Účet za služby štátu

Pokladničný bloček predstavuje nástroj, ktorý pomôže bežnému občanovi lepšie pochopiť, kde končia jeho dane a v akej výške prispieva na jednotlivé funkcie štátu. Zároveň informuje občana o schodkovom hospodárení a raste štátneho dlhu, pripadajúceho na jedného občana. Cena jednotlivých služieb má vplyvom prepočtu na jedného občana ilustratívny charakter. Zároveň však táto forma umožňuje ľahko si spočítať, o koľko by sa musela zvýšiť daňová záťaž na jedného občana, keby mali byť napríklad starobné dôchodky zvýšené o 10%.

Metodika

Princíp výpočtu spočíva v stanovení podielov jednotlivých výdavkov na celkových výdavkoch štátu a následnom prepočítaní celkových príjmov štátu podľa stanovených podielov. Každá hodnota teda vyjadruje, aká časť našich daní (odvodov, poplatkov, dividend, či príjmov z EÚ fondov) pripadá na konkrétny druh výdavku.

Pri stanovení výdavkov sme sa snažili obsiahnuť čo najväčšiu časť verejných výdavkov a zároveň predísť dvojitému započítavaniu. Pre zvýšenie informačnej hodnoty sme do výdavkov na školstvo započítali aj vlastné príspevky územnej samosprávy, ktoré sa pohybujú rádovo v sto miliónoch Eur. Tento postup sme neaplikovali pri iných položkách, kde máme nedostatok informácii a samotné spresnenie by zásadne nezmenilo relatívne podiely výdavkovej štruktúry. Detaily stanovenia jednotlivých položiek sú uvedené v priloženej tabuľke nižšie.

S postupom rokov sme do bločku pridali viaceré ďalšie položky, resp. zmenili metodiku výpočtu niektorých položiek. Metodika vykazovania niektorých položiek sa v čase mení, rovnako sa môže zmeniť náplň práce ministerstiev, ako napríklad presun financovania základných škôl do rozpočtu Ministerstva vnútra v roku 2013. Naším cieľom je popísať vo výdavkoch čo najväčšiu časť celkových výdavkov štátu. Vzhľadom na veľkostné obmedzenie bločku, aby nebol na dva listy papiera, je posledným výdavkom položka Iné, ktorá je sumou všetkých ostatných výdavkov, ktoré neboli individuálne vymenované.

V roku 2023 sme uskutočnili nasledujúce zmeny, ktoré majú vplyv na medziročné porovnanie:

Prepočet štátneho dlhu vyplýva z odhadov výsledného Maastrichtského dlhu publikovaného Ministerstvom financií, porovnávame predpokladanú výšku dlhu na konci uplynulého roka s rozpočtovanou výškou dlhu na konci tohto roka.

Počet obyvateľov SR k 31.03.2023 dosiahol podľa Štatistického úradu 5 426 857.

