Koľko štát minie?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Náklady ministerstiev

Mzdové náklady v mil. Eur Tovary a služby v mil. Eur Bežné transfery v mil. Eur Kapitálové výdavky v mil. Eur
Kancelária Národnej rady SR 29,01 16,3 0,47 2,60
Kancelária prezidenta SR 4,73 2,2 0,50 0,01
Úrad vlády SR 36,49 16,5 110,28 44,89
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu n.a. n.a. n.a. n.a.
Kancelária Ústavného súdu SR 6,09 1,7 0,56 0,21
Kancelária Najvyššieho súdu SR 13,70 2,1 0,21 0,35
Generálna prokuratúra SR 117,72 13,3 4,78 7,50
Najvyšší kontrolný úrad SR 12,57 1,7 0,07 0,09
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 92,09 44,9 35,34 5,06
Ministerstvo obrany SR 689,86 774,5 224,94 919,90
Ministerstvo vnútra SR 1 226,05 416,1 120,49 102,88
Ministerstvo spravodlivosti SR 459,05 139,3 36,09 25,12
Ministerstvo financií SR 383,14 195,7 39,04 66,43
Ministerstvo životného prostredia SR 27,77 28,5 70,91 318,54
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 336,59 180,6 3 690,00 79,80
Ministerstvo zdravotníctva SR 98,00 31,7 2 200,00 337,98
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 322,02 154,6 3 950,00 59,52
Ministerstvo kultúry SR 28,47 17,4 361,19 36,06
Ministerstvo hospodárstva SR 26,81 14,3 256,05 115,31
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 71,62 54,0 1 040,00 6,95
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo dopravy a výstavby SR 51,59 340,3 1 000,00 836,35
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 31,70 159,3 111,75 118,67
Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR 5,50 23,0 71,00 2,50
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 7,49 10,2 0,70 2,67
Štatistický úrad SR 23,51 16,2 1,19 2,16
Úrad pre verejné obstarávanie 12,04 4,5 0,25 0,49
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 4,34 1,6 0,17 0,04
Úrad jadrového dozoru SR 7,25 2,0 1,25 0,44
Úrad priemyselného vlastníctva SR 4,24 0,7 0,30 0,25
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 4,43 1,9 1,95 1,38
Protimonopolný úrad SR 3,19 0,8 0,03 0,03
Národný bezpečnostný úrad 10,96 3,4 0,91 0,63
Správa štátnych hmotných rezerv SR 3,00 6,6 0,11 1,61
Všeobecná pokladničná správa 124,11 600,1 6 140,00 17,05
Slovenská akadémia vied 5,08 10,6 101,53 8,49
Kancelária Súdnej rady SR 2,00 0,5 0,07 0,08
Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR 5,78 2,2 0,05 0,00
Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR 23,77 15,2 18,75 3,76
         
Spolu 4 311,76 3 384,8 19 590,91 3 129,75

Popis tabuľky