Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky ministerstiev

v mil. Eur Medziročná zmena
Spolu 17 391,9 4,1%
Všeobecná pokladničná správa 3 966,8 10,4%
Splácanie úrokov a ostatné náklady štátneho dlhu 1 398,2 9,9%
Odvody do EÚ vrátane rezerv 794,9 -2,5%
Dotácia Sociálnej poisťovne 1 038,9 33,8%
Rezerva vlády 350,9 -16,3%
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 1 482,3 6,3%
Podpora základného výskumu 286,5 21,2%
Šport a kultúra 41,6 3,7%
Základné vzdelanie (vrátane výdavkov Ministerstva vnútra) 731,0 n.a.
Stredoškolské vzdelanie (vrátane výdavkov Ministerstva vnútra) 457,1 5,2%
Vysokoškolské vzdelávanie 433,6 -6,9%
Služby v školstve (ubytovanie, stravovanie) (vrátane výdavkov Ministerstva vnútra) 77,3 -4,0%
Vzdelávanie - iné formy (vrátane výdavkov Ministerstva vnútra) 340,8 80,5%
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 2 110,7 1,1%
Pomoc v hmotnej núdzi 300,2 -8,5%
Prídavok na dieťa 321,1 0,2%
Rodičovský príspevok 361,0 1,9%
Štátom platené poistné za osoby starajúce sa o dieťa 269,9 -11,1%
Pomoc zdravotne postihnutým 246,0 1,4%
Starostlivosť o ohrozené deti (detské domovy) 82,7 4,0%
Politika trhu práce, služby zamestnanosti 77,4 3,5%
Administratívne náklady spojené so správou dávok 127,1 22,6%
Vianočné príspevky dôchodcom 65,0 12,6%
Osobitné dávky a podpora sociálnych služieb 176,1 69,3%
Ministerstvo zdravotníctva SR 1 303,7 -6,1%
Poistné platené štátom (3 mil. poistencov) 1 204,4 -4,1%
Úrady verejného zdravotníctva 24,6 1,1%
Ministerstvo obrany SR 744,7 3,1%
Mzdové a sociálne náklady vojakov a iných zamestnancov 444,6 -16,4%
Prevádzka vojenských zariadení 240,0 -0,5%
Investície 1,3 -2,8%
Mierové misie v zahraničí 35,5 3,2%
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 2 257,0 14,5%
Budovanie a správa ciest 1 034,1 19,9%
Dotovanie železničnej dopravy a investície 997,6 12,3%
Regulácia, štátny dozor a bezpečnosť dopravy 9,5 16,3%
Podpora výstavby a obnovy bytového fondu 20,0 70,6%
Podpora štátneho fondu rozvoja bývania- úvery 54,9 0,0%
Štátna prémia na stavebné sporenie 39,0 6,7%
Bonifikácia hypoték 35,0 4,6%
Tvorba, riadenie, kontrola a implementácia politík 36,8 -34,7%
Rozvoj cestovného ruchu 11,2 28,5%
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 1 108,3 -10,8%
Rozvoj vidieka-dotácie farmárom 352,9 -32,6%
Priame platby poľnohospodárom na zachovanie produkcie 464,2 33,0%
Intervenčné nákupy potravín - stabilizácia trhu s plodinami 15,0 33,0%
Potravinová bezpečnosť, zdravie, ochrana rastlín 31,9 -3,7%
Podpora regionálneho rozvoja 184,4 -11,4%
Ministerstvo vnútra SR 2 017,7 4,7%
Polícia 689,9 -9,8%
Hasiči 119,7 4,4%
Obvodné úrady štátnej správy 102,6 101,3%
Ochrana štátnej hranice 32,4 -5,3%
Výchova a vzdelávanie mládeže 941,6 5,1%
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené n.a. n.a.
Podpora výstavby a obnovy bytového fondu n.a. n.a.
Podpora štátneho fondu rozvoja bývania- úvery n.a. n.a.
Štátna prémia na stavebné sporenie n.a. n.a.
Bonifikácia hypoték n.a. n.a.
