Koľko štát minul?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky ministerstiev

Skutočnosť oproti rozpočtu Skutočnosť oproti rozpočtu v mil. Eur
Spolu -6,1% -991,0
Všeobecná pokladničná správa -34,3% -1 175,4
Splácanie úrokov a ostatné náklady štátneho dlhu -2,6% -31,2
Odvody do EÚ vrátane rezerv -11,2% -83,5
Dotácia Sociálnej poisťovne -42,5% -269,7
Kapitálové výdavky n.a. n.a.
Rezerva vlády -99,9% -737,7
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR -6,3% -77,8
Podpora základného výskumu -51,5% -36,7
Šport a kultúra -5,0% -2,6
Základné vzdelanie (vrátane výdavkov Ministerstva vnútra) n.a. n.a.
Stredoškolské vzdelanie (vrátane výdavkov Ministerstva vnútra) -0,5% -2,2
Vysokoškolské vzdelávanie 10,2% 45,1
Služby v školstve (ubytovanie, stravovanie) -66,2% -44,3
Vzdelávanie - iné formy -33,7% -42,3
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 0,7% 14,0
Pomoc v hmotnej núdzi -25,4% -68,9
Prídavok na dieťa 0,2% 0,7
Rodičovský príspevok -2,5% -8,9
Štátom platené poistné za osoby starajúce sa o dieťa -0,7% -1,6
Pomoc zdravotne postihnutým -5,1% -12,1
Starostlivosť o ohrozené deti (detské domovy) 0,4% 0,4
Politika trhu práce, služby zamestnanosti 20,7% 40,5
Administratívne náklady spojené so správou dávok 28,1% 35,1
Vianočné príspevky dôchodcom 14,0% 10,0
Osobitné dávky a podpora sociálnych služieb 1,8% 3,8
Ministerstvo zdravotníctva SR 1,9% 28,0
Poistné platené štátom (3 mil. poistencov) 1,0% 14,3
Úrady verejného zdravotníctva -0,5% -0,2
Plán obnovy n.a. n.a.
Ministerstvo obrany SR 3,7% 32,8
Mzdové a sociálne náklady vojakov a iných zamestnancov -18,7% -82,8
Prevádzka vojenských zariadení 4,8% 9,0
Investície -37,6% -70,6
Mierové misie v zahraničí -40,6% -11,1
Ministerstvo dopravy a výstavby SR -27,1% -552,3
Budovanie a správa ciest -32,4% -336,3
Dotovanie železničnej dopravy a investície -19,4% -142,7
Verejná osobná doprava n.a. n.a.
Regulácia, štátny dozor a bezpečnosť dopravy 29,9% 2,8
Podpora výstavby a obnovy bytového fondu -29,8% -11,9
Podpora štátneho fondu rozvoja bývania- úvery -14,6% -3,6
Štátna prémia na stavebné sporenie -21,3% -7,5
Bonifikácia hypoték 5,2% 1,7
Tvorba, riadenie, kontrola a implementácia politík 21,1% 10,1
Rozvoj cestovného ruchu -21,9% -2,5
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR n.a. n.a.
Regionálny operačný program EÚ n.a. n.a.
Cezhraničná spolupráca n.a. n.a.
Digitálne služby štátu n.a. n.a.
Príspevok pre najmenej rozvinuté okresy n.a. n.a.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR -22,9% -243,7
Rozvoj vidieka-dotácie farmárom -53,3% -185,2
Priame platby poľnohospodárom na zachovanie produkcie -11,4% -52,5
Intervenčné nákupy potravín - stabilizácia trhu s plodinami -23,3% -3,5
Potravinová bezpečnosť, zdravie, ochrana rastlín 22,0% 6,3
Podpora regionálneho rozvoja -40,2% -62,5
Ministerstvo vnútra SR 15,4% 327,9
Polícia 14,3% 91,6
Hasiči 35,9% 34,4
Obvodné úrady štátnej správy 16,7% 16,3
Riadenie a rozvoj verejnej správy n.a. n.a.
Ochrana štátnej hranice 13,0% 4,5
Výchova a vzdelávanie mládeže 2,6% 26,3
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené n.a. n.a.
Podpora výstavby a obnovy bytového fondu n.a. n.a.
