Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky ministerstiev

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Spolu 18 166,4 3 352 7 645 17,8%
Všeobecná pokladničná správa 2 316,6 427 975 -20,6%
Splácanie úrokov a ostatné náklady štátneho dlhu 1 159,9 214 488 -9,4%
Odvody do EÚ vrátane rezerv 656,8 121 276 -8,8%
Dotácia Sociálnej poisťovne 453,0 84 191 -49,7%
Kapitálové výdavky n.a. n.a. n.a. n.a.
Rezerva vlády 2,3 0 1 10,2%
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 1 654,3 305 696 21,8%
Podpora základného výskumu 509,8 94 215 61,4%
Šport a kultúra 38,9 7 16 4,4%
Základné vzdelanie (vrátane výdavkov Ministerstva vnútra) n.a. n.a. n.a. n.a.
Stredoškolské vzdelanie (vrátane výdavkov Ministerstva vnútra) 424,9 78 179 1,7%
Vysokoškolské vzdelávanie 452,7 84 191 47,3%
Služby v školstve (ubytovanie, stravovanie) (vrátane výdavkov Ministerstva vnútra) 23,0 4 10 6,1%
Vzdelávanie - iné formy (vrátane výdavkov Ministerstva vnútra) 200,7 37 84 30,7%
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 2 155,4 398 907 2,8%
Pomoc v hmotnej núdzi 235,9 44 99 -12,6%
Prídavok na dieťa 315,4 58 133 -1,1%
Rodičovský príspevok 355,3 66 150 -0,2%
Štátom platené poistné za osoby starajúce sa o dieťa 227,1 42 96 -2,5%
Pomoc zdravotne postihnutým 232,0 43 98 -1,8%
Starostlivosť o ohrozené deti (detské domovy) 88,2 16 37 5,7%
Politika trhu práce, služby zamestnanosti 188,3 35 79 21,9%
Administratívne náklady spojené so správou dávok 150,3 28 63 5,1%
Vianočné príspevky dôchodcom 79,2 15 33 -2,6%
Osobitné dávky a podpora sociálnych služieb 185,0 34 78 10,2%
Ministerstvo zdravotníctva SR 1 473,8 272 620 12,0%
Poistné platené štátom (3 mil. poistencov) 1 367,2 252 575 12,8%
Úrady verejného zdravotníctva 30,7 6 13 0,0%
Pán obnovy n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo obrany SR 886,2 164 373 18,4%
Mzdové a sociálne náklady vojakov a iných zamestnancov 337,0 62 142 -6,8%
Prevádzka vojenských zariadení 205,9 38 87 -5,1%
Investície 192,2 35 81 11 314,9%
Mierové misie v zahraničí 30,9 6 13 0,0%
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 2 900,1 535 1 220 53,4%
Budovanie a správa ciest 1 343,7 248 565 64,6%
Dotovanie železničnej dopravy a investície 1 306,3 241 550 52,1%
Verejná osobná doprava n.a. n.a. n.a. n.a.
Regulácia, štátny dozor a bezpečnosť dopravy 10,9 2 5 -14,8%
Podpora výstavby a obnovy bytového fondu 34,9 6 15 -8,0%
Podpora štátneho fondu rozvoja bývania- úvery 32,0 6 13 -41,7%
Štátna prémia na stavebné sporenie 35,9 7 15 -13,6%
Bonifikácia hypoték 33,0 6 14 9,8%
Tvorba, riadenie, kontrola a implementácia politík 49,7 9 21 47,7%
Rozvoj cestovného ruchu 9,2 2 4 0,0%
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR n.a. n.a. n.a. n.a.
Regionálny operačný program EÚ n.a. n.a. n.a. n.a.
Cezhraničná spolupráca n.a. n.a. n.a. n.a.
Digitálne služby štátu n.a. n.a. n.a. n.a.
Príspevok pre najmenej rozvinuté okresy n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 1 255,8 232 528 51,8%
Rozvoj vidieka-dotácie farmárom 313,8 58 132 101,7%
Priame platby poľnohospodárom na zachovanie produkcie 385,0 71 162 -20,7%
Intervenčné nákupy potravín - stabilizácia trhu s plodinami 13,7 3 6 -14,3%
Potravinová bezpečnosť, zdravie, ochrana rastlín 31,5 6 13 -10,8%
Podpora regionálneho rozvoja 341,3 63 144 88,6%
Ministerstvo vnútra SR 2 371,4 438 998 11,7%
Polícia 612,9 113 258 8,1%
Hasiči 108,6 20 46 0,0%
Obvodné úrady štátnej správy 114,1 21 48 21,1%
Riadenie a rozvoj verejnej správy n.a. n.a. n.a. n.a.
Ochrana štátnej hranice 39,8 7 17 8,4%
Výchova a vzdelávanie mládeže 1 069,2 197 450 5,5%
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené n.a. n.a. n.a. n.a.
