácie súkromným spoločnostiam 12,9 2 6 58,6%
Rozvoj cestovného ruchu 2,9 1 1 -71,8%
Podpora podnikania 4,6 1 2 -88,2%
Národný jadrový fond 70,2 13 30 20,1%
Podpora energetiky a inovácií 46,8 9 20 186,1%
Ministerstvo životného prostredia SR 238,2 44 102 -30,1%
Ochrana vôd, čističky a kanalizácia 136,8 25 59 -10,0%
Protipovodňové opatrenia 14,1 3 6 -73,9%
Administratíva, rozpočtové a príspevkové organizácie rezortu 19,2 4 8 -43,2%
Ochrana ovzdušia, prírody a krajiny, odpady 55,1 10 24 -38,6%
Ministerstvo spravodlivosti SR 362,5 67 155 11,8%
Súdnictvo 161,2 30 69 -0,4%
Väzenstvo 149,3 28 64 0,3%
Ministerstvo kultúry SR 208,6 39 89 -2,1%
Divadlá, Knižnice,Múzeá, Hudba, Granty 130,8 24 56 -9,6%
Dotácia RTVS 24,6 5 11 -12,5%
Cirkvi a náboženské spoločnosti 38,5 7 16 2,6%
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 117,5 22 50 -11,6%
Reprezentácia SR v zahraničí (veľvyslanci a pod.) 69,8 13 30 -4,2%
Výdavky na činnosť ministerstva 21,0 4 9 -10,2%
Zahraničná pomoc a členstvo v organizáciách 13,8 3 6 -52,5%
Slovenská akadémia vied 141,7 26 61 41,6%
Generálna prokuratúra SR 83,6 15 36 17,7%
Slovenská informačná služba 43,4 8 19 -6,0%
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 17,5 3 8 -54,9%
Kancelária Národnej rady SR 28,1 5 12 10,2%
Úrad vlády SR 36,0 7 15 -0,0%
Správa štátnych hmotných rezerv SR 105,4 19 45 258,5%
Štatistický úrad SR 24,2 4 10 -10,3%
Národný bezpečnostný úrad 7,6 1 3 -6,0%
Najvyšší súd SR 9,1 2 4 2,5%
Najvyšší kontrolný úrad SR 9,5 2 4 20,2%
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 4,5 1 2 -24,0%
Úrad jadrového dozoru SR 7,1 1 3 47,1%
Kancelária prezidenta SR 3,8 1 2 -9,2%
Ústavný súd SR 6,5 1 3 73,1%
Úrad priemyselného vlastníctva SR 5,5 1 2 99,7%
Úrad pre verejné obstarávanie SR 9,4 2 4 26,6%
Protimonopolný úrad SR 2,0 0 1 -4,6%
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 2,9 1 1 -0,5%
Kancelária Súdnej rady SR n.a. n.a. n.a. n.a.
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu n.a. n.a. n.a. n.a.
Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR n.a. n.a. n.a. n.a.

Popis tabuľky

Výdavky štátneho rozpočtu sú rozdelené medzi 13 ministerstiev a 19 ďalších inštitúcií. Každý z týchto subjektov (tiež označovaných ako kapitola rozpočtu, ministerstvá sa označujú aj ako rezorty) je samostaný právny subjekt, má svoje príjmy aj výdavky. Ich súčet tvorí štátny rozpočet. Osobitné postavenie medzi ministerstvami má Všeobecná pokladničná správa, ktorá nie je typickým ministerstvom, nemá menovaného ministra, za jeho správu zodpovedá minister financií. Z účtovného hľadiska je príjimateľom všetkých daňových príjmov a z jej rozpočtu odchádzajú výdavky nadrezortného charakteru, napr. úroky za štátny dlh, či odvody do rozpočtu EÚ. Štátny rozpočet každý rok schvaľuje parlament na základe návrhu vlády. Ak výdavky presiahnu príjmy štátneho rozpočtu, hovoríme o schodku (deficite) štátneho rozpočtu.