Účet za služby štátu

Pokladničný bloček predstavuje nástroj, ktorý pomôže bežnému občanovi lepšie pochopiť, kde končia jeho dane a v akej výške prispieva na jednotlivé funkcie štátu. Zároveň informuje občana o schodkovom hospodárení a raste štátneho dlhu, pripadajúceho na jedného občana. Cena jednotlivých služieb má vplyvom prepočtu na jedného občana ilustratívny charakter. Zároveň však táto forma umožňuje ľahko si spočítať, o koľko by sa musela zvýšiť daňová záťaž na jedného občana, keby mali byť napríklad starobné dôchodky zvýšené o 10%.

Metodika

Princíp výpočtu spočíva v stanovení podielov jednotlivých výdavkov na celkových výdavkoch štátu a následnom prepočítaní celkových príjmov štátu podľa stanovených podielov. Každá hodnota teda vyjadruje, aká časť našich daní (odvodov, poplatkov, dividend, či príjmov z EÚ fondov) pripadá na konkrétny druh výdavku.

Pri stanovení výdavkov sme sa snažili obsiahnuť čo najväčšiu časť verejných výdavkov a zároveň predísť dvojitému započítavaniu. Pre zvýšenie informačnej hodnoty sme do výdavkov na školstvo započítali aj vlastné príspevky územnej samosprávy, ktoré sa pohybujú rádovo v sto miliónoch Eur. Tento postup sme neaplikovali pri iných položkách, kde máme nedostatok informácii a samotné spresnenie by zásadne nezmenilo relatívne podiely výdavkovej štruktúry. Detaily stanovenia jednotlivých položiek sú uvedené v priloženej tabuľke nižšie.

S postupom rokov sme do bločku pridali viaceré ďalšie položky, resp. zmenili metodiku výpočtu niektorých položiek. Metodika vykazovania niektorých položiek sa v čase mení, rovnako sa môže zmeniť náplň práce ministerstiev, ako napríklad presun financovania základných škôl do rozpočtu Ministerstva vnútra v roku 2013. Naším cieľom je popísať vo výdavkoch čo najväčšiu časť celkových výdavkov štátu. Vzhľadom na veľkostné obmedzenie bločku, aby nebol na dva listy papiera, je posledným výdavkom položka Iné, ktorá je sumou všetkých ostatných výdavkov, ktoré neboli individuálne vymenované.

V roku 2018 sme uskutočnili nasledujúce zmeny, ktoré majú vplyv na medziročné porovnanie:

Prepočet štátneho dlhu vyplýva z odhadov výsledného Maastrichtského dlhu publikovaného Ministerstvom financií, porovnávame predpokladanú výšku dlhu na konci uplynulého roka s rozpočtovanou výškou dlhu na konci tohto roka.

Počet obyvateľov SR k 30.11.2017 dosiahol podľa Štatistického úradu 5 442 744.