Podpora výstavby a obnovy bytového fondu n.a. n.a. n.a. n.a.
Podpora štátneho fondu rozvoja bývania- úvery n.a. n.a. n.a. n.a.
Štátna prémia na stavebné sporenie n.a. n.a. n.a. n.a.
Bonifikácia hypoték n.a. n.a. n.a. n.a.
Podpora regionálneho rozvoja n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo financií SR 663,3 122 279 32,7%
Výber daní a colná správa 280,8 52 118 1,8%
Výber daní n.a. n.a. n.a. n.a.
Colná správa n.a. n.a. n.a. n.a.
Informatizácia spoločnosti 311,1 57 131 332,4%
Riadenie systému verejných financií 57,5 11 24 13,7%
Ministerstvo hospodárstva SR 441,1 81 186 165,4%
Podporné programy a organizácie ministerstva 27,8 5 12 -3,8%
Investičné stimuly a dotácie súkromným spoločnostiam 12,0 2 5 -6,7%
Rozvoj cestovného ruchu 35,3 7 15 1 114,9%
Podpora podnikania 6,4 1 3 38,6%
Národný jadrový fond 67,3 12 28 -4,0%
Podpora energetiky a inovácií 276,4 51 116 491,2%
Ministerstvo životného prostredia SR 665,8 123 280 179,5%
Ochrana vôd, čističky a kanalizácia 442,9 82 186 223,8%
Protipovodňové opatrenia 105,1 19 44 642,8%
Administratíva, rozpočtové a príspevkové organizácie rezortu 52,2 10 22 171,8%
Ochrana ovzdušia, prírody a krajiny, odpady 128,8 24 54 134,0%
Ministerstvo spravodlivosti SR 400,6 74 169 10,5%
Súdnictvo 179,3 33 75 11,2%
Väzenstvo 157,3 29 66 5,3%
Ministerstvo kultúry SR 242,3 45 102 16,2%
Divadlá, Knižnice,Múzeá, Hudba, Granty 145,8 27 61 11,5%
Dotácia RTVS 30,2 6 13 22,9%
Cirkvi a náboženské spoločnosti 39,3 7 17 2,2%
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 152,7 28 64 30,0%
Reprezentácia SR v zahraničí (veľvyslanci a pod.) 67,3 12 28 -3,5%
Výdavky na činnosť ministerstva 39,1 7 16 86,3%
Zahraničná pomoc a členstvo v organizáciách 28,0 5 12 102,9%
Slovenská akadémia vied 127,0 23 53 -10,4%
Generálna prokuratúra SR 80,9 15 34 -3,3%
Slovenská informačná služba 47,7 9 20 9,8%
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 15,5 3 7 -11,8%
Kancelária Národnej rady SR 38,0 7 16 35,4%
Úrad vlády SR 86,8 16 37 140,8%
Správa štátnych hmotných rezerv SR 13,2 2 6 -87,5%
Štatistický úrad SR 24,8 5 10 2,4%
Národný bezpečnostný úrad 8,2 2 3 8,0%
Najvyšší súd SR 8,7 2 4 -4,7%
Najvyšší kontrolný úrad SR 10,2 2 4 7,5%
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 4,5 1 2 1,7%
Úrad jadrového dozoru SR 7,6 1 3 7,2%
Kancelária prezidenta SR 3,9 1 2 1,3%
Ústavný súd SR 5,4 1 2 -16,4%
Úrad priemyselného vlastníctva SR 3,9 1 2 -30,5%
Úrad pre verejné obstarávanie SR 7,3 1 3 -21,8%
Protimonopolný úrad SR 4,3 1 2 117,7%
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 3,4 1 1 15,5%
Kancelária Súdnej rady SR n.a. n.a. n.a. n.a.
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu n.a. n.a. n.a. n.a.
Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR n.a. n.a. n.a. n.a.

Popis tabuľky

Výdavky štátneho rozpočtu sú rozdelené medzi 13 ministerstiev a 19 ďalších inštitúcií. Každý z týchto subjektov (tiež označovaných ako kapitola rozpočtu, ministerstvá sa označujú aj ako rezorty) je samostaný právny subjekt, má svoje príjmy aj výdavky. Ich súčet tvorí štátny rozpočet. Osobitné postavenie medzi ministerstvami má Všeobecná pokladničná správa, ktorá nie je typickým ministerstvom, nemá menovaného ministra, za jeho správu zodpovedá minister financií. Z účtovného hľadiska je príjimateľom všetkých daňových príjmov a z jej rozpočtu odchádzajú výdavky nadrezortného charakteru, napr. úroky za štátny dlh, či odvody do rozpočtu EÚ. Štátny rozpočet každý rok schvaľuje parlament na základe návrhu vlády. Ak výdavky presiahnu príjmy štátneho rozpočtu, hovoríme o schodku (deficite) štátneho rozpočtu.