Účet za služby štátu

Pokladničný bloček predstavuje nástroj, ktorý pomôže bežnému občanovi lepšie pochopiť, kde končia jeho dane a v akej výške prispieva na jednotlivé funkcie štátu. Zároveň informuje občana o schodkovom hospodárení a raste štátneho dlhu, pripadajúceho na jedného občana. Cena jednotlivých služieb má vplyvom prepočtu na jedného občana ilustratívny charakter. Zároveň však táto forma umožňuje ľahko si spočítať, o koľko by sa musela zvýšiť daňová záťaž na jedného občana, keby mali byť napríklad starobné dôchodky zvýšené o 10%.

Metodika

Princíp výpočtu spočíva v stanovení podielov jednotlivých výdavkov na celkových výdavkoch štátu a následnom prepočítaní celkových príjmov štátu podľa stanovených podielov. Každá hodnota teda vyjadruje, aká časť našich daní (odvodov, poplatkov, dividend, či príjmov z EÚ fondov) pripadá na konkrétny druh výdavku.

Pri stanovení výdavkov sme sa snažili obsiahnuť čo najväčšiu časť verejných výdavkov a zároveň predísť dvojitému započítavaniu. Pre zvýšenie informačnej hodnoty sme do výdavkov na školstvo započítali aj vlastné príspevky územnej samosprávy, ktoré sa pohybujú rádovo v sto miliónoch Eur. Tento postup sme neaplikovali pri iných položkách, kde máme nedostatok informácii a samotné spresnenie by zásadne nezmenilo relatívne podiely výdavkovej štruktúry. Detaily stanovenia jednotlivých položiek sú uvedené v priloženej tabuľke nižšie.

S postupom rokov sme do bločku pridali viaceré ďalšie položky, resp. zmenili metodiku výpočtu niektorých položiek. Metodika vykazovania niektorých položiek sa v čase mení, rovnako sa môže zmeniť náplň práce ministerstiev, ako napríklad presun financovania základných škôl do rozpočtu Ministerstva vnútra v roku 2013. Naším cieľom je popísať vo výdavkoch čo najväčšiu časť celkových výdavkov štátu. Vzhľadom na veľkostné obmedzenie bločku, aby nebol na dva listy papiera, je posledným výdavkom položka Iné, ktorá je sumou všetkých ostatných výdavkov, ktoré neboli individuálne vymenované.

V roku 2017 sme uskutočnili nasledujúce zmeny, ktoré majú vplyv na medziročné porovnanie:

  • Do položky Podpora rodiny a starostlivosti sme zahrnuli aj výdavky na deti v detských domovoch, iné podporné služby a výdavky územnej samosprávy na sociálne služby
  • Položku Cesty sme premenovali na Cestná doprava a výdavky Ministerstva dopravy SR a NDS sme rozšírili o výdavky samosprávy v tejto oblasti (výdavky na cesty aj autobusovú dopravu)
  • Zaviedli sme novú položku Materské školy, ktoré sú financované z rozpočtov obcí, doteraz boli tieto výdavky súčasťou výdavkov na Základné (primárne) školy
  • Upravili sme spôsob stanovenia výdavkov na Stredné školy - použili sme metodiku COFOG zostavenú na konsolidovaných výdavkov celej verejnej správy (obsahuje výdavky štátneho rozpočtu, aj VÚC). Do výdavkov zahrňujeme aj vedľajšie služby v školstve
  • Položku Súdy a väznenie sme rozšírili o výdavky Generálnej prokuratúry, ktorá je súčasťou výkonu spravodlivosti
  • Položku regionálny rozvoj sme nahradili Ochranou životného prostredia ktorá vplyvom nábehu nového programovacieho obdobia medziročne výrazne stúpla (rozpočet Ministerstva životného prostredia). Do tejto položky počítame aj výdavky obcí na nakladanie s odpadmi
  • Do položky Divadlá, Múzeá, Granty, RTVS sme zaradili aj výdavky obcí a VÚC na Kultúrne a vysielacie služby
  • Do položky Rozvoj bývania sme započítali aj výdavky obcí na tento účel
  • Do položky Polícia sme započítali aj výdavky obcí na policajné služby

Prepočet štátneho dlhu vyplýva z odhadov výsledného Maastrichtského dlhu publikovaného Ministerstvom financií, porovnávame predpokladanú výšku dlhu na konci uplynulého roka s rozpočtovanou výškou dlhu na konci tohto roka.