Komentár k jednotlivým výdavkovým položkám

Položka Výdavky Zdroj, popis položky
Členstvo v EÚ 918 286 386 Kapitola štátneho rozpočtu Všeobecná pokladničná správa (VPS), vrátane súvisiacich rezerv, Schválený štátny rozpočet 2018
Úroky a správa štátneho dlhu 1 151 189 376 Kapitola VPS, úroky aj náklady na správu štátneho dlhu (napr. výdavky na emisie dlhopisov a pod.), Schválený štátny rozpočet 2018
Pomoc v hmotnej núdzi 173 336 906 Kapitola MPSVR, podprogram sociálnej inklúzie, Schválený štátny rozpočet 2018
Trh práce a podpora nezamestnaných 431 325 252 Kapitola MPSVR, program "Politika zamestnanosti" plus výdavky fondu poistenia v nezamestnanosti Sociálnej poisťovne, Schválený štátny rozpočet 2018 a rozpočet Sociálnej poisťovne na rok 2018
Podpora rodiny a starostlivosti 1 736 738 961 Kapitola MPSVR, položka obsahuje rodinné prídavky, príspevky, platbu poistného (starobné poistenie za matky), starostlivosť o ohrozené deti, nesystémové dávky poistenia, podpora sociálnych služieb, výdavky obcí a VÚC na sociálne služby podľa funkčnej klasifikácie, Schválený štátny rozpočet 2018 a rozpočty obcí a VÚC na rok 2018
Cestná doprava 1 247 888 638 Kapitola MDVRR, program cestná infraštruktúra - vrátane výdavkov NDS financovaných zo ŠR, SSC a výdavkov na PPP projekty, ďalej výdavky Obcí a Vúc na tento účel vrátane podpory autobusovej dopravy, Schválený štátny rozpočet 2018. Vo výdavkoch sú aj výdavky OP Integrovaná infraštruktúra určené na cestnú infraštruktúru. Vo výdavkoch sú aj výdavky NDS, ktoré nie sú kryté z rozpočtu MDVRR. Schválený štátny rozpočet 2018 a rozpočty obcí a VÚC na rok 2018
Železnice 943 082 592 Kapitola MDVRR, výdavky na výkon vo verejnom záujme, TEN-T, OPD, tech. Pomoc , Schválený štátny rozpočet 2018. Vo výdavkoch sú aj výdavky OP Integrovaná infraštruktúra určené na železničnú infraštruktúru, a výdavky súvisiace s verejnou integrovanou železničnou dopravou. Vo výdavkoch sú aj výdavky ŽSR, ktoré nie sú kryté z rozpočtu MDVRR. Schválený štátny rozpočet 2018
Podpora bývania 207 341 644 Kapitola MDVRR, podpora bývania vrátane výdavkov ŠFRB okrem pôžičiek poskytnutých fondom, vrátane výdavkov Obcí na rozvoj bývania podľa funkčnej klasifikácie. Schválený štátny rozpočet 2018 a rozpočty obcí na rok 2018
Materské školy 423 754 631 Konsolidovaný rozpočet verejnej správy na rok 2018 vo funkčnej klasifikácie COFOG, kategórie 091 Primárne a predprimárne vzdelávania a 096 vedľajšie služby v školstve
Základné školy 1 494 451 745 Výdavky Ministerstva vnútra na regionálne školstvo (prvý a druhý stupeň), vedľajšie služby z rozpočtu Ministerstva školstva, a výdavky obcí očistené o dotácie z Ministerstva vnútra uvedené v Prílohe 1 rozpočtu verejnej správy na rok 2018
Stredné školy 512 100 906 Výdavky Ministerstva školstva a Ministerstva vnútra na stredné školy, vedľajšie služby z rozpočtu Ministerstva školstva, a výdavky VÚC očistené o dotácie z Ministerstva školstva uvedené v Prílohe 1 rozpočtu verejnej správy na rok 2017
Vysoké školy 693 509 000 Schválený štátny rozpočet na rok 2018, výdavky verejných vysokých škôl spolu (príloha č. 1 rozpočtu verejnej správy na roky 2018-2020)
Podpora poľnohospodárov 795 214 348 Kapitola MPRV, položka obsahuje zdroje EÚ a spolufinancovanie zo ŠR, nezahrňuje financovanie chodu ministerstva a jeho organizácií, ani financovanie regionálneho rozvoja. Schválený štátny rozpočet 2018
Polícia 805 765 187 Rozpočet MV na rok 2018 podľa funkčnej klasifikácie, kategória 0310 Policajné služby plus alivótne podiely výdavkov na Centrálnu podporu a Podporu riadenia. Do výdavkov sú zahrnuté aj výdavky na Policajné služby obcí podľa funkčnej klasifikácie
