Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Výdavky Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Príjmy vysokých škôl

v mil. Eur Medziročná zmena
Administratívne poplatky 110,7 -1,9%
Kapitálové príjmy 3,3 -0,6%
Ostatné príjmy 44,9 -13,0%
Dotácie a Granty zo Štátneho rozpočtu a rozpočtu VS 475,4 -32,8%
Zahraničné granty n.a. n.a.
Príjmy spolu 634,3 -22,6%

Popis tabuľky

Verejné vysoké školy sú verejnoprávne inštitúcie neziskového charakteru. Ich hlavným zdrojom príjmov sú dotácie zo štátneho rozpočtu poskytované prostredníctvom kapitoly Ministerstva školstva SR na základe zmluvy medzi ministerstvom a verejnou vysokou školou. Podstatnou časťou príjmov sú aj príjmy z administratívnych poplatkov a predaja služieb. Polovica výdavkov vysokých škôl slúži na odmeňovanie ich zamestnancov.