Koľko štát minul?

Drahí väzni

Náklady na jedného odsúdeného a obvineného dosahujú 18 920 eur ročne. Počet obvinených a odsúdených v roku 2020 dosiahol 10,5 -tisíc. Každý občan sa tak podieľal na financovaní väzenstva sumou 37 eur.

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky ministerstiev

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Spolu 35 040,6 6 431 14 006 37,7%
Všeobecná pokladničná správa 6 926,1 1 271 2 768 10,8%
Splácanie úrokov a ostatné náklady štátneho dlhu 1 343,5 247 537 23,3%
Odvody do EÚ vrátane rezerv 1 533,5 281 613 -3,4%
Dotácia Sociálnej poisťovne 0,0 0 0 n.a.
Kapitálové výdavky 1 304,1     -27,1%
Rezervy vlády 2 041,7 375 816 60,9%
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 4 031,1 740 1 611 10,6%
Podpora základného výskumu 52,4 10 21 -0,2%
Šport a kultúra 98,3 18 39 -13,8%
Základné vzdelanie 2 178,1 400 871 43,5%
Stredoškolské vzdelanie 588,1 108 235 16,0%
Vysokoškolské vzdelávanie 715,9 131 286 19,3%
Služby v školstve (ubytovanie, stravovanie) 231,1 42 92 3,6%
Vzdelávanie - iné formy 426,4 78 170 11,2%
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 5 110,6 938 2 043 48,0%
Pomoc v hmotnej núdzi 159,7 29 64 21,5%
Prídavok na dieťa 536,1 98 214 50,8%
Rodičovský príspevok 649,0 119 259 5,0%
Štátom platené poistné za osoby starajúce sa o dieťa 460,8 85 184 20,8%
Pomoc zdravotne postihnutým 564,0 104 225 17,0%
Starostlivosť o ohrozené deti (detské domovy) 184,1 34 74 21,9%
Politika trhu práce, služby zamestnanosti 593,1 109 237 113,3%
Administratívne náklady spojené so správou dávok 182,4 33 73 12,0%
Vianočné príspevky dôchodcom 310,0 57 124 0,0%
Osobitné dávky a podpora sociálnych služieb 1 279,8 235 512 240,2%
Ministerstvo zdravotníctva SR 2 550,3 468 1 019 58,8%
Poistné platené štátom (3 mil. poistencov) 1 618,1 297 647 46,7%
Úrady verejného zdravotníctva 75,3 14 30 14,5%
Plán obnovy 451,8 83 181 105,5%
Ministerstvo obrany SR 2 092,8 384 837 57,0%
Mzdové a sociálne náklady vojakov a iných zamestnancov 637,8 117 255 6,9%
Prevádzka vojenských zariadení 930,1 171 372 65,3%
Investície 319,0 59 128 1 337,9%
Mierové misie v zahraničí 62,5 11 25 48,1%
Ministerstvo dopravy a výstavby SR 2 835,0 520 1 133 28,1%
Budovanie a správa ciest 837,4 154 335 -6,1%
Dotovanie železničnej dopravy a investície 1 387,4 255 555 87,0%
Verejná osobná doprava 127,2     -18,8%
Regulácia, štátny dozor a bezpečnosť dopravy 8,8 2 4 26,6%
Podpora výstavby a obnovy bytového fondu 20,0 4 8 0,0%
Podpora štátneho fondu rozvoja bývania- úvery 25,0 5 10 0,0%
Štátna prémia na stavebné sporenie 8,0 1 3 23,1%
Rekonštrukcia budov 111,8 21 45 1 619,8%
Tvorba, riadenie, kontrola a implementácia politík 108,9 20 44 -29,7%
Rozvoj cestovného ruchu 36,6 7 15 -33,3%
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 2 013,9 370 805 154,4%
Regionálny operačný program EÚ 867,0 159 347 123,5%
Cezhraničná spolupráca 83,6 15 33 74,5%
Informatizácia spoločnosti 483,6 89 193 69,4%
Príspevok pre najmenej rozvinuté okresy 10,0 2 4 -3,2%
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 953,7 175 381 -21,4%
Rozvoj vidieka-dotácie farmárom 290,2 53 116 -49,6%
Priame platby poľnohospodárom na zachovanie produkcie 414,9 76 166 -0,3%
Intervenčné nákupy potravín - stabilizácia trhu s plodinami 31,9 6 13 -18,2%
Potravinová bezpečnosť, zdravie, ochrana rastlín 133,0 24 53 32,5%
Podpora regionálneho rozvoja n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo vnútra SR 1 873,0 344 749 14,5%
Polícia 1 062,8 195 425 7,6%
Hasiči 166,5 31 67 3,9%
Obvodné úrady štátnej správy 141,7 26 57 16,2%
