Účet za služby Vásho kraja

Jednou z každoročných aktivít INESS je zverejnenie účtu za služby štátu, v rámci ktorého pripravujeme bloček, na ktorom každý občan nájde cenu hlavných služieb poskytovaných verejnou správou. Uvedená cena je suma pripadajúca na jedného občana Slovenskej republiky, každý si tak môže urobiť lepšiu predstavu o tom, koľko ho štátne služby ročne stoja.

Podľa nás je však tiež potrebné, aby občania vedeli, ako sa nakladá s ich peniazmi aj na úrovni krajských samospráv či obcí. Aj preto, a nielen v súvislosti s nadchádzajúcimi voľbami, sme pripravili BLOČKY ZA SLUŽBY KAŽDÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA.

Bratislavský VÚC


(kliknite pre zväčšenie)
Košický VÚC


(kliknite pre zväčšenie)
Trnavský VÚC


(kliknite pre zväčšenie)
Žilinský VÚC


(kliknite pre zväčšenie)
Banskobystrický VÚC


(kliknite pre zväčšenie)
Prešovský VÚC


(kliknite pre zväčšenie)
Trenčiansky VÚC


(kliknite pre zväčšenie)
Nitriansky VÚC


(kliknite pre zväčšenie)


Z bločkov vyplýva, že medzi krajmi sú celkom veľké rozdiely. Cena kraja sa pohybuje od 185 eur do 266 eur na občana (viac než 40% rozdiel). Kraje pritom hospodária zodpovedne, všetky si na rok 2013 naplánovali prebytok. Najzadlženejším krajom je Trnavský s dlhom 91 eur na občana. Pre bližšie porovnanie uvádzame porovnania vybraných výdavkových skupín:(kliknite pre zväčšenie)


(kliknite pre zväčšenie)


(kliknite pre zväčšenie)


(kliknite pre zväčšenie)


(kliknite pre zväčšenie)


(kliknite pre zväčšenie)


(kliknite pre zväčšenie)


(kliknite pre zväčšenie)


(kliknite pre zväčšenie)


(kliknite pre zväčšenie)

Položky bločku a čo je ich súčasťou:

Pre účely zostavenia bločku kraja za rok 2013 sme použili programovú klasifikáciu výdavkovej strany rozpočtu kraja na rok 2013 a záverečný účet kraja za rok 2012. Bloček kraja sme rozčlenili na položky, ktoré vychádzajú z programového rozpočtu kraja.

1. Do položky Predseda samosprávneho kraja zahrňujeme výdavky na mzdy, poistné a odvody predsedu samosprávneho kraja.

2. Do položky Podpredsedovia a poslanci zahrňujeme výdavky na mzdy, poistné a odvody podpredsedov a poslancov samosprávneho kraja.

3. Do položky Audit a právne služby zahrňujeme výdavky na audit a právne poradenstvo.

4. Do položky Zamestnanci zahrňujeme výdavky na mzdy, poistné a odvody zamestnancov samosprávneho kraja.

5. Do položky Manažment a plánovanie zahrňujeme výdavky na výkon funkcie predsedu a podpredsedov, územné plánovanie, útvar hlavného kontrolóra, daňovú a rozpočtovú politiku a pod.

6. Do položky Propagácia a Marketing zahrňujeme výdavky na propagačné materiály, veľtrhy, výstavy, konferencie, noviny, internetovú stránku a pod..

7. Do položky Administratíva zahrňujeme výdavky spojené s chodom úradu, ktoré nie je možné zaradiť do existujúcich programov, výdavky na špecifické tovary a služby a pod.

8. Do položky Interné služby občanom zahrňujeme výdavky súvisiace s činnosťou zastupiteľstva a komisií, výdavky na vzdelávanie zamestnancov, výdavky na hospodársku správu, na autodopravu, materiálové zabezpečenie, IT, prevádzku, údržbu, bezpečnosť a pod.

9. Do položky Šport zahrňujeme výdavky súvisiace s podporou miestneho športu.

10. Do položky Školstvo zahrňujeme výdavky na gymnáziá, stredné školy, jazykové školy, školské jedálne, internáty, školský úrad a pod..

11. Do položky Kultúra zahrňujeme výdavky na knižnice, múzeá, galérie a pod..

12. Do položky Sociálne služby zahrňujeme výdavky súvisiace so sociálnou pomocou v domovoch sociálnych služieb, špecializovaných zariadeniach, útulkoch a pod.

13. Do položky Zdravotné služby zahrňujeme výdavky na nemocnice a iné zdravotnícke zariadenia.

14. Do položky Autobusová doprava zahrňujeme výdavky súvisiace s podporou prímestskej autobusovej dopravy.

15. Do položky Oprava a výstavba ciest zahrňujeme výdavky na opravu ciest II. a III. triedy a mostov.

16. Do položky Splátka z úrokov z úverov zahrňujeme výdavky spojené s poplatkami za poskytnuté úvery a výpomoci.

17. Do položky Splátka istiny z úverov zahrňujeme výdavky na splácanie istiny z poskytnutých úverov.

Prebytok rozpočtu sme zistili z celkovej sumarizácie rozpočtu ako rozdiel medzi celkovými príjmami a celkovými výdavkami vrátane finančných operácií.

Celkovú výšku dlhu sme stanovili na základe výšky dlhu kraja za rok 2012 a sumy prijatých úverov v roku 2013. Výšku doterajšieho dlhu sme získali zo záverečného účtu za rok 2012 a sumu prijatých úverov z rozpočtu za rok 2013, ktorá sa nachádza v sekcii výdavkové finančné operácie.

Pozn. Košický samosprávny kraj neposkytol údaje o platoch poslancov

Postup

Programový rozpočet kraja je zvyčajne rozčlenený na tieto programy:

1. Manažment, plánovanie a kontrola

2. Propagácia a Marketing

3. Interné služby

4. Administratíva

5. Komunikácie

6. Doprava

7. Školstvo

8. Šport

9. Kultúra

10. Sociálne služby

11. Zdravotné služby

V bločku sú vyčlenené niektoré položky týchto programových skupín. Ide o položky týkajúce sa nákladov na platy predsedu, podpredsedov a poslancov kraja, taktiež celkových nákladov na zamestnancov, nákladov na audit a právne služby a nákladov na úroky z prijatých úverov. Náklady na platy zamestnancov sú podpoložkou v rámci programu Administratíva a tieto náklady predstavujú mzdové náklady vrátane odvodov. Náklady na odmeňovanie predsedu a poslancov kraja (získané na základe infozákona) nie sú v tejto položke zahrnuté, sú uvedené samostatne.