Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Náklady ministerstiev

Mzdové náklady v mil. Eur Tovary a služby v mil. Eur Bežné transfery v mil. Eur Kapitálové výdavky v mil. Eur
Kancelária Národnej rady SR 27,12 12,6 0,44 2,18
Kancelária prezidenta SR 4,40 1,8 0,22 0,01
Úrad vlády SR 27,11 14,0 105,02 47,05
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu n.a. n.a. n.a. n.a.
Kancelária Ústavného súdu SR 5,70 1,9 0,45 0,15
Kancelária Najvyššieho súdu SR 12,99 2,1 0,14 0,35
Generálna prokuratúra SR 109,14 12,3 4,78 1,97
Najvyšší kontrolný úrad SR 11,72 2,0 0,10 0,10
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 86,93 43,9 34,59 9,85
Ministerstvo obrany SR 637,80 930,1 205,93 319,04
Ministerstvo vnútra SR 1 132,74 585,6 87,16 67,48
Ministerstvo spravodlivosti SR 435,43 150,8 24,14 195,92
Ministerstvo financií SR 350,27 202,6 36,56 26,13
Ministerstvo životného prostredia SR 17,88 15,2 46,69 1 600,00
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 309,08 205,8 3 140,00 372,47
Ministerstvo zdravotníctva SR 92,64 329,7 1 690,00 437,61
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 275,66 1 410,0 3 350,00 69,58
Ministerstvo kultúry SR 28,57 18,4 261,69 26,13
Ministerstvo hospodárstva SR 22,96 1 410,0 394,05 418,34
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 61,45 39,8 848,42 4,02
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo dopravy a výstavby SR 50,03 368,6 791,33 1 620,00
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 24,79 1 820,0 87,46 80,10
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 6,89 11,0 0,69 2,00
Štatistický úrad SR 19,88 12,5 1,07 0,71
Úrad pre verejné obstarávanie 11,65 3,7 0,20 0,07
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 3,93 1,5 0,17 0,03
Úrad jadrového dozoru SR 6,99 3,2 1,25 0,33
Úrad priemyselného vlastníctva SR 3,64 0,9 0,19 0,00
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 3,99 1,3 1,71 1,53
Protimonopolný úrad SR 2,56 0,7 0,03 0,03
Národný bezpečnostný úrad 10,29 3,0 0,86 0,50
Správa štátnych hmotných rezerv SR 2,83 6,2 0,04 0,00
Všeobecná pokladničná správa 172,21 1 680,0 4 480,00 597,89
Slovenská akadémia vied 4,76 9,4 89,00 10,64
Kancelária Súdnej rady SR 1,88 0,6 0,00 0,01
Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR 5,40 2,2 0,05 0,00
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR 8,56 15,3 8,46 23,66
         
Spolu 3 989,87 9 401,2 15 692,89 5 939,71

Popis tabuľky