Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy Sociálnej poisťovne

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Príjmy z poistného 5 477,7 1 013 2 338 n.a.
zamestnanec 1 427,1 264 609 n.a.
zamestnávateľ 3 510,7 649 1 498 n.a.
povinne poistená SZČO 287,6 53 123 n.a.
dobrovoľne poistená osoba 15,8 3 7 n.a.
štát 236,5 44 101 n.a.
Ostatné príjmy (vrátane príjmov z otvorenia II. piliera) 1 165,5 216 497 n.a.
pokuty a penále 14,6 3 6 n.a.
dlžné poistné 209,5 39 89 n.a.
ostatné príjmy 941,3 174 402 n.a.
Príjmy poisťovne spolu (v bežnom roku) 6 643,2 1 229 2 836 n.a.
Financovanie deficitu I. piliera zo Štátnych finančných aktív, príp. Štátneho rozpočtu 673,5 125 287 n.a.

Popis tabuľky

Sociálna poisťovňa zabezpečuje výber odvodov zo mzdy (príjmy) a vypláca stanovené dávky. Hoci sú formálne odvody platené zamestnancom aj zamestnávateľom, v skutočnosti sú odvody odvádzané len zamestnancom z celkovej odmeny za prácu, ktorú by mu inak zamestnávateľ vyplatil. Každý zamestnanec tak do poisťovne odvádza 35,9% svojich príjmov. Financovanie deficitu I. piliera je zabezpečené z transferov zo Štátnych finančných aktív, v ktorých sú uložené privatizačné príjmy a ich príjmom je aj väčšina dividend zo štátnych podielov v energetických podnikoch. Pozn. Medzi príjmami z poistného nie sú zahrnuté platby Sociálnej poisťovne za poberateľov invalidných dôchodkov, lebo sa jedná o transfer poistného zaplateného do fondu invalidného poistenia. Sociálna poisťovňa tento prevod eviduje ako príjem z poistného.