Koľko štát minie?

Daň z fajčenia

Vyše tri štvrtiny z ceny krabičky idú do štátnej pokladnice. Pri cene krabičky cigariet 3,2 eur tvorí vyše 60 centov jej ceny DPH. Štát však predaj cigariet zaťažuje aj špeciálnou spotrebnou daňou, ktorá dosahuje ďalšie takmer 2 eurá z celkovej ceny. Z ceny krabičky tak tvorí čístá daň viac ako 75%.

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky ministerstiev

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Spolu 18 560,9 3 401 7 163 5,8%
Všeobecná pokladničná správa 3 283,5 602 1 267 -5,4%
Splácanie úrokov a ostatné náklady štátneho dlhu 1 156,9 212 446 -1,8%
Odvody do EÚ vrátane rezerv 1 015,8 186 392 -5,8%
Dotácia Sociálnej poisťovne 209,6 38 81 n.a.
Rezerva vlády 653,1 120 252 -39,0%
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 1 582,0 290 611 16,2%
Podpora základného výskumu 67,6 12 26 27,1%
Šport a kultúra 77,4 14 30 -16,7%
Základné vzdelanie n.a. n.a. n.a. n.a.
Stredoškolské vzdelanie 538,0 99 208 18,6%
Vysokoškolské vzdelávanie 597,2 109 230 24,8%
Služby v školstve (ubytovanie, stravovanie) 96,8 18 37 0,0%
Vzdelávanie - iné formy 92,3 17 36 -10,3%
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 2 928,2 537 1 130 27,3%
Pomoc v hmotnej núdzi 139,1 25 54 -8,7%
Prídavok na dieťa 334,5 61 129 4,3%
Rodičovský príspevok 551,3 101 213 44,3%
Štátom platené poistné za osoby starajúce sa o dieťa 309,3 57 119 19,2%
Pomoc zdravotne postihnutým 423,5 78 163 12,8%
Starostlivosť o ohrozené deti (detské domovy) 143,3 26 55 16,2%
Politika trhu práce, služby zamestnanosti 258,6 47 100 91,7%
Administratívne náklady spojené so správou dávok 203,9 37 79 16,2%
Vianočné príspevky dôchodcom 152,7 28 59 149,1%
Osobitné dávky a podpora sociálnych služieb 324,0 59 125 14,4%
Ministerstvo zdravotníctva SR 1 334,6 245 515 8,4%
Poistné platené štátom (3 mil. poistencov) 1 139,0 209 440 12,2%
Úrady verejného zdravotníctva 41,2 8 16 19,0%
Ministerstvo obrany SR 1 608,2 295 621 -3,3%
Mzdové a sociálne náklady vojakov a iných zamestnancov 566,8 104 219 15,5%
Prevádzka vojenských zariadení 453,4 83 175 61,0%
Investície 508,0 93 196 -38,3%
Mierové misie v zahraničí 52,8 10 20 48,8%
Ministerstvo dopravy a výstavby SR 1 159,3 212 447 0,5%
Budovanie a správa ciest 336,4 62 130 -11,7%
Dotovanie železničnej dopravy a investície 657,7 121 254 15,1%
Regulácia, štátny dozor a bezpečnosť dopravy 5,7 1 2 0,0%
Podpora výstavby a obnovy bytového fondu 20,0 4 8 -50,0%
Podpora štátneho fondu rozvoja bývania- úvery 25,0 5 10 0,0%
Štátna prémia na stavebné sporenie 8,0 1 3 -65,2%
Bonifikácia hypoték 23,0 4 9 -20,7%
Tvorba, riadenie, kontrola a implementácia politík 73,9 14 29 5,2%
Rozvoj cestovného ruchu 9,6 2 4 12,0%
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 967,6 177 373 -18,9%
Rozvoj vidieka-dotácie farmárom 170,8 31 66 -43,2%
Priame platby poľnohospodárom na zachovanie produkcie 470,8 86 182 -0,3%
Intervenčné nákupy potravín - stabilizácia trhu s plodinami 16,8 3 6 2,4%
Potravinová bezpečnosť, zdravie, ochrana rastlín 41,4 8 16 15,7%
Podpora regionálneho rozvoja 148,4 27 57 -4,8%
Ministerstvo vnútra SR 2 919,1 535 1 127 18,4%
Polícia 1 116,3 205 431 33,7%
Hasiči 129,7 24 50 13,9%
Obvodné úrady štátnej správy 109,2 20 42 1,6%
Ochrana štátnej hranice 49,2 9 19 21,2%
