Otázky a odpovede

·  Ako zostavujeme údaje? 
Každý kalendárny rok verejných financií má v čase dve verzie. Prvá vychádza zo schváleného rozpočtu. Na stránke pribudne vždy na jar daného roku, keď už aj ministerstvá majú jasno vo svojich výdavkoch. Po skončení kalendárneho roku čakáme na spracovanie záverečných správ, čo jednotlivé subjekty verejnej správy stihnú obyčajne v máji. Na základe týchto informácií doplníme v lete pôvodné rozpočtované hodnoty skutočnými. (ak prejdete nad rok myšou, zobrazí sa informácia o tom, či sa jedná o "Skutočnosť", alebo údaje "Vychádzajú zo schváleného rozpočtu"). Do roku 2009 vrátane sú na stránke k dispozícii len údaje o skutočnosti. Od roku 2010 je možné porovnávať skutočné s rozpočtovanými hodnotami. 

·  Z akých zdrojov vychádzame? 
Z dostupných materiálov verejnej správy, predovšetkým Zákona o štátnom rozpočte, Návrhu o rozpočte verejnej správy, individuálnych rozpočtov ministerstiev a záverečných účtov vlády a ministerstiev. Prehľad zdrojov použitých pri zostavovaní jednotlivých tabuliek nájdete v tomto súbore

·  Prečo prepočítavame výdavky a príjmy na obyvateľa a pracujúceho? 
Tieto hodnoty majú pomôcť pri vytváraní predstavy o rozsahu - proporciách verejných výdavkov. Keby na Slovensku platila tzv. daň z hlavy, čo znamená, že každý občan by platil rovnakú sumu za všetky služby štátu, tak napr. v roku 2016 by každý z nás musel prispieť sumou 5 654 eur. Dnešný daňový a odvodový systém je ale nastavený tak, že väčšinu príjmov štátu odvádzajú pracujúci (zamestnanci a podnikatelia), preto uvádzame aj tento údaj. Na jedného pracujúceho tak v roku 2016 pripadá daňovo-odvodová povinnosť 12 910 eur. Pre porovnanie: v tomto roku bola priemerná hrubá ročná mzda zamestnancov 13 tis. eur (vrátane odvodov zamestnávateľa). Skutočnosť, že len málo pracujúcich na Slovensku zaplatí na daniach a odvodoch uvedenú sumu, naznačuje vysoký stupeň solidarity ľudí s vysokými príjmami. 

·  Koľko je obyvateľov a kto všetko sú pracujúci? 
Pri výpočte výdavkov na obyvateľa vychádzame z informácií Štatistického úradu o strednom stave obyvateľstva (v roku 2015 to bolo 5 426 252). Počet pracujúcich je posledným dostupným údajom o počte pracujúcich za daný štvrťrok v prípade rozpočtových údajov a priemeru za celý rok v prípade údajov o skutočnosti ( v roku 2015 to bolo 2 270 000 osôb.) Údaj sa zisťuje metodikou Výberového zisťovania pracovných síl, podľa ktorej sa jedná o osoby vo veku od 15 rokov, ktoré v sledovanom týždni vykonávajú aspoň jednu hodinu prácu za mzdu, plat, alebo prácu s cieľom dosiahnuť zisk vrátane osôb pracujúcich v zahraničí. Môže ísť o prácu na plný alebo skrátený úväzok, stálu, dočasnú, príležitostnú alebo sezónnu prácu. 

·  Čo je to verejná správa? 
Existuje niekoľko definícií verejnej správy, ktoré sa líšia vymedzením jej hraníc. Na portáli Cena štátu hovoríme o verejnej správe v rozsahu, ako ju definuje metodika Eurostatu ESA 2010.
Verejná správa je teda súhrnom činností, resp. služieb poskytovaných organizáciami štátnej správy, územnej samosprávy a inými verejnoprávnymi inštitúciami.
Podmienky na zaradenie inštitúcie do sektora verejnej správy sú dve:
1) Kontrola - tzn. schopnosť určovať všeobecnú politiku riadenia organizácie
2) Netrhová orientácia - max. 49% výrobných nákladov je krytých tržbami (zvyšok musí byť krytý z verejných fondov)

Ako vyplýva z uvedených podmienok, vymedzenie verejnej správy má arbitrárny charakter, to znamená, že neposudzuje inštitúcie podľa obsahovej náplne, ale na základe umelo stanovených kvantitatívnych kritérií (prečo organizácia s tržbami pokrývajúcimi 50% nákladov už nepatrí do verejnej správy?) Tento zjednodušujúci postup vyplýva zo skutočnosti, že slovenská legislatíva (a do istej miery aj európska) dosiaľ nevymedzila obsahovú definíciu pojmov ako je verejný záujem, resp. verejnoprávna inštitúcia, ktoré by umožnili vymedzenie verejnej správy na základe predmetu a dosahu jej činnosti. 

·  Koľko sme už tento rok zaplatili daní a odvodov? 
Rastúca hodnota vybratých daní a odvodov vychádza z pomerného odhadu koncoročného výberu daní, ktoré na začiatku roka preberáme na základe prognóz MFSR a v druhom polroku aktualizujeme na základe priebežných údajov a prognóz Daňového výboru.

Pre spresnenie, jedná sa o dane z príjmu fyzických osôb (v plnej sume, bez prevodu daní na územnú samosprávu), právnických osôb, dane vyberané zrážkou, spotrebné dane a DPH, clá z medzinárodného obchodu, miestne a ostatné dane. K tejto sume sú pripočítané odvody, ktoré sa počítajú buď na základe predpokladaného výberu odvodov do rozpočtu Sociálnej poisťovne na daný rok a zdravotných odvodov ekonomicky aktívnych osôb.

·  Čo to znamená konsolidované? 
Keďže niektoré úrady a inštitúcie presúvajú peniaze medzi sebou, treba od celkových výdavkov odpočítať tie, ktoré by inak boli vykazované dvakrát. Príklad: Ministerstvo vnútra posiela obciam ročne približne 1 mld. eur na činnosť základných a stredných škôl. Tie isté sumy sa potom objavia aj vo výdavkoch obcí a VÚC. Konsolidácia je odstránenie duplicity. Zároveň však treba poznamenať, že metodika konsolidácie ESA 2010 neodstraňuje všetky duplicity. Napríklad o platbu poistného za poistencov štátu z rozpočtu ministerstva zdravotníctva sa neznižujú príjmy poisťovní, pretože je táto platba považovaná ako platba od občanov - poistencov štátu, a nie za platbu zo štátneho rozpočtu.
Upozornenie: Štatistický úrad, tiež aplikujúci metodiku ESA 2010, používa iný postup pri vykazovaní konsolidovaných výdavkov verejnej správy ako Ministerstvo financií.