Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Ostatné dane

v mil. Eur Medziročná zmena
Dane z medzinárodného obchodu a transakcií 23,4 -0,0%
Dovozné clo, prirážka, ostatné colné príjmy 0,0 n.a.
Podiel na vybratých finančných prostriedkoch 23,4 -0,2%
Daň z emisných kvót 0,0 n.a.
Bankové dane 113,8 8,6%
Koncesionárske poplatky 74,7 4,1%
Osobitný odvod z podnikania v regulovaných odvetviach 95,9 -3,1%
Daň z motorových vozidiel 143,4 13,9%
Iné dane 229,9 222,8%
Ostatné dane spolu 441,8 56,4%
Spolu dane určované vládou 13 376,7 2,4%

Popis tabuľky

Po vstupe do Európskej únie sa colné príjmy stali príjmom rozpočtu EÚ. Slovenským colným orgánom však naďalej ostala povinnosť vyberať clo stanovené úniou pri dovoze na Slovensko. Stanovený podiel vybratého cla slúžiaci na financovanie ich výberu ostáva na Slovensku, je príjmom štátneho rozpočtu. Dovozné clo a dovozná prirážka vzťahujúce sa na krajiný EÚ, boli zrušené pri vstupe do EÚ.