Koľko štát vybral?

Sociálne dávky

Približne 28 % verejných financií by mal štát v roku 2018 rozdať na sociálnych dávkach. Celkovo ide o 9,9 mld. eur. Najväčší objem tvoria starobné dôchodky (6,1 mld. eur), nemocenské, pomoc v hmotnej núdzi a podpora nezamestnaných spolu tvoria ďalších 940 mil. eur. Rodinu štát podporil dávkami v celkovej výške 992 mil. eur, na invalidné dôchodky a pomoc zdravotne postihnutým ide 1,2 mld. eur, občanom v hmotnej núdzi ide 173 miliónov.

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Priame dane

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Daň z príjmov fyzickej osoby 1 871,0 346 799 0,3%
v tom zo závislej činnosti - zamestnanci 1 788,0 331 763 0,4%
z podnikania (živnostníci), inej samostatnej zárobkovej činnosti a z prenájmu 83,0 15 35 -1,4%
Daň z príjmov právnickej osoby 1 975,0 365 843 21,1%
Daň z príjmov vyberaná zrážkou - úroky a pod. 178,0 33 76 6,5%
Dane z majetku 0,3 0 0 n.a.
Dane z dedičstva a darovania   n.a. n.a. n.a.
Z prevodu a prechodu nehnuteľností   n.a. n.a. n.a.
Priame dane spolu 4 024,3 744 1 718 9,9%

Popis tabuľky

Priame dane sú skupinou daní, ktoré daňovej správe uhrádzajú priamo platitelia daní. Dane z majetku boli zrušené k 1.1.2005, v ďalších rokoch boli evidované dobiehajúce príjmy z týchto daní. Daň z príjmov vyberaná zrážkou sa týka napr. zdanenia úrokov na bankových účtoch, zdanenia vyplatených výnosov z podielových listov, či daní z licenčných poplatkov platených právnickými osobami. Dane sú už znížené o asignované 2%.