Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Prehľad výdavkov vlády

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Bežné výdavky 20 846,6 3 103 6 535 42,5%
mzdy, platy, služobné príjmy, ostatné osobné vyrovnania a poistné 3 502,4 601 1 267 16,6%
tovary a služby 2 267,1 490 1 033 -6,8%
bežné transfery 15 076,9 2 011 4 235 53,7%
Dotácie obciam a VÚC 1 632,0 311 656 21,4%
Sociálne dávky MPSVR 4 302,6 n.a. n.a. n.a.
Nefinančným subjektom a právnickým osobám nezaradeným vo verejnej správe 1 163,1 n.a. n.a. n.a.
Do zahraničia 977,0 n.a. n.a. n.a.
splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi 0,3 212 446 -100,0%
Kapitálové výdavky 2 662,4 298 628 -8,7%
Výdavky vlády spolu 23 509,1 3 401 7 163 34,0%

Popis tabuľky

Prehľad výdavkov podľa druhu ukazuje, že hlavnou výdavkovou položkou vlády sú transfery, a to buď jednotlivcom (v podobe sociálnych dávok, alebo úhrady zdravotného poistenia) alebo právnickým osobám a územnej samospráve (regionálne školstvo).