Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Náklady ministerstiev

Mzdové náklady v mil. Eur Tovary a služby v mil. Eur Bežné transfery v mil. Eur Kapitálové výdavky v mil. Eur
Kancelária Národnej rady SR 23,90 11,0 0,18 0,66
Kancelária prezidenta SR 3,34 1,1 0,21 0,01
Úrad vlády SR 15,89 40,5 3,22 9,47
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu n.a. n.a. n.a. n.a.
Kancelária Ústavného súdu SR 4,59 1,8 0,37 0,62
Kancelária Najvyššieho súdu SR 13,77 1,9 0,20 0,35
Generálna prokuratúra SR 96,84 11,0 5,63 1,97
Najvyšší kontrolný úrad SR 9,36 2,0 0,11 0,08
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 74,94 41,3 35,04 3,42
Ministerstvo obrany SR 590,67 456,1 163,94 15,98
Ministerstvo vnútra SR 1 250,18 471,9 1 280,00 n.a.
Ministerstvo spravodlivosti SR 356,77 92,4 23,92 2,79
Ministerstvo financií SR 296,23 302,3 12,54 36,78
Ministerstvo životného prostredia SR 13,46 13,0 39,46 428,22
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 31,57 114,2 1 570,00 37,36
Ministerstvo zdravotníctva SR 76,70 21,1 1 610,00 1,63
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 222,14 155,4 2 900,00 6,35
Ministerstvo kultúry SR 22,55 22,7 232,44 14,70
Ministerstvo hospodárstva SR 18,33 17,7 128,71 328,03
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 51,75 311,4 1 120,00 4,01
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo dopravy a výstavby SR 33,13 352,1 608,95 495,48
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 12,87 18,5 45,56 1,12
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 5,43 11,6 0,64 2,00
Štatistický úrad SR 17,39 12,2 14,62 4,24
Úrad pre verejné obstarávanie 7,44 2,7 0,03 0,53
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 3,48 0,7 0,02 0,03
Úrad jadrového dozoru SR 5,42 2,6 1,02 0,34
Úrad priemyselného vlastníctva SR 2,74 0,6 0,14 0,08
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 3,36 1,2 1,34 0,41
Protimonopolný úrad SR 2,26 0,6 0,03 0,04
Národný bezpečnostný úrad 8,86 2,7 1,16 0,00
Správa štátnych hmotných rezerv SR 2,38 6,4 0,03 0,00
Všeobecná pokladničná správa 87,49 5 490,0 3 400,00 1 510,00
Slovenská akadémia vied 20,28 4,4 57,79 1,14
Kancelária Súdnej rady SR 0,87 0,2 0,01 0,01
Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR n.a. n.a. n.a. n.a.
         
Spolu 3 386,38 2 675,9 10 974,58 1 628,14

Popis tabuľky