Výchova a vzdelávanie mládeže 1 438,8 264 555 22,0%
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené n.a. n.a. n.a. n.a.
Podpora výstavby a obnovy bytového fondu n.a. n.a. n.a. n.a.
Podpora štátneho fondu rozvoja bývania- úvery n.a. n.a. n.a. n.a.
Štátna prémia na stavebné sporenie n.a. n.a. n.a. n.a.
Bonifikácia hypoték n.a. n.a. n.a. n.a.
Podpora regionálneho rozvoja n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo financií SR 591,9 108 228 40,9%
Výber daní a colná správa 330,1 60 127 22,3%
Výber daní n.a. n.a. n.a. n.a.
Colná správa n.a. n.a. n.a. n.a.
Informatizácia spoločnosti 202,2 37 78 111,8%
Riadenie systému verejných financií 43,0 8 17 7,4%
Ministerstvo hospodárstva SR 308,6 57 119 -27,9%
Podporné programy a organizácie ministerstva 25,6 5 10 -72,6%
Investičné stimuly a dotácie firmám 89,7 16 35 44,3%
Rozvoj cestovného ruchu 0,0 0 0 n.a.
Podpora podnikania 4,4 1 2 0,0%
Národný jadrový fond 65,9 12 25 -0,4%
Podpora energetiky a inovácií 123,1 23 47 -39,1%
Ministerstvo životného prostredia SR 455,4 83 176 -15,8%
Ochrana vôd, čističky a kanalizácia 311,2 57 120 4 802,6%
Protipovodňové opatrenia 15,0 3 6 -34,4%
Administratíva, rozpočtové a príspevkové organizácie rezortu 39,5 7 15 -8,9%
Ochrana ovzdušia, prírody a krajiny, odpady 89,9 16 35 -80,5%
Ministerstvo spravodlivosti SR 456,9 84 176 3,9%
Súdnictvo 214,8 39 83 -2,2%
Väzenstvo 200,2 37 77 11,7%
Ministerstvo kultúry SR 291,1 53 112 14,1%
Divadlá, Knižnice,Múzeá, Hudba, Granty 184,8 34 71 11,2%
Dotácia RTVS 34,0 6 13 30,8%
Cirkvi a náboženské spoločnosti 51,7 9 20 21,4%
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 133,4 24 51 -2,2%
Reprezentácia SR v zahraničí (veľvyslanci a pod.) 78,1 14 30 0,9%
Výdavky na činnosť ministerstva 40,8 7 16 -18,7%
Zahraničná pomoc a členstvo v organizáciách 7,0 1 3 -2,5%
Slovenská akadémia vied 85,4 16 33 23,0%
Generálna prokuratúra SR 113,8 21 44 6,6%
Slovenská informačná služba 63,4 12 24 15,6%
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 21,6 4 8 -3,0%
Kancelária Národnej rady SR 38,1 7 15 19,7%
Úrad vlády SR 30,0 6 12 -44,4%
Správa štátnych hmotných rezerv SR 9,8 2 4 -1,6%
Štatistický úrad SR 51,6 9 20 56,8%
Národný bezpečnostný úrad 11,4 2 4 12,5%
Kancelária Najvyššieho súdu SR 16,0 3 6 -15,9%
Najvyšší kontrolný úrad SR 12,8 2 5 17,5%
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 6,5 1 3 5,7%
Úrad jadrového dozoru SR 9,6 2 4 0,2%
Kancelária prezidenta SR 5,1 1 2 3,6%
Kancelária Ústavného súdu SR 6,1 1 2 7,8%
Úrad priemyselného vlastníctva SR 4,0 1 2 10,5%
Úrad pre verejné obstarávanie SR 11,4 2 4 22,7%
Protimonopolný úrad SR 3,3 1 1 15,3%
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 4,7 1 2 4,0%
Kancelária Súdnej rady SR 1,1 0 0 12,5%
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 35,5 7 14 238,9%

Popis tabuľky

Výdavky štátneho rozpočtu sú rozdelené medzi 13 ministerstiev a 19 ďalších inštitúcií. Každý z týchto subjektov (tiež označovaných ako kapitola rozpočtu, ministerstvá sa označujú aj ako rezorty) je samostaný právny subjekt, má svoje príjmy aj výdavky. Ich súčet tvorí štátny rozpočet. Štátny rozpočet každý rok schvaľuje parlament na základe návrhu vlády. Ak výdavky presiahnu príjmy štátneho rozpočtu, hovoríme o schodku (deficite) štátneho rozpočtu.