Koľko štát minul?

Koľko stála rekonštrukcia SNG v Bratislave?

Za šesť rokov prác pôjde zo štátneho rozpočtu na rekonštrukciu galérie celkovo takmer 71 mil. eur. Každý pracujúci občan na Slovensku tak prispel približne 26 eurami na rekonštrukciu galérie.

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky ministerstiev

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Spolu 27 603,8 5 066 11 034 17,4%
Všeobecná pokladničná správa 10 485,7 1 924 4 191 124,2%
Splácanie úrokov a ostatné náklady štátneho dlhu 1 112,4 204 445 39,6%
Odvody do EÚ vrátane rezerv 1 844,3 338 737 89,2%
Dotácia Sociálnej poisťovne 949,2 174 379 -2,1%
Kapitálové výdavky 1 439,1     n.a.
Rezerva vlády 4 875,9 895 1 949 380,6%
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 1 751,3 321 700 10,9%
Podpora základného výskumu 62,5 11 25 72,5%
Šport a kultúra 102,6 19 41 -10,7%
Základné vzdelanie   n.a. n.a. n.a.
Stredoškolské vzdelanie 599,7 110 240 10,6%
Vysokoškolské vzdelávanie 588,6 108 235 -7,9%
Služby v školstve (ubytovanie, stravovanie) 66,4 12 27 48,8%
Vzdelávanie - iné formy 113,6 21 45 2,9%
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 3 282,2 602 1 312 -21,9%
Pomoc v hmotnej núdzi 141,1 26 56 15,9%
Prídavok na dieťa 347,4 64 139 2,8%
Rodičovský príspevok 593,3 109 237 2,0%
Štátom platené poistné za osoby starajúce sa o dieťa 361,8 66 145 12,7%
Pomoc zdravotne postihnutým 482,2 88 193 6,3%
Starostlivosť o ohrozené deti (detské domovy) 143,9 26 58 -3,9%
Politika trhu práce, služby zamestnanosti 287,7 53 115 -75,4%
Administratívne náklady spojené so správou dávok 164,2 30 66 -17,1%
Vianočné príspevky dôchodcom 310,0 57 124 2,0%
Osobitné dávky a podpora sociálnych služieb 331,7 61 133 -11,4%
Ministerstvo zdravotníctva SR 1 706,9 313 682 14,4%
Poistné platené štátom (3 mil. poistencov) 1 433,0 263 573 13,8%
Úrady verejného zdravotníctva 65,8 12 26 20,3%
Plán obnovy n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo obrany SR 1 226,7 225 490 -31,6%
Mzdové a sociálne náklady vojakov a iných zamestnancov 658,9 121 263 9,5%
Prevádzka vojenských zariadení 435,0 80 174 -9,7%
Investície 16,0 3 6 -96,9%
Mierové misie v zahraničí 42,2 8 17 20,1%
Ministerstvo dopravy a výstavby SR 1 489,6 273 595 -19,8%
Budovanie a správa ciest 637,4 117 255 -22,5%
Dotovanie železničnej dopravy a investície 614,4 113 246 -22,6%
Verejná osobná doprava n.a. n.a. n.a. n.a.
Regulácia, štátny dozor a bezpečnosť dopravy 7,2 1 3 -9,5%
Podpora výstavby a obnovy bytového fondu 20,0 4 8 146,4%
Podpora štátneho fondu rozvoja bývania- úvery 25,0 5 10 0,0%
Štátna prémia na stavebné sporenie 7,0 1 3 -18,4%
Bonifikácia hypoték 14,0 3 6 -22,3%
Tvorba, riadenie, kontrola a implementácia politík 54,4 10 22 -21,8%
Rozvoj cestovného ruchu 10,1 2 4 -33,1%
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 78,0 14 31 n.a.
Regionálny operačný program EÚ n.a. n.a. n.a. n.a.
Cezhraničná spolupráca n.a. n.a. n.a. n.a.
Digitálne služby štátu 35,1 6 14 n.a.
Príspevok pre najmenej rozvinuté okresy 13,2 2 5 n.a.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 1 488,3 273 595 42,2%
Rozvoj vidieka-dotácie farmárom 593,4 109 237 122,6%
Priame platby poľnohospodárom na zachovanie produkcie 408,5 75 163 -8,8%
Intervenčné nákupy potravín - stabilizácia trhu s plodinami 45,4 8 18 240,5%
Potravinová bezpečnosť, zdravie, ochrana rastlín 40,8 7 16 -23,0%
Podpora regionálneho rozvoja 260,3 48 104 98,8%
Ministerstvo vnútra SR 3 005,5 552 1 201 -9,7%
Polícia 932,3 171 373 -25,3%
Hasiči 142,1 26 57 -14,5%
