Nakúp si svoj štát

Virtuálny obchod s verejnými službami má pomôcť ilustrovať, čo všetko dnes štát robí a koľko peňazí nás to stojí. Vstupom do tohto imaginárneho priestoru Vám bude prvý a asi aj posledný krát v živote umožnené samostatne si vybrať, ktoré služby vo "svojom" štáte naozaj chcete, a na ktoré nie ste ochotný prispieť ani centom.

Podľa Vašej voľby sa následne prepočíta jeho cena a zistíte, koľko by ste dokázali svojim výberom ušetriť, o koľko by bol Váš štát lacnejší, prípadne drahší. Porovnajte Vaše úspory s tohtoročným schodkom rozpočtu, ktorý by mal dosiahnuť 7,9 mld. eur. Dokázali by ste ušetriť viac?

Školstvo, veda a výskum, šport

Školstvo, veda a výskum, šport

Spolu v mil. Eur Na obyvateľa v Eur Na pracujúceho v Eur
Základný výskum 52 10 20
0%
Šport a kultúra 98 18 37
0%
Základné vzdelanie 2178 401 830
0%
Stredoškolské vzdelanie 588 108 224
0%
Vysokoškolské vzdelávanie 716 132 273
0%
Služby v školstve (ubytovanie, stravovanie) a iné formy vzdelávania 231 43 88
0%
Vzdelávanie - iné formy 426 79 163
0%

Sociálny systém

Spolu v mil. Eur Na obyvateľa v Eur Na pracujúceho v Eur
Pomoc v hmotnej núdzi 160 29 61
0%
Prídavok na dieťa 536 99 204
0%
Rodičovský príspevok 649 120 247
0%
Kompenzácia sociálnych dôsledkov ŤZP 564 104 215
0%
Štátom platené poistné za osoby starajúce sa o dieťa 461 85 176
0%
Starostlivosť o ohrozené deti - detské domovy 184 34 70
0%
Politika trhu práce, služby zamestnanosti 593 109 226
0%
Vianočné príspevky 310 57 118
0%
Osobitné dávky a podpora sociálnych služieb 1280 236 488
0%
Dotácia Sociálnej poisťovne 0 0 0
0%

Obrana

Spolu v mil. Eur Na obyvateľa v Eur Na pracujúceho v Eur
Mzdy vojakov a ostatných zamestnancov 638 118 243
0%
Prevádzka vojenských zariadení 930 171 355
0%
Mierové misie v zahraničí 63 12 24
0%

Zdravotníctvo

Spolu v mil. Eur Na obyvateľa v Eur Na pracujúceho v Eur
Poistné platené štátom (3 mil. poistencov) 1620 299 618
0%

Vnútorná bezpečnosť a správa

Spolu v mil. Eur Na obyvateľa v Eur Na pracujúceho v Eur
Polícia 1063 196 405
0%
Hasiči 167 31 63
0%
Riadenie a rozvoj verejnej správy 296 54 113
0%
Obvodné úrady štátnej správy 142 26 54
0%
Ochrana štátnej hranice 54 10 21
0%
Rezerva na zvyšovanie miezd vo verejnej správe 0 0 0
0%

Pôdohospodárstvo

Spolu v mil. Eur Na obyvateľa v Eur Na pracujúceho v Eur
Rozvoj vidieka-dotácie farmárom 290 53 111
0%
Priame platby poľnohospodárom 415 76 158
0%
Potravinová bezpečnosť, zdravie, ochrana rastlín 133 25 51
0%

Doprava a výstavba

Spolu v mil. Eur Na obyvateľa v Eur Na pracujúceho v Eur
Budovanie a správa ciest 837 154 319
0%
Dotovanie železničnej dopravy a investície 1387 256 529
0%
Verejná osobná doprava 127 23 48
0%
Regulácia, štátny dozor a bezpečnosť dopravy 9 2 3
0%
Podpora výstavby a obnovy bytového fondu 20 4 8
0%
Podpora štátneho fondu rozvoja bývania- úvery 25 5 10
0%
Štátna prémia na stavebné sporenie 8 1 3
0%
Rekonštrukcia budov 112 21 43
0%
Tvorba, riadenie, kontrola a implementácia politík 109 20 42
0%
Rozvoj cestovného ruchu 37 7 14
0%

Investície, regionálny rozvoj a informatizácia

Spolu v mil. Eur Na obyvateľa v Eur Na pracujúceho v Eur
Regionálny operačný program EÚ 867 160 331
0%
Cezhraničná spolupráca 84 15 32
0%
Informatizácia spoločnosti 484 89 184
0%
Príspevok pre najmenej rozvinuté okresy 10 2 4
0%

Hospodárstvo

Spolu v mil. Eur Na obyvateľa v Eur Na pracujúceho v Eur
Podporné programy a organizácie ministerstva 32 6 12
0%
Investičné stimuly a dotácie súkromným spoločnostiam 1905 351 726
0%
Nakladanie s jadrovými odpadmi 75 14 29
0%
Podpora energetiky a inovácií 207 38 79
0%

Financie

Spolu v mil. Eur Na obyvateľa v Eur Na pracujúceho v Eur
Daňová a colná správa 386 71 147
0%
Kontrola a riadenie tokov verejných financií 85 16 32
0%
Rezerva vlády na krízové situácie 0 0 0
0%
Splácanie úrokov a ostatné náklady štátneho dlhu 0 0 0
0%
Informatizácia spoločnosti 135 25 52
0%

Spravodlivosť

Spolu v mil. Eur Na obyvateľa v Eur Na pracujúceho v Eur
Súdnictvo 481 89 183
0%
Väzenstvo 272 50 104
0%

Kultúra

Spolu v mil. Eur Na obyvateľa v Eur Na pracujúceho v Eur
Divadlá, Knižnice, Múzeá, Hudba, Granty 224 41 85
0%
Cirkvi a náboženské spoločnosti 58 11 22
0%
RTVS 31 6 12
0%

Vzťahy so zahraničím

Spolu v mil. Eur Na obyvateľa v Eur Na pracujúceho v Eur
Výdavky na diplomatické misie (veľvyslanci a pod.) 95 18 36
0%
Odvody do EÚ vrátane rezerv 29 5 11
0%
Činnosť ministerstva 40 7 15
0%

Životné prostredie

Spolu v mil. Eur Na obyvateľa v Eur Na pracujúceho v Eur
Ochrana vôd, čističky a kanalizácia 554 102 211
0%
Protipovodňové opatrenia 80 15 30
0%
Administratíva, rozpočtové a príspevkové organizácie rezortu (napr. hydrometeorologický ústav) 181 33 69
0%
Ochrana ovzdušia, prírody a krajiny a odpady 742 137 283
0%

Ostatné organizácie financované zo štátneho rozpočtu

Spolu v mil. Eur Na obyvateľa v Eur Na pracujúceho v Eur
Slovenská akadémia vied 114 21 43
0%
Generálna prokuratúra SR 128 24 49
0%
Slovenská informačná služba 77 14 29
0%
Kancelária Národnej rady SR 42 8 16
0%
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 21 4 8
0%
Úrad vlády SR 193 36 74
0%
Správa štátnych hmotných rezerv SR 9 2 3
0%
Štatistický úrad SR 34 6 13
0%
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR 56 10 21
0%
Miniúrady (Najvyšší súd, Ústavný súd. Protimonopolný úrad) 118 22 45
0%