Ministerstvo životného prostredia SR

Dáta sú uvedené v mil. Eur
Ministerstvo životného prostredia SR
Ochrana vôd, čističky a kanalizácia
Protipovodňové opatrenia
Administratíva, rozpočtové a príspevkové organizácie rezortu
Ochrana ovzdušia, prírody a krajiny, odpady