Koľko štát minie?

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Zamestnanci verejnej správy

2012 2013 2014 2015 2016
Ústredná správa spolu 155 200 156 788 173 763 210 945 214 243
z toho:          
Rozpočtové organizácie 121 083 122 188 123 703 124 227 127 531
Príspevkové organizácie 9 957 10 464 10 382 10 358 10 199
Verejné vysoké školy 21 572 21 561 21 644 21 620 21 529
Fondy 409 453 397 417 417
Ďalšie subjekty verejnej správy 2 191 2 122 17 637 54 323 54 567
Územná samospráva (vrátane preneseného výkonu št. správy) 176 632 173 862 172 509 186 049 186 049
Fondy sociálneho poistenia a zdravotného poistenia 7 159 7 044 7 108 7 164 7 164
Verejná správa spolu 338 921 337 694 353 380 404 158 407 456
medziročná zmena -2% -0% 5% 14% 1%

Popis tabuľky

Tabuľka obsahuje prehľad rozpočtovaného počtu zamestnancov verejnej správy. V prehľade nie sú započítaní zamestnanci štátnych podnikov, tento prehľad poskytuje nasledujúca tabuľka.