Podpora štátneho fondu rozvoja bývania- úvery n.a. n.a.
Štátna prémia na stavebné sporenie n.a. n.a.
Bonifikácia hypoték n.a. n.a.
Podpora regionálneho rozvoja n.a. n.a.
Ministerstvo financií SR 20,1% 85,4
Výber daní a colná správa 41,2% 90,6
Výber daní n.a. n.a.
Colná správa n.a. n.a.
Informatizácia spoločnosti -20,9% -32,6
Riadenie systému verejných financií 45,6% 17,5
Ministerstvo hospodárstva SR 73,7% 178,1
Podporné programy a organizácie ministerstva 4,0% 3,1
Investičné stimuly a dotácie firmám a domácnostiam 3,1% 1,5
Rozvoj cestovného ruchu 304,0% 29,9
Podpora podnikania -35,8% -2,1
Národný jadrový fond -8,1% -5,7
Podpora energetiky a inovácií 210,1% 149,7
Ministerstvo životného prostredia SR 113,7% 156,0
Ochrana vôd, čističky a kanalizácia 158,0% 114,2
Protipovodňové opatrenia 904,4% 28,3
Administratíva, rozpočtové a príspevkové organizácie rezortu -28,0% -9,3
Ochrana ovzdušia, prírody a krajiny, odpady -13,6% -3,7
Ministerstvo spravodlivosti SR 10,4% 36,6
Súdnictvo 3,4% 6,0
Väzenstvo 8,4% 12,9
Ministerstvo kultúry SR 14,0% 28,5
Divadlá, Knižnice,Múzeá, Hudba, Granty 14,0% 20,7
Dotácia RTVS 4,8% 1,3
Cirkvi a náboženské spoločnosti 3,4% 1,3
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 70,9% 75,2
Reprezentácia SR v zahraničí (veľvyslanci a pod.) 2,0% 1,4
Výdavky na činnosť ministerstva 48,7% 14,5
Zahraničná pomoc a členstvo v organizáciách 483,0% 28,9
Slovenská akadémia vied 8,8% 5,3
Generálna prokuratúra SR 12,4% 10,3
Slovenská informačná služba 6,5% 2,9
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR -18,6% -3,5
Kancelária Národnej rady SR 22,3% 7,2
Úrad vlády SR 89,7% 33,8
Správa štátnych hmotných rezerv SR 10,2% 1,0
Štatistický úrad SR 7,7% 1,6
Národný bezpečnostný úrad 40,8% 3,5
Najvyšší súd SR 14,0% 1,3
Najvyšší kontrolný úrad SR 9,3% 0,8
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 14,4% 0,6
Úrad jadrového dozoru SR -10,1% -0,9
Kancelária prezidenta SR 9,2% 0,4
Ústavný súd SR 9,4% 0,4
Úrad priemyselného vlastníctva SR 4,0% 0,1
Úrad pre verejné obstarávanie SR 20,8% 1,5
Protimonopolný úrad SR 25,4% 0,5
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 1,0% 0,0
Kancelária Súdnej rady SR 34,5% 0,2
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu n.a. n.a.
Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR n.a. n.a.

Popis tabuľky

Výdavky štátneho rozpočtu sú rozdelené medzi 13 ministerstiev a 19 ďalších inštitúcií. Každý z týchto subjektov (tiež označovaných ako kapitola rozpočtu, ministerstvá sa označujú aj ako rezorty) je samostaný právny subjekt, má svoje príjmy aj výdavky. Ich súčet tvorí štátny rozpočet. Osobitné postavenie medzi ministerstvami má Všeobecná pokladničná správa, ktorá nie je typickým ministerstvom, nemá menovaného ministra, za jeho správu zodpovedá minister financií. Z účtovného hľadiska je príjimateľom všetkých daňových príjmov a z jej rozpočtu odchádzajú výdavky nadrezortného charakteru, napr. úroky za štátny dlh, či odvody do rozpočtu EÚ. Štátny rozpočet každý rok schvaľuje parlament na základe návrhu vlády. Ak výdavky presiahnu príjmy štátneho rozpočtu, hovoríme o schodku (deficite) štátneho rozpočtu.