Účet obce

AK CHCETE, ABY VAŠI VOLIČI VEDELI, NA ČO SA MÍŇAJÚ ICH PENIAZE, DAJTE IM TO VEDIEŤ FORMOU BLOČKU!

S prichádzajúcimi komunálnymi voľbami sa stáva aktuálnou otázka doterajšieho hospodárenia obcí. Hoci obce zverejňujú svoje rozpočty, tie sú často zložité a neprehľadné. Znalosť hospodárenia predchádzajúceho zastupiteľstva, či plány kandidátov, sú však podmienkou správneho rozhodnutia každého voliča. Účet obce je jednoduchým a zrozumiteľným nástrojom, ako komunikovať zložitý rozpočet. Preto sme pre Vás pripravili nástroj na vyhotovenie takéhoto bločku za služby Vášho mesta alebo obce.

Pripravili sme excelovský súbor, pomocou ktorého si vytvoríte bloček Vašej obce. Na zhotovenie Vášho bločku budete potrebovať rozpočet alebo záverečný účet Vášho mesta (obce) za minulý rok, ktorý by mal byť zverejnený na webovej stránke Vášho mesta (obce). Po vyplnení tohto súboru podľa priloženého návodu (pozri nižšie), ho stačí nahrať v tomto okne, ktoré vygeneruje požadovaný obrázok. Ten je možné distribuovať elektronickou poštou, nahrať na stránku, alebo ho fyzicky vytlačiť.Zadajte xlsx súbor s dátami

Potrebujete pomôct?


Nie každý sa ľahko orientuje v rozpočtových materiáloch, a nie každý má dostatok času. V INESSe sme zostavili už 10 bločkov rôzne veľkých obcí, a bločky všetkých krajov. Ponúkame vám rýchlu pomoc pri zostavení bločku výmenou za podporu portálu www.cenastatu.sk formou daru vo výške 33 eur. V prípade záujmu kontaktuje prosím INESS emailom andrej.moravcik@iness.sk, alebo na tel. čísle 0904 142 999.

Návod na zostavenie bločku

 • Rozpočet každej samosprávy býva zvyčajne rozčlenený podľa ekonomickej a funkčnej klasifikácie. Pre účely zostavenia Vášho bločku Vám odporúčame použiť funkčnú klasifikáciu výdavkovej strany rozpočtu, nakoľko bloček je zostavený podľa tejto klasifikácie.

 • V priloženom excelovskom súbore nájdete v „Pracovnom hárku“ v ľavom stĺpci položky (kapitoly) funkčnej klasifikácie rozpočtu. Vašou úlohou je priradiť k daným položkám celkové výdavky na dané činnosti miestnej samosprávy z Vášho rozpočtu a napísať príslušné hodnoty z rozpočtu do prostredného stĺpca „Celkovo“. Do pravého stĺpca „Na obyvateľa“ čísla nedopĺňajte, len do žltej bunky dopíšte počet obyvateľov Vášho mesta (obce).

 • Položky (kapitoly) bločku a čo je ich súčasťou:

 • 1. Výdavky na primátora (starostu), poslancov a zamestnancov miestnej samosprávy vyčísľujeme samostatne. Preto je potrebné samostatne vyčísliť výdavky na zamestnancov a to tak, že zrátate výdavky na platy, poistné, stravovanie, prídel do sociálneho fondu, odstupné, odchodné, odmeny na základe dohôd a odmeny z jednotlivých kapitol rozpočtu. Výdavky súvisiace s odmeňovaním zamestnancov nájdete v týchto kapitolách rozpočtu: Výkon samosprávy, Služby občanom, Verejné osvetlenie, Zber a odvoz odpadu, Čistička vôd, Verejný vodovod, Verejná zeleň a Prevádzka a údržba budov a iné. Výdavky na poslancov sú väcšinou vyčíslené v rozpočte samostatne, preto ich nie je potrebné rátať. Podobne je to aj v prípade nákladov na plat primátora (starostu). Ak to tak nie je, je potrebné nájsť informácie o príspevkoch a plate pre primátora a poslancov na webovej stránke miestnej samosprávy a tieto výdavky odrátať od celkových výdavkov na zamestnancov.

 • Dôležité: náklady na plat primátora, poslancov, zamestnancov, atd. bývajú súčasťou väčších celkov (kapitol) ako je napr. Výkon samosprávy, preto je ich potrebné pri zadávaní výdavkov väčších celkov zobrať do úvahy a odrátať od celkových výdavkov danej položky rozpočtu. Tieto pravidlá týkajúce sa výdavkov na platy zamestnancov však neplatia v prípade kapitol rozpočtu, ako je Škôlka, Škola, Centrum voľného času, Šport, Kultúra, Sociálne služby, Zdravotné služby a Mestská polícia. V týchto kapitolách výdavky na zamestnancov neanalyzujeme samostatne, ale sú súčasťou nákladov na dané kapitoly rozpočtu.

 • 2. Výdavky na kontrolnú činnosť a audit treba dohladať v rozpočte a o túto sumu ponížiť danú výdavkovú kapitolu rozpočtu. Ak dané položky nie sú v rozpočte samostatne vyčlenené, danú položku nevypĺňajte alebo zahrňte len tú položku, ktorá je presne v rozpocte vyčíslená.

