Koľko štát minie?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Náklady ministerstiev

Mzdové náklady v mil. Eur Tovary a služby v mil. Eur Bežné transfery v mil. Eur Kapitálové výdavky v mil. Eur
Kancelária Národnej rady SR 23,97 11,3 1,00 1,84
Kancelária prezidenta SR 3,68 1,2 0,21 0,01
Úrad vlády SR 10,56 16,4 2,14 0,97
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 6,50 8,8 19,50 0,70
Kancelária Ústavného súdu SR 4,54 1,1 0,23 0,22
Kancelária Najvyššieho súdu SR 13,62 2,0 0,05 0,35
Generálna prokuratúra SR 92,35 12,5 4,73 4,18
Najvyšší kontrolný úrad SR 10,30 2,4 0,06 0,11
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 75,03 38,4 12,10 7,85
Ministerstvo obrany SR 487,70 453,4 159,11 507,99
Ministerstvo vnútra SR 1 280,42 335,5 1 275,19 28,00
Ministerstvo spravodlivosti SR 349,57 83,1 16,41 7,84
Ministerstvo financií SR 299,37 261,2 8,08 23,31
Ministerstvo životného prostredia SR 14,91 21,2 39,06 380,23
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 28,18 82,7 1 420,89 50,17
Ministerstvo zdravotníctva SR 48,68 30,2 1 186,67 69,05
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 238,53 157,1 2 526,20 6,35
Ministerstvo kultúry SR 24,97 21,7 235,01 9,36
Ministerstvo hospodárstva SR 20,25 19,2 125,42 143,71
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 56,17 188,6 720,77 2,01
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené   0,0   0,00
Ministerstvo dopravy a výstavby SR 36,67 224,5 649,45 248,67
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 6,04 12,5 0,67 2,45
Štatistický úrad SR 18,36 25,3 0,78 7,16
Úrad pre verejné obstarávanie 8,39 2,5 0,04 0,53
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 3,84 0,8 0,01 0,03
Úrad jadrového dozoru SR 6,05 2,5 0,86 0,21
Úrad priemyselného vlastníctva SR 2,86 0,8 0,14 0,13
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 3,70 1,2 1,28 0,33
Protimonopolný úrad SR 2,52 0,7 0,03 0,08
Národný bezpečnostný úrad 8,96 1,8 0,65 0,00
Správa štátnych hmotných rezerv SR 2,64 7,1 0,07 0,00
Všeobecná pokladničná správa 70,90 581,8 2 510,84 119,67
Slovenská akadémia vied 20,90 6,9 56,91 0,64
Kancelária Súdnej rady SR 0,87 0,2 0,01 0,01
         
Spolu 3 282,00 2 675,9 10 974,58 1 628,14

Popis tabuľky