Obvodné úrady štátnej správy 125,5 23 50 -25,9%
Riadenie a rozvoj verejnej správy n.a. n.a. n.a. n.a.
Ochrana štátnej hranice 52,6 10 21 -8,0%
Výchova a vzdelávanie mládeže 1 441,6 265 576 -9,1%
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené n.a. n.a. n.a. n.a.
Podpora výstavby a obnovy bytového fondu n.a. n.a. n.a. n.a.
Podpora štátneho fondu rozvoja bývania- úvery n.a. n.a. n.a. n.a.
Štátna prémia na stavebné sporenie n.a. n.a. n.a. n.a.
Bonifikácia hypoték n.a. n.a. n.a. n.a.
Podpora regionálneho rozvoja n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo financií SR 647,8 119 259 15,1%
Výber daní a colná správa 335,7 62 134 5,9%
Výber daní   n.a. n.a. n.a.
Colná správa   n.a. n.a. n.a.
Informatizácia spoločnosti 232,1 43 93 79,7%
Riadenie systému verejných financií 64,8 12 26 -17,7%
Ministerstvo hospodárstva SR 493,1 90 197 -22,3%
Podporné programy a organizácie ministerstva 58,0 11 23 81,8%
Investičné stimuly a dotácie firmám 0,0 0 0 n.a.
Rozvoj cestovného ruchu 0,0 0 0 n.a.
Podpora podnikania 4,4 1 2 -91,3%
Národný jadrový fond 72,4 13 29 15,1%
Podpora energetiky a inovácií 358,3 66 143 -15,7%
Ministerstvo životného prostredia SR 494,1 91 197 19,8%
Ochrana vôd, čističky a kanalizácia 300,8 55 120 85,1%
Protipovodňové opatrenia 11,0 2 4 -82,0%
Administratíva, rozpočtové a príspevkové organizácie rezortu 24,2 4 10 -49,3%
Ochrana ovzdušia, prírody a krajiny, odpady 158,2 29 63 17,3%
Ministerstvo spravodlivosti SR 475,9 87 190 -9,3%
Súdnictvo 218,6 40 87 -12,7%
Väzenstvo 211,2 39 84 -6,2%
Ministerstvo kultúry SR 292,4 54 117 -14,8%
Divadlá, Knižnice,Múzeá, Hudba, Granty 181,8 33 73 -20,7%
Dotácia RTVS 31,0 6 12 -23,5%
Cirkvi a náboženské spoločnosti 52,0 10 21 -0,0%
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 154,7 28 62 1,6%
Reprezentácia SR v zahraničí (veľvyslanci a pod.) 82,2 15 33 6,9%
Výdavky na činnosť ministerstva 31,1 6 12 -25,7%
Zahraničná pomoc a členstvo v organizáciách 30,5 6 12 7,7%
Slovenská akadémia vied 83,6 15 33 -7,5%
Generálna prokuratúra SR 115,4 21 46 1,2%
Slovenská informačná služba 60,0 11 24 -26,9%
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 19,7 4 8 16,6%
Kancelária Národnej rady SR 35,7 7 14 -12,1%
Úrad vlády SR 69,1 13 28 87,0%
Správa štátnych hmotných rezerv SR 8,8 2 4 -92,7%
Štatistický úrad SR 48,5 9 19 -21,4%
Národný bezpečnostný úrad 12,7 2 5 -9,9%
Kancelária Najvyššieho súdu SR 16,2 3 6 1,1%
Najvyšší kontrolný úrad SR 11,5 2 5 -14,1%
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 6,3 1 3 -16,8%
Úrad jadrového dozoru SR 9,3 2 4 9,7%
Kancelária prezidenta SR 4,6 1 2 -19,7%
Kancelária Ústavného súdu SR 7,3 1 3 12,7%
Úrad priemyselného vlastníctva SR 3,6 1 1 -43,5%
Úrad pre verejné obstarávanie SR 10,7 2 4 -9,4%
Protimonopolný úrad SR 2,9 1 1 -17,0%
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 4,2 1 2 -15,4%
Kancelária Súdnej rady SR 1,1 0 0 -14,5%
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu n.a. n.a. n.a. n.a.
Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR n.a. n.a. n.a. n.a.

Popis tabuľky

Výdavky štátneho rozpočtu sú rozdelené medzi 13 ministerstiev a 19 ďalších inštitúcií. Každý z týchto subjektov (tiež označovaných ako kapitola rozpočtu, ministerstvá sa označujú aj ako rezorty) je samostaný právny subjekt, má svoje príjmy aj výdavky. Ich súčet tvorí štátny rozpočet. Štátny rozpočet každý rok schvaľuje parlament na základe návrhu vlády. Ak výdavky presiahnu príjmy štátneho rozpočtu, hovoríme o schodku (deficite) štátneho rozpočtu.