 • 3. Členstvo v organizáciách a združeniach ako napr. ZMOS taktiež berieme ako samostatné položky bločku a preto je ich potrebné dohladať vo Vašom rozpočte.

 • 4. Do položky Propagácia a Marketing zahrňujeme výdavky na propagačné materiály, inzerciu, noviny, internetovú stránku, kroniku a pod. Ak sú tieto položky súčasťou väčších celkov, napr. sú zahrnuté vo výdavkoch kapitoly Vnútornej správy, je ich potrebné odčítať od celkových výdavkov danej kapitoly.

 • 5. Do položky Výkon úradu zahrňujeme výdavky vnútornej správy, teda na chod mestského (obecného) úradu, výdavky na správu budov týchto úradov a pod.

 • 6. Do položky Služby občanom zahrňujeme výdavky na cintorínske služby, vysielacie služby - rozhlas, bezpečnosť, evidenciu, matriku, občianske obrady, hasičský zbor, dopravu, všeobecné služby a pod.

 • 7. Do položky Škôlka zahrňujeme výdavky na Materské školy, jedálne Materských škôl, inú predškolskú výchovu, iné vzdelávanie a pod.

 • 8. Do položky Škola zahrňujeme výdavky na Základné školy, školské jedálne, školské kluby pri ZŠ a pod.

 • 9. Do položky Šport zahrňujeme výdavky na budovanie ihrísk, príspevky pre futbalový klub, podporu šport. podujatí, údržbu ihrísk a štadiónov a pod.

 • 10. Do položky Kultúra zahrňujeme výdavky na knižnicu, podporu kult. podujatí, podporu miestnych spolkov a združení a pod.

 • 11. Do položky Sociálne služby zahrňujeme výdavky na poskytovanie opatrovateľských služieb, stravovanie dôchodcov, pomoc občanom v hmotnej núdzi, príspevky pri narodení detí, starostlivosť o invalidov, starých, nezamestnaných, podporu rodiny a pod.

 • 12. Do položky Splátka úverov zahrňujeme výdavky na úvery, bankové poplatky, úroky a pod.

 • 13. Do položky Investície a rekonštrukcie zahrňujeme výdavky na obstaranie majetku, rekonštrukcie, realizáciu stavieb a pod.

 • 14. Do položky Údržba a výstavba ciest zahrňujeme výdavky na opravy výtlkov, výstavbu nových ciest, chodníkov, zimnú údržbu a pod.

 • Úpravy obsahu bločku:

 • Po vyplnení všetkých položiek by ste v „Pracovnom hárku“ mali dostať v stĺpci D celkové výdavky Vášho mesta (obce) v danom roku a v stĺpci E výdavky na jedného obyvateľa. Suma celkových výdavkov by mala sedieť s celkovými výdavkami Vášho mesta (obce), ktoré boli na daný rok vyčlenené.

 • Ak sa niektoré položky nášho excelovského súboru nenachádzajú vo Vašom rozpočte, môžete ich samozrejme vymazať alebo nahradiť inými položkami, ktoré rozpočet Vášho mesta (obce) obsahuje. Názvy Vašich položiek uvádzajte bez diakritiky.

 • V prípade, že počet riadkov v bločku Vám nepostačuje a chcete vytvorit nové položky, ktoré nie sú zahrnuté v predchádzajúcich alebo máte položky rozpočtu, ktoré chcete samostatne vyčleniť (napríklad ak chcete osobitne uviesť výstavbu aquaparku, alebo inú špecifickú investíciu, výdavok, ktorý hrá v miestnom rozpočte významnú úlohu), vytvoríte si ich tak, že si vytvoríte pod existujúcimi položkami dalšie riadky, do ktorých napíšete názvy daných položiek a do bunky pred názvom položky napíšete číslo „1“.

 • Vo Vašom bločku je možné ešte uviesť aktuálny prebytok Vášho mesta (obce) a tiež celkový dlh. Aktuálny prebytok, ktorý môže byť buď kladný alebo nulový získate tak, že od celkových príjmov Vášho mesta (obce) odrátate jeho celkové výdavky.

 • Na zistenie celkového dlhu je potrebné nájsť tento údaj v Záverečnom účte za predchádzajúci rok. Následne je potrebné zistiť či na základe rozpočtu aktuálneho roka príde k jeho nárastu alebo poklesu. Ak objem prijatých nových úverov a pôžičiek (kategória príjmových finančných operácií rozpočtu) bude vyšší ako objem splatených istín (kategória výdavkových finančných operácií rozpočtu), tento rozdiel je potrebné pripočítať k celkovému dlhu Vášho mesta (obce) z predchádzajúceho roka a teda v aktuálnom roku celkový dlh porastie. Ak objem prijatých nových úverov a pôžičiek bude nižší ako objem splatených istín, tento rozdiel je potrebné odčítať od celkového dlhu Vášho mesta (obce) z minulého roka a teda v aktuálnom roku celkový dlh klesne.

 • Bloček

 • Po vyplnení všetkých položiek v „Pracovnom hárku“ je potrebné výdavky na obyvateľa, prebytok na obyvateľa a celkový dlh na obyvateľa prepísať (prekopírovať) do hárku „Web App“ a tiež uviesť v hornej časti hárku Názov Vášho mesta (obce).

 • Nakoniec je potrebné tento excelovský súbor nahraťna stránke www.cenastatu.sk/ucetobce/, ktorá Vám Váš bloček zobrazí.
 •