Koľko štát minul?

Verejné vzdelávanie

Na školy štát v roku 2021 vyčlenil takmer 2,9 mld eur. Štát financuje vzdelávanie z viacerých zdrojov, najmä však z rozpočtu ministerstva školstva a ministerstva vnútra, obcí a VÚC. Základné školy a súvisiace služby z tejto položky tvoria 1,67 mld eur, stredné školy 734 miliónov eur a vysoké školy 589 miliónov eur. Školstvo teda tvorí takmer 5,9 % všetkých verejných výdavkov.

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky ministerstiev

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Spolu 17 538,9 3 218 6 774 9,9%
Všeobecná pokladničná správa 3 471,3 637 1 341 13,6%
Splácanie úrokov a ostatné náklady štátneho dlhu 1 178,6 216 455 2,4%
Odvody do EÚ vrátane rezerv 1 078,6 198 417 17,8%
Dotácia Sociálnej poisťovne 0,0 0 0 n.a.
Rezerva vlády 1 071,3 197 414 78,9%
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 1 361,1 250 526 -0,2%
Podpora základného výskumu 53,2 10 21 -24,3%
Šport a kultúra 92,9 17 36 -25,8%
Základné vzdelanie n.a. n.a. n.a. n.a.
Stredoškolské vzdelanie 453,4 83 175 5,6%
Vysokoškolské vzdelávanie 478,4 88 185 -1,4%
Služby v školstve (ubytovanie, stravovanie) 96,8 18 37 -8,9%
Vzdelávanie - iné formy 102,9 19 40 119,2%
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 2 300,9 422 889 -1,7%
Pomoc v hmotnej núdzi 152,4 28 59 -12,1%
Prídavok na dieťa 320,8 59 124 1,8%
Rodičovský príspevok 382,1 70 148 2,5%
Štátom platené poistné za osoby starajúce sa o dieťa 259,5 48 100 -14,7%
Pomoc zdravotne postihnutým 375,5 69 145 33,4%
Starostlivosť o ohrozené deti (detské domovy) 123,4 23 48 27,1%
Politika trhu práce, služby zamestnanosti 134,9 25 52 -49,7%
Administratívne náklady spojené so správou dávok 175,4 32 68 4,5%
Vianočné príspevky dôchodcom 61,3 11 24 0,0%
Osobitné dávky a podpora sociálnych služieb 283,3 52 109 7,5%
Ministerstvo zdravotníctva SR 1 230,9 226 475 -11,8%
Poistné platené štátom (3 mil. poistencov) 1 015,0 186 392 -16,8%
Úrady verejného zdravotníctva 34,7 6 13 7,1%
Ministerstvo obrany SR 1 662,7 305 642 53,7%
Mzdové a sociálne náklady vojakov a iných zamestnancov 490,6 90 189 2,6%
Prevádzka vojenských zariadení 281,7 52 109 -2,4%
Investície 823,3 151 318 233,1%
Mierové misie v zahraničí 35,5 7 14 30,2%
Ministerstvo dopravy a výstavby SR 1 153,9 212 446 -1,9%
Budovanie a správa ciest 380,8 70 147 9,4%
Dotovanie železničnej dopravy a investície 571,5 105 221 6,2%
Regulácia, štátny dozor a bezpečnosť dopravy 5,7 1 2 0,0%
Podpora výstavby a obnovy bytového fondu 40,0 7 15 0,0%
Podpora štátneho fondu rozvoja bývania- úvery 25,0 5 10 0,0%
Štátna prémia na stavebné sporenie 23,0 4 9 -8,0%
Bonifikácia hypoték 29,0 5 11 -20,9%
Tvorba, riadenie, kontrola a implementácia politík 70,3 13 27 -53,1%
Rozvoj cestovného ruchu 8,6 2 3 11,8%
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 1 193,5 219 461 8,4%
Rozvoj vidieka-dotácie farmárom 300,6 55 116 -2,9%
Priame platby poľnohospodárom na zachovanie produkcie 472,1 87 182 1,1%
Intervenčné nákupy potravín - stabilizácia trhu s plodinami 16,4 3 6 0,0%
Potravinová bezpečnosť, zdravie, ochrana rastlín 35,8 7 14 3,3%
Podpora regionálneho rozvoja 155,8 29 60 -29,6%
Ministerstvo vnútra SR 2 464,4 452 952 2,6%
Polícia 834,7 153 322 12,9%
Hasiči 113,9 21 44 4,4%
Obvodné úrady štátnej správy 107,5 20 42 4,3%
