Koľko štát vybral?

Prídavok na dieťa a rodičovský príspevok

688 miliónov eur. Presne toľko pôjde v roku 2018 na dve štátom poskytované dávky - prídavok na dieťa a rodičovský príspevok. Na Slovensku sú tieto dávky vyplácané plošne, čo znamená, že minister či generálny riaditeľ banky dostáva na svoje dieťa od štátu príspevok vo výške 23,52 eur rovnako, ako rodina žijúca z nízkej mzdy.

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Prehľad príjmov vlády

Daňové príjmy v mil. Eur Nedaňové príjmy a ostatné transfery v mil. Eur Transfery z EÚ v mil. Eur Spolu v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho
Kancelária národnej rady SR 0,0 1,40 0,0 1,4 0 1
Kancelária prezidenta SR 0,0 0,01 0,0 0,0 0 0
Úrad vlády SR 0,0 0,84 0,0 0,9 0 0
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Ústavný súd SR 0,0 0,03 0,0 0,0 0 0
Najvyšší súd SR 0,0 0,01 0,0 0,0 0 0
Generálna prokuratúra SR 0,0 0,52 0,0 0,6 0 0
Najvyšší kontrolný úrad SR 0,0 0,03 0,0 0,0 0 0
Slovenská informačná služba 0,0 0,17 0,0 0,2 0 0
Ministerstvo zahraničných vecí SR 0,0 7,56 0,0 7,6 1 3
Ministerstvo obrany SR 0,0 11,66 0,0 11,9 2 5
Ministerstvo vnútra SR 0,0 80,29 0,0 84,6 16 36
Ministerstvo spravodlivosti SR 0,0 19,17 0,0 19,2 4 8
Ministerstvo financií SR 0,0 20,63 63,5 84,6 16 36
Ministerstvo životného prostredia SR 0,0 0,24 231,3 231,5 43 98
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 0,0 8,22 153,7 163,5 30 70
Ministerstvo zdravotníctva SR 0,0 3,34 60,5 75,7 14 32
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 0,0 18,42 206,0 225,2 42 96
Ministerstvo kultúry SR 0,0 2,58 0,0 2,8 1 1
Ministerstvo hospodárstva SR 0,0 90,20 155,7 245,9 46 105
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 0,0 13,48 926,8 943,6 175 401
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 0,0 113,16 233,9 349,3 65 149
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 0,0 6,13 0,0 7,9 1 3
Štatistický úrad SR 0,0 0,43 0,0 1,4 0 1
Úrad pre verejné obstarávanie 0,0 0,24 0,0 0,2 0 0
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Úrad jadrového dozoru SR 0,0 4,80 0,0 4,8 1 2
Úrad priemyselného vlastníctva SR 0,0 2,86 0,0 2,9 1 1
Úrad pre normalizáciu, metrológiu skúšobníctvo SR 0,0 0,23 0,0 0,2 0 0
Protimonopolný úrad SR 0,0 3,57 0,0 3,6 1 2
Národný bezpečnostný úrad 0,0 0,03 0,0 0,0 0 0
Správa štátnych hmotných rezerv SR 0,0 73,17 0,0 73,2 14 31
Všeobecná pokladničná správa 8 700,1 375,43 0,0 9 449,5 1 750 4 019
Slovenská akadémia vied 0,0 2,44 0,0 10,1 2 4
Kancelária Súdnej rady SR n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Príjmy spolu 8 700,1 861,26 2 031,3 12 002,3 2 223 5 104

Popis tabuľky

Vláda financuje väčšinu svojich výdavkov zdaňovaním občanov a firiem (80%). Ďalšie príjmy získava z nedaňových výnosov, ktoré zahrňujú napr. poplatky, dividendy, úroky. Zvyšná časť príjmov pochádza z rozpočtu EÚ.