Riadenie a rozvoj verejnej správy 295,6 54 118 48,5%
Ochrana štátnej hranice 54,2 10 22 -0,9%
Výchova a vzdelávanie mládeže   n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené n.a. n.a. n.a. n.a.
Podpora výstavby a obnovy bytového fondu n.a. n.a. n.a. n.a.
Podpora štátneho fondu rozvoja bývania- úvery n.a. n.a. n.a. n.a.
Štátna prémia na stavebné sporenie n.a. n.a. n.a. n.a.
Bonifikácia hypoték n.a. n.a. n.a. n.a.
Podpora regionálneho rozvoja n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo financií SR 615,6 113 246 12,0%
Výber daní a colná správa 386,3 71 154 14,2%
Výber daní   n.a. n.a. n.a.
Colná správa   n.a. n.a. n.a.
Informačné systémy 135,1 25 54 8,8%
Riadenie systému verejných financií 85,0 16 34 18,5%
Ministerstvo hospodárstva SR 2 249,0 413 899 335,4%
Podporné programy a organizácie ministerstva 32,1 6 13 12,5%
Investičné stimuly a dotácie firmám 1 449,9 266 580 22 411,5%
Rozvoj cestovného ruchu 0,0 0 0 n.a.
Podpora podnikania 454,8 83 182 104,8%
Národný jadrový fond 75,4 14 30 4,1%
Podpora energetiky a inovácií 206,6 38 83 29,6%
Ministerstvo životného prostredia SR 1 681,1 309 672 197,2%
Ochrana vôd, čističky a kanalizácia 553,5 102 221 419,0%
Protipovodňové opatrenia 79,8 15 32 781,8%
Administratíva, rozpočtové a príspevkové organizácie rezortu 181,3 33 72 48,3%
Ochrana ovzdušia, prírody a krajiny, odpady 741,9 136 297 131,8%
Ministerstvo spravodlivosti SR 806,3 148 322 40,7%
Súdnictvo 480,8 88 192 64,4%
Väzenstvo 271,9 50 109 19,2%
Ministerstvo kultúry SR 334,7 61 134 5,8%
Divadlá, Knižnice,Múzeá, Hudba, Granty 223,9 41 89 8,7%
Dotácia RTVS 31,0 6 12 0,0%
Cirkvi a náboženské spoločnosti 57,6 11 23 12,6%
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 175,3 32 70 13,9%
Reprezentácia SR v zahraničí (veľvyslanci a pod.) 95,4 18 38 15,5%
Výdavky na činnosť ministerstva 39,6 7 16 26,4%
Zahraničná pomoc a členstvo v organizáciách 29,4 5 12 1,0%
Slovenská akadémia vied 113,7 21 45 33,8%
Generálna prokuratúra SR 128,2 24 51 7,2%
Slovenská informačná služba 76,5 14 31 19,7%
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 20,6 4 8 -0,3%
Kancelária Národnej rady SR 42,3 8 17 12,4%
Úrad vlády SR 193,2 35 77 24,6%
Správa štátnych hmotných rezerv SR 9,1 2 4 6,6%
Štatistický úrad SR 34,1 6 14 -3,1%
Národný bezpečnostný úrad 14,6 3 6 13,8%
Kancelária Najvyššieho súdu SR 15,5 3 6 15,4%
Najvyšší kontrolný úrad SR 13,9 3 6 2,0%
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 8,6 2 3 13,9%
Úrad jadrového dozoru SR 11,8 2 5 8,3%
Kancelária prezidenta SR 6,4 1 3 20,0%
Kancelária Ústavného súdu SR 8,1 1 3 9,9%
Úrad priemyselného vlastníctva SR 4,8 1 2 22,2%
Úrad pre verejné obstarávanie SR 15,6 3 6 43,7%
Protimonopolný úrad SR 3,3 1 1 11,4%
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 5,6 1 2 11,3%
Kancelária Súdnej rady SR 2,5 0 1 11,2%
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu n.a. n.a. n.a. n.a.
Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR 7,7 1 3 39,6%
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR 56,0 10 22 n.a.
        n.a.

Popis tabuľky

Výdavky štátneho rozpočtu sú rozdelené medzi 14 ministerstiev a 23 ďalších inštitúcií. Každý z týchto subjektov (tiež označovaných ako kapitola rozpočtu, ministerstvá sa označujú aj ako rezorty) je samostaný právny subjekt, má svoje príjmy aj výdavky. Ich súčet tvorí štátny rozpočet. Štátny rozpočet každý rok schvaľuje parlament na základe návrhu vlády. Ak výdavky presiahnu príjmy štátneho rozpočtu, hovoríme o schodku (deficite) štátneho rozpočtu.