Dane z medzinárodného obchodu a transakcií

Dáta sú uvedené v mil. Eur
Dane z medzinárodného obchodu a transakcií
Dovozné clo, prirážka, ostatné colné príjmy
Podiel na vybratých finančných prostriedkoch