Podpora regionálneho rozvoja n.a. n.a.
Ministerstvo financií SR 547,8 7,8%
Výber daní a colná správa 183,3 22,2%
Výber daní n.a. n.a.
Colná správa n.a. n.a.
Informatizácia spoločnosti 267,3 -26,0%
Riadenie systému verejných financií 39,3 -6,2%
Ministerstvo hospodárstva SR 414,3 -9,1%
Podporné programy a organizácie ministerstva 25,6 -7,7%
Investičné stimuly a dotácie súkromným spoločnostiam 7,8 58,6%
Rozvoj cestovného ruchu 49,4 -71,8%
Podpora podnikania 8,8 -88,2%
Národný jadrový fond 73,3 20,1%
Podpora energetiky a inovácií 240,0 186,1%
Ministerstvo životného prostredia SR 399,0 -30,1%
Ochrana vôd, čističky a kanalizácia 224,8 -10,0%
Protipovodňové opatrenia 21,5 -73,9%
Administratíva, rozpočtové a príspevkové organizácie rezortu 22,2 -43,2%
Ochrana ovzdušia, prírody a krajiny, odpady 117,8 -38,6%
Ministerstvo spravodlivosti SR 315,8 11,8%
Súdnictvo 148,1 -0,4%
Väzenstvo 158,5 0,3%
Ministerstvo kultúry SR 182,5 -2,1%
Divadlá, Knižnice,Múzeá, Hudba, Granty 128,5 -9,6%
Dotácia RTVS 24,5 -12,5%
Cirkvi a náboženské spoločnosti 37,4 2,6%
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 115,7 -11,6%
Reprezentácia SR v zahraničí (veľvyslanci a pod.) 69,8 -4,2%
Výdavky na činnosť ministerstva 21,0 -10,2%
Zahraničná pomoc a členstvo v organizáciách 21,6 -52,5%
Slovenská akadémia vied 60,8 41,6%
Generálna prokuratúra SR 70,1 17,7%
Slovenská informačná služba 42,9 -6,0%
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 15,1 -54,9%
Kancelária Národnej rady SR 26,5 10,2%
Úrad vlády SR 22,6 -0,0%
Správa štátnych hmotných rezerv SR 110,4 258,5%
Štatistický úrad SR 19,1 -10,3%
Národný bezpečnostný úrad 8,3 -6,0%
Najvyšší súd SR 8,8 2,5%
Najvyšší kontrolný úrad SR 7,9 20,2%
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 3,8 -24,0%
Úrad jadrového dozoru SR 9,2 47,1%
Kancelária prezidenta SR 4,0 -9,2%
Ústavný súd SR 3,4 73,1%
Úrad priemyselného vlastníctva SR 2,7 99,7%
Úrad pre verejné obstarávanie SR 5,1 26,6%
Protimonopolný úrad SR 2,0 -4,6%
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 2,9 -0,5%
Kancelária Súdnej rady SR n.a. n.a.
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu n.a. n.a.

Popis tabuľky

Výdavky štátneho rozpočtu sú rozdelené medzi 13 ministerstiev a 19 ďalších inštitúcií. Každý z týchto subjektov (tiež označovaných ako kapitola rozpočtu, ministerstvá sa označujú aj ako rezorty) je samostaný právny subjekt, má svoje príjmy aj výdavky. Ich súčet tvorí štátny rozpočet. Osobitné postavenie medzi ministerstvami má Všeobecná pokladničná správa, ktorá nie je typickým ministerstvom, nemá menovaného ministra, za jeho správu zodpovedá minister financií. Z účtovného hľadiska je príjimateľom všetkých daňových príjmov a z jej rozpočtu odchádzajú výdavky nadrezortného charakteru, napr. úroky za štátny dlh, či odvody do rozpočtu EÚ. Štátny rozpočet každý rok schvaľuje parlament na základe návrhu vlády. Ak výdavky presiahnu príjmy štátneho rozpočtu, hovoríme o schodku (deficite) štátneho rozpočtu.