Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky ministerstiev

v mil. Eur Medziročná zmena
Spolu 16 247,2 -16,0%
Všeobecná pokladničná správa 3 427,6 -2,8%
Splácanie úrokov a ostatné náklady štátneho dlhu 1 191,1 0,0%
Odvody do EÚ vrátane rezerv 742,0 0,3%
Dotácia Sociálnej poisťovne 635,0 -19,4%
Rezerva vlády 738,1 -80,8%
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 1 226,8 -30,6%
Podpora základného výskumu 71,2 -93,2%
Šport a kultúra 51,0 24,4%
Základné vzdelanie (vrátane výdavkov Ministerstva vnútra) n.a. n.a.
Stredoškolské vzdelanie (vrátane výdavkov Ministerstva vnútra) 416,9 -2,4%
Vysokoškolské vzdelávanie 444,0 8,0%
Služby v školstve (ubytovanie, stravovanie) 66,8 -1,9%
Vzdelávanie - iné formy 125,8 -58,4%
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 2 150,1 0,4%
Pomoc v hmotnej núdzi 271,6 -14,1%
Prídavok na dieťa 312,3 -0,8%
Rodičovský príspevok 361,3 -0,8%
Štátom platené poistné za osoby starajúce sa o dieťa 233,1 1,9%
Pomoc zdravotne postihnutým 238,8 -2,3%
Starostlivosť o ohrozené deti (detské domovy) 89,1 1,4%
Politika trhu práce, služby zamestnanosti 195,9 25,6%
Administratívne náklady spojené so správou dávok 125,0 6,5%
Vianočné príspevky dôchodcom 71,3 2,7%
Osobitné dávky a podpora sociálnych služieb 212,0 16,7%
Ministerstvo zdravotníctva SR 1 490,6 3,0%
Poistné platené štátom (3 mil. poistencov) 1 377,8 1,8%
Úrady verejného zdravotníctva 31,5 2,1%
Ministerstvo obrany SR 880,6 3,1%
Mzdové a sociálne náklady vojakov a iných zamestnancov 443,8 7,1%
Prevádzka vojenských zariadení 188,5 -4,1%
Investície 187,8 -39,0%
Mierové misie v zahraničí 27,3 -47,6%
Ministerstvo dopravy a výstavby SR 2 040,7 -48,7%
Budovanie a správa ciest 1 036,4 -47,9%
Dotovanie železničnej dopravy a investície 735,3 -54,6%
Regulácia, štátny dozor a bezpečnosť dopravy 9,2 10,0%
Podpora výstavby a obnovy bytového fondu 40,0 -19,5%
Podpora štátneho fondu rozvoja bývania- úvery 25,0 -33,3%
Štátna prémia na stavebné sporenie 35,0 -23,2%
Bonifikácia hypoték 33,0 5,1%
Tvorba, riadenie, kontrola a implementácia politík 47,8 16,4%
Rozvoj cestovného ruchu 11,2 -4,5%
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 1 064,0 -34,7%
Rozvoj vidieka-dotácie farmárom 347,6 -48,2%
Priame platby poľnohospodárom na zachovanie produkcie 460,5 6,0%
Intervenčné nákupy potravín - stabilizácia trhu s plodinami 15,0 -16,1%
Potravinová bezpečnosť, zdravie, ochrana rastlín 28,5 10,6%
Podpora regionálneho rozvoja 155,3 -72,8%
Ministerstvo vnútra SR 2 132,4 3,7%
Polícia 642,1 19,7%
Hasiči 95,8 19,9%
Obvodné úrady štátnej správy 97,8 -0,0%
Ochrana štátnej hranice 35,0 -0,7%
Výchova a vzdelávanie mládeže 1 024,0 -1,8%
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené n.a. n.a.
Podpora výstavby a obnovy bytového fondu n.a. n.a.
Podpora štátneho fondu rozvoja bývania- úvery n.a. n.a.
Štátna prémia na stavebné sporenie n.a. n.a.
Bonifikácia hypoték n.a. n.a.
Podpora regionálneho rozvoja n.a. n.a.
