Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Prehľad výdavkov vlády

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Bežné výdavky 29 090,0 5 339 11 628 36,4%
Mzdy, platy, služobné príjmy, ostatné osobné vyrovnania a poistné 3 990,0 732 1 595 11,9%
Tovary a služby 9 410,0 1 727 3 761 104,1%
Bežné transfery 15 700,0 2 881 6 275 371,1%
Dotácie obciam a VÚC 1 890,0 347 755 14,7%
Sociálne dávky MPSVR n.a. n.a. n.a. n.a.
Nefinančným subjektom a právnickým osobám nezaradeným vo verejnej správe 1 390,0 n.a. n.a. -4,1%
Do zahraničia 1 140,0 n.a. n.a. -21,4%
Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi 0,3 0 0 0,0%
Kapitálové výdavky 5 950,0 1 092 2 378 44,8%
Výdavky vlády spolu 35 040,0 6 431 14 006 37,7%

Popis tabuľky

Prehľad výdavkov podľa druhu ukazuje, že hlavnou výdavkovou položkou vlády sú transfery, a to buď jednotlivcom (v podobe sociálnych dávok, alebo úhrady zdravotného poistenia) alebo právnickým osobám a územnej samospráve (regionálne školstvo).