Ochrana štátnej hranice 40,6 7 16 3,9%
Výchova a vzdelávanie mládeže 1 179,7 216 456 1,2%
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené n.a. n.a. n.a. n.a.
Podpora výstavby a obnovy bytového fondu n.a. n.a. n.a. n.a.
Podpora štátneho fondu rozvoja bývania- úvery n.a. n.a. n.a. n.a.
Štátna prémia na stavebné sporenie n.a. n.a. n.a. n.a.
Bonifikácia hypoték n.a. n.a. n.a. n.a.
Podpora regionálneho rozvoja n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo financií SR 420,2 77 162 15,3%
Výber daní a colná správa 270,0 50 104 18,2%
Výber daní n.a. n.a. n.a. n.a.
Colná správa n.a. n.a. n.a. n.a.
Informatizácia spoločnosti 95,5 18 37 12,2%
Riadenie systému verejných financií 40,0 7 15 7,8%
Ministerstvo hospodárstva SR 428,2 79 165 67,2%
Podporné programy a organizácie ministerstva 93,4 17 36 182,5%
Investičné stimuly a dotácie firmám 62,2 11 24 135,4%
Rozvoj cestovného ruchu 0,0 0 0 n.a.
Podpora podnikania 4,4 1 2 2,3%
Národný jadrový fond 66,1 12 26 2,0%
Podpora energetiky a inovácií 202,1 37 78 58,6%
Ministerstvo životného prostredia SR 540,6 99 209 179,9%
Ochrana vôd, čističky a kanalizácia 6,3 1 2 -90,2%
Protipovodňové opatrenia 22,9 4 9 -30,3%
Administratíva, rozpočtové a príspevkové organizácie rezortu 43,4 8 17 10,0%
Ochrana ovzdušia, prírody a krajiny, odpady 462,2 85 179 773,3%
Ministerstvo spravodlivosti SR 439,5 81 170 9,9%
Súdnictvo 219,6 40 85 9,5%
Väzenstvo 179,2 33 69 9,0%
Ministerstvo kultúry SR 255,2 47 99 -8,9%
Divadlá, Knižnice,Múzeá, Hudba, Granty 166,2 30 64 -11,8%
Dotácia RTVS 26,0 5 10 0,0%
Cirkvi a náboženské spoločnosti 42,6 8 16 3,4%
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 136,4 25 53 14,3%
Reprezentácia SR v zahraničí (veľvyslanci a pod.) 77,3 14 30 3,9%
Výdavky na činnosť ministerstva 50,2 9 19 39,2%
Zahraničná pomoc a členstvo v organizáciách 7,2 1 3 0,2%
Slovenská akadémia vied 69,4 13 27 3,4%
Generálna prokuratúra SR 106,7 20 41 7,9%
Slovenská informačná služba 54,9 10 21 3,5%
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 22,3 4 9 1,1%
Kancelária Národnej rady SR 31,9 6 12 -19,7%
Úrad vlády SR 54,0 10 21 73,0%
Správa štátnych hmotných rezerv SR 10,0 2 4 1,0%
Štatistický úrad SR 32,9 6 13 49,3%
Národný bezpečnostný úrad 10,1 2 4 11,8%
Kancelária Najvyššieho súdu SR 19,0 3 7 23,8%
Najvyšší kontrolný úrad SR 10,9 2 4 1,6%
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 6,2 1 2 20,4%
Úrad jadrového dozoru SR 9,6 2 4 7,8%
Kancelária prezidenta SR 4,9 1 2 2,6%
Kancelária Ústavného súdu SR 5,7 1 2 11,3%
Úrad priemyselného vlastníctva SR 3,6 1 1 4,0%
Úrad pre verejné obstarávanie SR 9,3 2 4 23,3%
Protimonopolný úrad SR 2,9 1 1 3,2%
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 4,5 1 2 -2,1%
Kancelária Súdnej rady SR 1,0 0 0 22,8%
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 10,5 2 4 238,7%

Popis tabuľky

Výdavky štátneho rozpočtu sú rozdelené medzi 13 ministerstiev a 19 ďalších inštitúcií. Každý z týchto subjektov (tiež označovaných ako kapitola rozpočtu, ministerstvá sa označujú aj ako rezorty) je samostaný právny subjekt, má svoje príjmy aj výdavky. Ich súčet tvorí štátny rozpočet. Štátny rozpočet každý rok schvaľuje parlament na základe návrhu vlády. Ak výdavky presiahnu príjmy štátneho rozpočtu, hovoríme o schodku (deficite) štátneho rozpočtu.