Dopravné podniky 177 160 000 Výdavky dopravných podnikov znížené o splácanie istiny, a časť transferov Príloha č. 1 Rozpočtu verejnej správy na rok 2018
Armáda 1 082 078 792 Kapitola MO, výdavky celého ministerstva, Schválený štátny rozpočet na rok 2018
Informatizácia spoločnosti 85 108 822 Kapitola MF, výdavky na informatizáciu, zdroje EÚ vrátane vlastných zdrojov rozpočtu,Schválený štátny rozpočet 2018
Výber daní a ciel 228 493 164 Kapitola MF, program 072, výdavky na výber daní a ciel,Schválený štátny rozpočet 2018
Podpora energetiky a inovácií 192 307 512 Kapitola MH, výdavky na podporu energetiky a inovácií plus OP Výskum a inovácie, a prevod do Národného jadrového fondu. Schválený štátny rozpočet 2018
Súdy, väznenie, prokuratúra 463 816 232 Kapitola Ministerstva spravodlivosti, program 07008P, výdavky na súdnictvo a väzenstvo, vrátane príspevku na osobitný účet. Ďalej výdavky Generálnej prokuratúry, Schválený štátny rozpočet 2018
Divadlá, Múzeá, Granty, RTVS 531 300 596 Kapitola Ministerstva kultúry zo schváleného rozpočtu 2018, výdavky na podporu organizácií rezortu, výdavky na grantový systém,výdavky RTVS (ponížené o granty pre RTVS od MK) podľa schváleného rozpočtu na rok 2018, výdavky na Kultúrne a vysielacie služby obcí a VÚC podľa funkčnej klasifikácie na rok 2018
Starobné dôchodky 6 095 626 000 Celkové výdavky fondu starobného poistenia (sú v nich zahrnuté aj dotácie SP zo štátneho rozpočtu, ktoré občania financujú z daní), Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2018
Invalidné dôchodky a pomoc zdravotne postihnutým 1 232 539 012 Celkové výdavky fondu invalidného poistenia, Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2018 a Kapitola MPSVR, program "kompenzácia sociálnych dôsledkov ŤZP". Schválený štátny rozpočet 2018
Nemocenské poistenie 647 315 000 Celkové výdavky fondu nemocenského poistenia, Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2018
Zdravotná starostlivosť 4 711 253 000 Zdravotné poisťovne, výdavky z verejného zdravotného poistenia (obsahujú aj platbu MZ za dôchodcov a deti) a súvisiace výdavky zdravotných poisťovní. Príloha č.1 návrhu rozpočtu verejnej správy 2018
Činnosť úradov miest a VÚC 1 184 280 188 Obce a VÚC, Všeobecné verejné služby (prevádzka úradov VÚC, mestských úradov, zastupiteľstiev, matriky) vrátane transferov. Funkčná klasifikácia rozpočtu obcí a VÚC za rok 2018
Ochrana životného prostredia 581 914 183 Kapitola Ministerstva životného prostredia, vrátane výdavkov obcí na nakladanie s odpadmi, Schválený štátny rozpočet 2018
Rezervy vlády 598 866 754 Položka "rezervy" v rozpočte Všeobecnej pokladničnej správy (v hlavnej knihe rozpočtu VPS); zahŕňa najmä rezervu na výber daní a na mzdy a poistné zamestnancov verejnej sféry, rezervu na významné investície prípadne iné, Schválený štátny rozpočet 2018
Podpora regionálneho rozvoja 221 222 503 Program podpory regionálneho rozvoja v rozpočte MPRR, Schválený štátny rozpočet 2018
Príspevkové organizácie verejnej správy 186 573 000 Výdavky príspevkových organizácií v pôsobnosti štátu, obcí a VÚC ponižené o prijaté granty a transfery od iných inštitúcií, Schválený štátny rozpočet 2018
Iné 5 421 259 670 Túto položku tvoria všetky ostatné výdavky verejnej správy. Napríklad zvyšné fondy Sociálnej poisťovne: správny fond, úrazové poistenie, garančné poistenie. Vo výslednej podobe bločku, v ktorej sú hodnoty položiek prepočítané na jedného občana, je položka "Iné" upravená tak, aby súčet všetkých položiek dával výslednú sumu "Spolu" zodpovedajúcu priemernému príjmu verejnej správy od každého občana
Spolu výdavky 35 175 100 000