Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky ministerstiev

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Spolu -11,3% -1 971,7
Všeobecná pokladničná správa -26,5% -1 049,4
Splácanie úrokov a ostatné náklady štátneho dlhu -8,4% -117,2
Odvody do EÚ vrátane rezerv -9,4% -74,4
Dotácia Sociálnej poisťovne -13,3% -138,0
Rezerva vlády -99,4% -348,8
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR -8,3% -123,5
Podpora základného výskumu 10,3% 29,5
Šport a kultúra -10,4% -4,3
Základné vzdelanie (vrátane výdavkov Ministerstva vnútra) n.a.  
Stredoškolské vzdelanie (vrátane výdavkov Ministerstva vnútra) -8,6% -39,5
Vysokoškolské vzdelávanie -29,1% -126,3
Služby v školstve (ubytovanie, stravovanie) (vrátane výdavkov Ministerstva vnútra) -71,9% -55,6
Vzdelávanie - iné formy (vrátane výdavkov Ministerstva vnútra) -55,0% -187,3
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR -0,6% -13,0
Pomoc v hmotnej núdzi -10,1% -30,2
Prídavok na dieťa -0,6% -2,1
Rodičovský príspevok -1,4% -5,0
Štátom platené poistné za osoby starajúce sa o dieťa -13,7% -37,0
Pomoc zdravotne postihnutým -4,0% -9,8
Starostlivosť o ohrozené deti (detské domovy) 0,9% 0,7
Politika trhu práce, služby zamestnanosti 99,6% 77,1
Administratívne náklady spojené so správou dávok 12,5% 15,9
Vianočné príspevky dôchodcom 25,1% 16,3
Osobitné dávky a podpora sociálnych služieb -4,7% -8,3
Ministerstvo zdravotníctva SR 1,0% 12,7
Poistné platené štátom (3 mil. poistencov) 0,6% 7,1
Úrady verejného zdravotníctva 24,7% 6,1
Ministerstvo obrany SR 0,5% 3,6
Mzdové a sociálne náklady vojakov a iných zamestnancov -18,6% -82,9
Prevádzka vojenských zariadení -9,6% -22,9
Investície 28,4% 0,4
Mierové misie v zahraničí -13,2% -4,7
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR -16,2% -366,5
Budovanie a správa ciest -21,1% -217,8
Dotovanie železničnej dopravy a investície -13,9% -138,5
Regulácia, štátny dozor a bezpečnosť dopravy 34,8% 3,3
Podpora výstavby a obnovy bytového fondu 89,4% 17,9
Podpora štátneho fondu rozvoja bývania- úvery 0,0% 0,0
Štátna prémia na stavebné sporenie 6,5% 2,5
Bonifikácia hypoték -14,0% -4,9
Tvorba, riadenie, kontrola a implementácia politík -8,4% -3,1
Rozvoj cestovného ruchu -18,2% -2,0
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR -25,3% -281,0
Rozvoj vidieka-dotácie farmárom -55,9% -197,3
Priame platby poľnohospodárom na zachovanie produkcie 4,6% 21,4
Intervenčné nákupy potravín - stabilizácia trhu s plodinami 6,7% 1,0
Potravinová bezpečnosť, zdravie, ochrana rastlín 10,4% 3,3
Podpora regionálneho rozvoja -1,9% -3,5
Ministerstvo vnútra SR 5,2% 105,5
Polícia -17,8% -122,9
Hasiči -9,3% -11,1
Obvodné úrady štátnej správy -8,1% -8,3
Ochrana štátnej hranice 13,3% 4,3
Výchova a vzdelávanie mládeže 7,6% 71,4
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené n.a. n.a.
Podpora výstavby a obnovy bytového fondu n.a. n.a.
Podpora štátneho fondu rozvoja bývania- úvery n.a. n.a.
Štátna prémia na stavebné sporenie n.a. n.a.
