Koľko dlhujeme?

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Miera zadlženia

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
HDP mil. Eur 81 038 84 521 89 606 94 171 92 079 97 123 109 652 119 672 131 335
Maastrichtský dlh v mil. Eur 42 481 43 694 44 630 45 485 55 484 61 259 63 378 70 227 76 586
Dlh na jedného obyvateľa v Eur 7 829 8 039 8 196 8 345 10 181 11 220 11 631 12 941 14 118
Miera zadlženia v % 52% 52% 50% 48% 60% 63% 58% 59% 58%

Popis tabuľky

Maastrichtský dlh podľa metodiky maastrichtských kritérií Európskej komisie pozostáva z nesplatenej konsolidovanej menovitej hodnoty dlhopisov a zmeniek, prijatých bankových úverov a investičných dodávateľských úverov, návratných finančných výpomocí, záväzkov z finančného lízingu a prevzatého dlhu z rizikových záruk poskytnutých v minulosti na bankové úvery. Metodika Európskej komisie nezahrňuje PPP projekty do dlhu, preto je hodnota dlhu rozdielna v porovnaní s tabuľkou "Koľko dlhujeme". Vývoj štátneho dlhu a miery zadlženia v období 1993 – 2008 si môžete stiahnuť v tomto .pdf súbore.