Administratívne poplatky a iné poplatky a platby (v tom:)

Dáta sú uvedené v mil. Eur
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby (v tom:)
Administratívne poplatky (v tom:)
Súdne poplatky
Tržby z predaja kolkových známok
Puncové poplatky
Ostatné poplatky
Licencie
Pokuty, penále a iné sankcie
Poplatky a platby z nepriemyselného a náhodného predaja a služieb