Bonifikácia hypoték n.a. n.a.
Podpora regionálneho rozvoja n.a. n.a.
Ministerstvo financií SR -8,7% -47,9
Výber daní a colná správa 50,4% 92,4
Výber daní n.a. n.a.
Colná správa n.a. n.a.
Informatizácia spoločnosti -73,1% -195,4
Riadenie systému verejných financií 28,5% 11,2
Ministerstvo hospodárstva SR -59,9% -248,1
Podporné programy a organizácie ministerstva 12,9% 3,3
Investičné stimuly a dotácie súkromným spoločnostiam 64,9% 5,1
Rozvoj cestovného ruchu -94,1% -46,5
Podpora podnikania -47,8% -4,2
Národný jadrový fond -4,3% -3,2
Podpora energetiky a inovácií -80,5% -193,3
Ministerstvo životného prostredia SR -40,3% -160,9
Ochrana vôd, čističky a kanalizácia -39,2% -88,0
Protipovodňové opatrenia -34,1% -7,3
Administratíva, rozpočtové a príspevkové organizácie rezortu -13,3% -2,9
Ochrana ovzdušia, prírody a krajiny, odpady -53,3% -62,7
Ministerstvo spravodlivosti SR 14,8% 46,7
Súdnictvo 8,9% 13,1
Väzenstvo -5,8% -9,2
Ministerstvo kultúry SR 14,3% 26,1
Divadlá, Knižnice,Múzeá, Hudba, Granty 1,8% 2,3
Dotácia RTVS 0,4% 0,1
Cirkvi a náboženské spoločnosti 3,0% 1,1
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 1,5% 1,8
Reprezentácia SR v zahraničí (veľvyslanci a pod.) 0,0% 0,0
Výdavky na činnosť ministerstva 0,0% 0,0
Zahraničná pomoc a členstvo v organizáciách -36,1% -7,8
Slovenská akadémia vied 133,0% 80,9
Generálna prokuratúra SR 19,3% 13,5
Slovenská informačná služba 1,1% 0,5
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 16,0% 2,4
Kancelária Národnej rady SR 6,0% 1,6
Úrad vlády SR 59,7% 13,5
Správa štátnych hmotných rezerv SR -4,5% -5,0
Štatistický úrad SR 27,0% 5,2
Národný bezpečnostný úrad -8,3% -0,7
Najvyšší súd SR 4,3% 0,4
Najvyšší kontrolný úrad SR 19,4% 1,5
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 18,7% 0,7
Úrad jadrového dozoru SR -23,5% -2,2
Kancelária prezidenta SR -5,3% -0,2
Ústavný súd SR 92,9% 3,1
Úrad priemyselného vlastníctva SR 105,3% 2,8
Úrad pre verejné obstarávanie SR 83,8% 4,3
Protimonopolný úrad SR -1,9% -0,0
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví -0,2% -0,0
Kancelária Súdnej rady SR n.a. n.a.
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu n.a. n.a.

Popis tabuľky

Výdavky štátneho rozpočtu sú rozdelené medzi 13 ministerstiev a 19 ďalších inštitúcií. Každý z týchto subjektov (tiež označovaných ako kapitola rozpočtu, ministerstvá sa označujú aj ako rezorty) je samostaný právny subjekt, má svoje príjmy aj výdavky. Ich súčet tvorí štátny rozpočet. Osobitné postavenie medzi ministerstvami má Všeobecná pokladničná správa, ktorá nie je typickým ministerstvom, nemá menovaného ministra, za jeho správu zodpovedá minister financií. Z účtovného hľadiska je príjimateľom všetkých daňových príjmov a z jej rozpočtu odchádzajú výdavky nadrezortného charakteru, napr. úroky za štátny dlh, či odvody do rozpočtu EÚ. Štátny rozpočet každý rok schvaľuje parlament na základe návrhu vlády. Ak výdavky presiahnu príjmy štátneho rozpočtu, hovoríme o schodku (deficite) štátneho rozpočtu.