Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Ostatné dane

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Dane z medzinárodného obchodu a transakcií 28,9 5 12 -0,0%
Dovozné clo, prirážka, ostatné colné príjmy 0,0 0 0 n.a.
Podiel na vybratých finančných prostriedkoch 28,8 5 12 -0,2%
Daň z emisných kvót 0,0 0 0 n.a.
Bankové dane 119,8 22 48 8,6%
Koncesionárske poplatky 78,3 14 31 4,1%
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach 92,7 17 37 -3,1%
Daň z motorových vozidiel 145,3 27 58 13,9%
Iné dane 210,4 39 84 222,8%
Ostatné dane spolu 437,3 81 175 56,4%
Spolu dane určované vládou 13 697,0 2 524 5 496 2,4%

Popis tabuľky

Po vstupe do Európskej únie sa colné príjmy stali príjmom rozpočtu EÚ. Slovenským colným orgánom však naďalej ostala povinnosť vyberať clo stanovené úniou pri dovoze na Slovensko. Stanovený podiel vybratého cla slúžiaci na financovanie ich výberu ostáva na Slovensku, je príjmom štátneho rozpočtu. Dovozné clo a dovozná prirážka vzťahujúce sa na krajiný EÚ, boli zrušené pri vstupe do EÚ.