Počet obyvateľov SR k 31.12.2016 dosiahol podľa Štatistického úradu 5 432 788.

Komentár k jednotlivým výdavkovým položkám

Položka Výdavky Zdroj, popis položky
Členstvo v EÚ 876 776 824 Kapitola VPS, vrátane súvisiacich rezerv, Schválený štátny rozpočet 2017
Úroky a správa štátneho dlhu 1 310 049 421 Kapitola VPS, úroky aj náklady na správu štátneho dlhu (napr. emisie dlhopisov a pod.), Schválený štátny rozpočet 2017
Pomoc v hmotnej núdzi 271 618 288 Kapitola MPSVR, podprogram sociálnej inklúzie, Schválený štátny rozpočet 2017
Pomoc zdravotne postihnutým 220 851 831 Kapitola MPSVR, program "kompenzácia sociálnych dôsledkov ŤZP", Schválený štátny rozpočet 2017
Trh práce a podpora nezamestnaných 435 080 355 Kapitola MPSVR, program "Politika zamestnanosti" plus výdavky fondu poistenia v nezamestnanosti Sociálnej poisťovne, Schválený štátny rozpočet 2016 a rozpočet Sociálnej poisťovne na rok 2017
Podpora rodiny a starostlivosti 1 604 030 429 Kapitola MPSVR, položka obsahuje rodinné prídavky, príspevky, platbu poistného (starobné poistenie za matky), starostlivosť o ohrozené deti, nesystémové dávky poistenia, podpora sociálnych služieb, výdavky obcí a VÚC na sociálne služby podľa funkčnej klasifikácie, Schválený štátny rozpočet 2017
Cestná doprava 1 909 260 398 Kapitola MDVRR, program cestná infraštruktúra - vrátane výdavkov NDS financovaných zo ŠR, SSC a výdavkov na PPP projekty, ďalej výdavky Obcí a Vúc na tento účel vrátane podpory autobusovej dopravy, Schválený štátny rozpočet 2017. Vo výdavkoch sú aj výdavky OP Integrovaná infraštruktúra určené na cestnú infraštruktúru. Vo výdavkoch sú aj výdavky NDS, ktoré nie sú kryté z rozpočtu MDVRR .
Železničná doprava 1 146 790 633 Kapitola MDVRR, výdavky na výkon vo verejnom záujme, TEN-T, OPD, tech. Pomoc , Schválený štátny rozpočet 2017. Vo výdavkoch sú aj výdavky OP Integrovaná infraštruktúra určené na železničnú infraštruktúru, a výdavky súvisiace s verejnou integrovanou železničnou dopravou. Vo výdavkoch sú aj výdavky ŽSR, ktoré nie sú kryté z rozpočtu MDVRR
Podpora bývania 210 866 752 Kapitola MDVRR, podpora bývania vrátane výdavkov ŠFRB okrem pôžičiek poskytnutých fondom, vrátane výdavkov Obcí na rozvoj bývania podľa funkčnej klasifikácie. Schválený štátny rozpočet 2017
Materské školy 361 872 066 Konsolidovaný rozpočet verejnej správy na rok 2016 vo funkčnej klasifikácie COFOG, kategórie 091 Primárne a predprimárne vzdelávania a 096 vedľajšie služby v školstve
Základné školy 1 321 388 501 Výdavky Ministerstva vnútra na regionálne školstvo (prvý a druhý stupeň), vedľajšie služby z rozpočtu Ministerstva školstva, a výdavky obcí očistené o dotácie z Ministerstva vnútra uvedené v Prílohe 1 rozpočtu verejnej správy na rok 2017
Stredné školy 543 455 143 Výdavky Ministerstva školstva a Ministerstva vnútra na stredné školy, vedľajšie služby z rozpočtu Ministerstva školstva, a výdavky VÚC očistené o dotácie z Ministerstva školstva uvedené v Prílohe 1 rozpočtu verejnej správy na rok 2017
Vysoké školy 741 654 000 Schválený štátny rozpočet na rok 2017, výdavky verejných vysokých škôl spolu (príloha č. 1 rozpočtu verejnej správy na roky 2017-2019)
Podpora poľnohospodárov 1 050 348 937 Kapitola MPRV, položka obsahuje zdroje EÚ a spolufinancovanie zo ŠR, nezahrňuje financovanie chodu ministerstva a jeho organizácií, ani financovanie regionálneho rozvoja. Schválený štátny rozpočet 2017