Ministerstvo financií SR 424,9 -23,1%
Výber daní a colná správa 219,7 10,5%
Výber daní n.a. n.a.
Colná správa n.a. n.a.
Informatizácia spoločnosti 155,6 -60,5%
Riadenie systému verejných financií 38,3 -3,0%
Ministerstvo hospodárstva SR 241,5 -4,9%
Podporné programy a organizácie ministerstva 75,7 183,6%
Investičné stimuly a dotácie firmám a domácnostiam 48,4 314,8%
Rozvoj cestovného ruchu 9,8 12,5%
Podpora podnikania 5,9 -40,7%
Národný jadrový fond 70,9 -3,2%
Podpora energetiky a inovácií 71,3 -20,0%
Ministerstvo životného prostredia SR 137,2 -56,0%
Ochrana vôd, čističky a kanalizácia 72,3 -57,9%
Protipovodňové opatrenia 3,1 -70,1%
Administratíva, rozpočtové a príspevkové organizácie rezortu 33,4 -53,9%
Ochrana ovzdušia, prírody a krajiny, odpady 27,2 -81,8%
Ministerstvo spravodlivosti SR 350,9 -3,3%
Súdnictvo 179,8 3,6%
Väzenstvo 154,1 6,2%
Ministerstvo kultúry SR 202,9 -4,5%
Divadlá, Knižnice,Múzeá, Hudba, Granty 147,6 15,4%
Dotácia RTVS 26,0 -9,8%
Cirkvi a náboženské spoločnosti 38,9 2,2%
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 106,1 18,7%
Reprezentácia SR v zahraničí (veľvyslanci a pod.) 69,0 4,5%
Výdavky na činnosť ministerstva 29,7 12,9%
Zahraničná pomoc a členstvo v organizáciách 6,0 24,4%
Slovenská akadémia vied 60,0 -48,6%
Generálna prokuratúra SR 83,1 15,5%
Slovenská informačná služba 44,2 -1,4%
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 18,6 -2,4%
Kancelária Národnej rady SR 32,4 4,4%
Úrad vlády SR 37,6 -17,7%
Správa štátnych hmotných rezerv SR 9,7 -18,9%
Štatistický úrad SR 20,2 -12,4%
Národný bezpečnostný úrad 8,5 46,4%
Najvyšší súd SR 9,3 21,4%
Najvyšší kontrolný úrad SR 8,6 -8,3%
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 3,8 -3,0%
Úrad jadrového dozoru SR 8,8 4,3%
Kancelária prezidenta SR 4,0 13,5%
Ústavný súd SR 4,3 -13,6%
Úrad priemyselného vlastníctva SR 2,9 -21,4%
Úrad pre verejné obstarávanie SR 7,1 17,5%
Protimonopolný úrad SR 2,2 -37,0%
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 5,0 50,5%
Kancelária Súdnej rady SR 0,5 n.a.
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu n.a. n.a.

Popis tabuľky

Výdavky štátneho rozpočtu sú rozdelené medzi 13 ministerstiev a 19 ďalších inštitúcií. Každý z týchto subjektov (tiež označovaných ako kapitola rozpočtu, ministerstvá sa označujú aj ako rezorty) je samostaný právny subjekt, má svoje príjmy aj výdavky. Ich súčet tvorí štátny rozpočet. Osobitné postavenie medzi ministerstvami má Všeobecná pokladničná správa, ktorá nie je typickým ministerstvom, nemá menovaného ministra, za jeho správu zodpovedá minister financií. Z účtovného hľadiska je príjimateľom všetkých daňových príjmov a z jej rozpočtu odchádzajú výdavky nadrezortného charakteru, napr. úroky za štátny dlh, či odvody do rozpočtu EÚ. Štátny rozpočet každý rok schvaľuje parlament na základe návrhu vlády. Ak výdavky presiahnu príjmy štátneho rozpočtu, hovoríme o schodku (deficite) štátneho rozpočtu.