Komentár k jednotlivým výdavkovým položkám

Položka Výdavky Zdroj, popis položky
Členstvo v EÚ 1 938 385 000 Kapitola štátneho rozpočtu Všeobecná pokladničná správa (VPS), vrátane súvisiacich rezerv. Schválený štátny rozpočet 2023
Úroky a správa štátneho dlhu 1 343 478 000 Kapitola VPS, výdavky spojené so správou štátneho dlhu. Schválený štátny rozpočet 2023
Pomoc v hmotnej núdzi 159 731 824 Kapitola MPSVR, podprogram sociálnej inklúzie. Schválený štátny rozpočet 2023
Trh práce a podpora nezamestnaných 877 199 331 Kapitola MPSVR, program "Politika zamestnanosti" plus výdavky fondu poistenia v nezamestnanosti Sociálnej poisťovne, Schválený štátny rozpočet 2023 a rozpočet Sociálnej poisťovne na rok 2023
Podpora rodiny a starostlivosti 2 374 431 631 Kapitola MPSVR, položka obsahuje rodinné prídavky, príspevky, platbu poistného (starobné poistenie za matky), starostlivosť o ohrozené deti, nesystémové dávky poistenia, podpora sociálnych služieb, výdavky obcí a VÚC na sociálne služby podľa funkčnej klasifikácie. Schválený štátny rozpočet 2023 a rozpočty obcí a VÚC na rok 2023
Cestná doprava 2 674 257 000 Kapitola MDVRR, program cestná doprava - vrátane výdavkov NDS financovaných zo ŠR, SSC a výdavkov na PPP projekty, ďalej výdavky Obcí a VÚC na tento účel vrátane podpory autobusovej dopravy, Schválený štátny rozpočet 2023. Vo výdavkoch sú aj výdavky OP Cestná infraštruktúra určené na cestnú infraštruktúru. Vo výdavkoch sú aj výdavky NDS, ktoré nie sú kryté z rozpočtu MDVRR. Schválený štátny rozpočet 2023 a rozpočty obcí a VÚC na rok 2023
Železnice 1 872 414 000 Kapitola MDVRR, výdavky podľa funkčnej klasifikácie, Železničná doprava bez regulácie v železničnej doprave, Železničná infraštruktúra a obnova mobilných prostriedkov. Vo výdavkoch sú aj výdavky ŽSR a ZSSK, ktoré nie sú kryté z rozpočtu MDVRR. Schválený štátny rozpočet 2023
Podpora bývania 336 016 000 Kapitola MDVRR, Program podpora rozvoja bývania vrátane výdavkov ŠFRB okrem pôžičiek poskytnutých fondom, vrátane výdavkov Obcí na rozvoj bývania podľa funkčnej klasifikácie. Schválený štátny rozpočet 2022 a rozpočty obcí na rok 2023
Materské školy 837 500 000 Konsolidovaný rozpočet verejnej správy na rok 2023 vo funkčnej klasifikácie COFOG, kategórie 091 Primárne a predprimárne vzdelávania a 096 vedľajšie služby v školstve
Základné školy 2 102 561 730 Výdavky Ministerstva školstva na regionálne školstvo (prvý a druhý stupeň), vedľajšie služby z rozpočtu Ministerstva školstva, a výdavky obcí očistené o dotácie z Ministerstva školstva uvedené v Prílohe 5 rozpočtu verejnej správy na rok 2023
Stredné školy 832 751 402 Výdavky Ministerstva školstva a Ministerstva vnútra na stredné školy, vedľajšie služby z rozpočtu Ministerstva školstva, a výdavky VÚC očistené o dotácie z Ministerstva školstva uvedené v Prílohe 5 rozpočtu verejnej správy na rok 2023
Vysoké školy 715 850 000 Schválený štátny rozpočet na rok 2023, výdavky verejných vysokých škôl spolu (prílohy rozpočtu verejnej správy na roky 2023-2025)
Podpora poľnohospodárov 953 734 067 Kapitola MPRV, celý rozpočet okrem financovania chodu ministerstva a jeho organizácií a financovania regionálneho rozvoja. Schválený štátny rozpočet 2023
Polícia 1 166 607 896 Rozpočet Ministerstva vnútra na rok 2023 podľa programovej klasifikácie, podprogram 0D601 Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti, podprogram 0D608 Riadenie a kontrola. Do výdavkov sú zahrnuté aj výdavky na Policajné služby obcí podľa funkčnej klasifikácie
Dopravné podniky 215 845 000 Výdavky dopravných podnikov znížené o splácanie istiny, a časť transferov (prílohy rozpočtu verejnej správy na roky 2023-2025)
