Koľko štát vybral?

Skutočnosť Rozpočet Porovnaj Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Prehľad príjmov vlády

Daňové príjmy v mil. Eur Nedaňové príjmy a ostatné transfery v mil. Eur Transfery z EÚ v mil. Eur Spolu v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho
Kancelária národnej rady SR 0,0 1,44 0,0 1,5 0 1
Kancelária prezidenta SR 0,0 0,02 0,0 0,0 0 0
Úrad vlády SR 0,0 0,94 0,0 0,9 0 0
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Ústavný súd SR 0,0 0,02 0,0 0,0 0 0
Najvyšší súd SR 0,0 0,01 0,0 0,0 0 0
Generálna prokuratúra SR 0,0 0,82 0,2 1,0 0 0
Najvyšší kontrolný úrad SR 0,0 0,03 0,0 0,0 0 0
Slovenská informačná služba 0,0 0,13 0,0 0,1 0 0
Ministerstvo zahraničných vecí SR 0,0 5,93 0,0 5,9 1 3
Ministerstvo obrany SR 0,0 8,89 0,1 9,0 2 4
Ministerstvo vnútra SR 0,0 67,17 6,5 73,6 14 31
Ministerstvo spravodlivosti SR 0,0 23,11 0,1 23,2 4 10
Ministerstvo financií SR 0,0 7,93 159,4 167,3 31 71
Ministerstvo životného prostredia SR 0,0 49,93 269,7 319,7 59 136
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 0,0 4,49 238,1 242,6 45 104
Ministerstvo zdravotníctva SR 0,0 3,69 73,6 77,3 14 33
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 0,0 17,04 126,0 143,0 26 61
Ministerstvo kultúry SR 0,0 3,43 1,4 4,9 1 2
Ministerstvo hospodárstva SR 0,0 100,46 62,5 162,9 30 70
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 0,0 18,11 714,8 732,9 136 313
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR 0,0 38,49 582,8 621,3 115 265
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 0,0 6,30 1,4 7,7 1 3
Štatistický úrad SR 0,0 0,18 0,5 0,7 0 0
Úrad pre verejné obstarávanie 0,0 0,55 0,0 0,6 0 0
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 0,0 0,13 0,0 0,1 0 0
Úrad jadrového dozoru SR 0,0 4,56 0,0 4,6 1 2
Úrad priemyselného vlastníctva SR 0,0 2,90 0,0 2,9 1 1
Úrad pre normalizáciu, metrológiu skúšobníctvo SR 0,0 0,27 0,0 0,3 0 0
Protimonopolný úrad SR 0,0 16,06 0,0 16,1 3 7
Národný bezpečnostný úrad 0,0 0,20 0,0 0,2 0 0
Správa štátnych hmotných rezerv SR 0,0 516,67 0,0 516,7 96 221
Všeobecná pokladničná správa 9 134,4 360,27 152,3 9 647,0 1 784 4 118
Slovenská akadémia vied 0,0 2,33 10,2 12,5 2 5
Kancelária Súdnej rady SR n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
Príjmy spolu 9 134,4 1 262,48 2 399,5 12 796,4 2 367 5 462

Popis tabuľky

Vláda financuje väčšinu svojich výdavkov zdaňovaním občanov a firiem (80%). Ďalšie príjmy získava z nedaňových výnosov, ktoré zahrňujú napr. poplatky, dividendy, úroky. Zvyšná časť príjmov pochádza z rozpočtu EÚ.