Polícia 743 174 521 Rozpočet MV na rok 2017 podľa funkčnej klasifikácie, kategória 0310 Policajné služby plus alivótne podiely výdavkov na Centrálnu podporu a Podporu riadenia. Do výdavkov sú zahrnuté aj výdavky na Policajné služby obcí podľa funkčnej klasifikácie
Dopravné podniky 177 058 000 Výdavky dopravných podnikov znížené o splácanie istiny, Príloha č. 1 Rozpočtu verejnej správy na rok 2017
Armáda 990 054 525 Kapitola MO, výdavky celého ministerstva, Schválený štátny rozpočet na rok 2017
Informatizácia spoločnosti 218 595 891 Kapitola MF, výdavky na informatizáciu, zdroje EÚ vrátane vlastných zdrojov rozpočtu,Schválený štátny rozpočet 2017
Výber daní a ciel 213 286 124 Kapitola MF, program 072, výdavky na výber daní a ciel,Schválený štátny rozpočet 2017
Podpora energetiky a inovácií 100 604 131 Kapitola MH, výdavky na podporu energetiky a inovácií plus OP Výskum a inovácie, a prevod do Národného jadrového fondy. Schválený štátny rozpočet 2017
Súdy, väznenie, prokuratúra 454 219 788 Kapitola Ministerstva spravodlivosti, program 07008P, výdavky na súdnictvo a väzenstvo, vrátane príspevku na osobitný účet. Ďalej výdavky Generálnej prokuratúry, Schválený štátny rozpočet 2017
Divadlá, Múzeá, Granty, RTVS 464 121 189 Kapitola Ministerstva kultpry zo schváleného rozpočtu 2016, výdavky na podporu organizácii rezortu, výdavky na grantový systém,transfer pre RTVS, výdavky RTVS spolu (príloha 1) - granty a transfery RTVS (príloha 1) podľa schváleného rozpočtu na rok 2017, výdavky na Kultúrne a vysielacie služby obcí a VÚC podľa funkčnej klasifikácie
Starobné dôchodky 5 845 743 000 Celkové výdavky fondu starobného poistenia (sú v nich zahrnuté aj dotácie SP zo štátneho rozpočtu, ktoré občania financujú z daní), Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2017
Invalidné dôchodky a pomoc zdravotne postihnutým 1 197 421 096 Celkové výdavky fondu invalidného poistenia, Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2017 a Kapitola MPSVR, program "kompenzácia sociálnych dôsledkov ŤZP". Schválený štátny rozpočet 2017
Nemocenské poistenie 509 186 000 Celkové výdavky fondu nemocenského poistenia, Návrh rozpočtu Sociálnej poisťovne na rok 2017
Zdravotná starostlivosť 4 461 557 000 Zdravotné poisťovne, výdavky z verejného zdravotného poistenia (obsahujú aj platbu MZ za dôchodcov a deti) a súvisiace výdavky zdravotných poisťovní. Návrh rozpočtu verejnej správy 2017
Činnosť mestských úradov 928 846 945 Obce, Všeobecné verejné služby (prevádzka mestských úradov, zastupiteľstiev, matriky) vrátane transferov. Pre absenciu detailných údajov o rozpočtoch obcí uvádzame skutočnú hodnotu výdavkov za rok 2017
Ochrana životného prostredia 827 362 105 Kapitola Ministerstva životného prostredia, vrátane výdavkov obcí na nakladanie s odpadmi, Schválený štátny rozpočet 2017
Rezervy vlády 510 313 812 Položka "rezervy" v rozpočte Všeobecnej pokladničnej správy (v hlavnej knihe rozpočtu VPS); zahŕňa najmä rezervu na výber daní a na mzdy a poistné zamestnancov verejnej sféry, rezervu na významné investície prípadne iné, Schválený štátny rozpočet 2017
Iné 5 159 630 581 Túto položku tvoria všetky ostatné výdavky verejnej správy. Napríklad zvyšné fondy Sociálnej poisťovne: správny fond, úrazové poistenie, garančné poistenie. Vo výslednej podobe bločku, v ktorej sú hodnoty položiek prepočítané na jedného občana, je položka "Iné" upravená tak, aby súčet všetkých položiek dával výslednú sumu "Spolu" zodpovedajúcu priemernému príjmu verejnej správy od každého občana
Spolu výdavky 34 533 600 000