Armáda 2 456 694 000 Kapitola Ministerstva obrany, výdavky celého ministerstva, Schválený štátny rozpočet na rok 2023. Výdavky VPS na rozvoj obrany v Hlavnej knihe rozpočtu verejnej správy na rok 2023
Informačné systémy 483 593 000 Kapitola MIRRI, Medzirezortný program Informačná spoločnosť a kapitola Ministerstva financií, program Informačné technológie. Schválený štátny rozpočet 2023
Výber daní a ciel 369 139 000 Kapitola financie v Hlavnej knihe, výdavky na finančnú správu. Schválený štátny rozpočet 2023
Podpora energetiky a inovácií 1 655 000 000 Kapitola Ministerstva hospodárstva, OP Výskum a inovácie, Podpora zníženia koncovej ceny elektriny pre podniky, Podpora energetickej efektívnosti a prevod do Národného jadrového fondu. Schválený štátny rozpočet 2023
Súdy, väznenie, prokuratúra 880 789 842 Hlavná kniha, kapitola súdnictvo a prokuratúra a kapitola väzenstvo. Schválený štátny rozpočet 2023
Divadlá, Múzeá, Granty, RTVS 508 015 654 Kapitola Ministerstva kultúry zo schváleného rozpočtu 2023, program Inštitucionálna podpora organizácii, Dotačný systém bez dotácie pre RTVS, rozpočet RTVS v prílohy schváleného rozpočtu na rok 2023, výdavky na Kultúrne a vysielacie služby Obcí a VÚC podľa funkčnej klasifikácie na rok 2023
Starobné dôchodky 8 781 181 000 Celkové výdavky fondu starobného poistenia (sú v nich zahrnuté aj dotácie SP zo štátneho rozpočtu, ktoré občania financujú z daní), Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2023 a podprogram Vianočný príspevok dôchodcom v kapitole MPSVR na rok 2023
Invalidné dôchodky a pomoc zdravotne postihnutým 1 633 394 798 Celkové výdavky fondu invalidného poistenia, Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2023 a Kapitola MPSVR, program "kompenzácia sociálnych dôsledkov ŤZP". Schválený štátny rozpočet 2023
Nemocenské poistenie 1 140 737 000 Celkové výdavky fondu nemocenského poistenia, Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2023
Zdravotná starostlivosť 6 914 682 000 Výdavky z verejného zdravotného poistenia (obsahujú aj platbu MZ za dôchodcov a deti). (prílohy rozpočtu verejnej správy na roky 2023-2025)
Činnosť úradov miest a VÚC 1 535 100 000 Obce a VÚC, Všeobecné verejné služby (prevádzka úradov VÚC, mestských úradov, zastupiteľstiev, matriky) vrátane transferov. Funkčná klasifikácia rozpočtu obcí a VÚC za rok 2023
Ochrana životného prostredia 2 184 238 421 Kapitola Ministerstva životného prostredia, vrátane výdavkov obcí na nakladanie s odpadmi, Výdavky Environmentálneho fondu bez finančných operácii. Schválený štátny rozpočet 2023
Rezervy vlády a covidové opatrenia 3 163 964 826 Položka "rezervy" v rozpočte Všeobecnej pokladničnej správy (v hlavnej knihe rozpočtu VPS); zahŕňa najmä rezervu na výber daní a na mzdy a poistné zamestnancov verejnej sféry, rezervu na významné investície prípadne iné. Rezerva na prostriedky EÚ nie je zahrnutá. Schválený štátny rozpočet 2023
Podpora regionálneho rozvoja 1 503 538 000 Hlavná kniha, výdavky na regionálny rozvoj. Schválený štátny rozpočet 2023
Príspevkové organizácie verejnej správy 200 830 000 Výdavky príspevkových organizácií v pôsobnosti štátu, obcí a VÚC ponížené o prijaté granty a transfery od iných inštitúcií, (prílohy rozpočtu verejnej správy na roky 2023-2025)
Iné 7 154 039 578 Túto položku tvoria všetky ostatné výdavky verejnej správy. Napríklad zvyšné fondy Sociálnej poisťovne: správny fond, úrazové poistenie, garančné poistenie. Vo výslednej podobe bločku, v ktorej sú hodnoty položiek prepočítané na jedného občana, je položka "Iné" upravená tak, aby súčet všetkých položiek dával výslednú sumu "Spolu" zodpovedajúcu priemernému príjmu verejnej správy od každého občana
Spolu výdavky 58 965 700 000