Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Ostatné dane

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Dane z medzinárodného obchodu a transakcií 27,6 5 12 n.a.
Dovozné clo, prirážka, ostatné colné príjmy 0,1 0 0 n.a.
Podiel na vybratých finančných prostriedkoch 27,5 5 12 n.a.
Daň z emisných kvót 0,0 0 0 n.a.
Bankové dane 204,0 38 87 n.a.
Koncesionárske poplatky 71,5 13 31 n.a.
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach 100,3 18 42 n.a.
Daň z motorových vozidiel n.a.     n.a.
Iné dane 99,2 18 42 n.a.
Ostatné dane spolu 402,3 74 172 n.a.
Spolu dane určované vládou 11 107,6 2 054 4 741 n.a.

Popis tabuľky

Po vstupe do Európskej únie sa colné príjmy stali príjmom rozpočtu EÚ. Slovenským colným orgánom však naďalej ostala povinnosť vyberať clo stanovené úniou pri dovoze na Slovensko. Stanovený podiel vybratého cla slúžiaci na financovanie ich výberu ostáva na Slovensku, je príjmom štátneho rozpočtu. Dovozné clo a dovozná prirážka vzťahujúce sa na krajiný EÚ, boli zrušené pri vstupe do EÚ.