Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky ministerstiev

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Spolu 27 603,8 5 066 11 034 48,7%
Všeobecná pokladničná správa 10 485,7 1 924 4 191 219,3%
Splácanie úrokov a ostatné náklady štátneho dlhu 1 112,4 204 445 -3,8%
Odvody do EÚ vrátane rezerv 1 844,3 338 737 81,6%
Dotácia Sociálnej poisťovne 949,2 174 379 352,9%
Kapitálové výdavky 1 439,1     120,4%
Rezerva vlády 4 875,9 895 1 949 n.a.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 1 751,3 321 700 2 491,1%
Podpora základného výskumu 62,5 11 25 -19,2%
Šport a kultúra 102,6 19 41 n.a.
Základné vzdelanie   n.a. n.a. n.a.
Stredoškolské vzdelanie 599,7 110 240 0,4%
Vysokoškolské vzdelávanie 588,6 108 235 508,0%
Služby v školstve (ubytovanie, stravovanie) 66,4 12 27 -28,1%
Vzdelávanie - iné formy 113,6 21 45 n.a.
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 3 282,2 602 1 312 2 259,1%
Pomoc v hmotnej núdzi 141,1 26 56 -57,8%
Prídavok na dieťa 347,4 64 139 -37,0%
Rodičovský príspevok 593,3 109 237 91,8%
Štátom platené poistné za osoby starajúce sa o dieťa 361,8 66 145 -14,6%
Pomoc zdravotne postihnutým 482,2 88 193 236,5%
Starostlivosť o ohrozené deti (detské domovy) 143,9 26 58 -44,3%
Politika trhu práce, služby zamestnanosti 287,7 53 115 41,1%
Administratívne náklady spojené so správou dávok 164,2 30 66 7,5%
Vianočné príspevky dôchodcom 310,0 57 124 -4,3%
Osobitné dávky a podpora sociálnych služieb 331,7 61 133 n.a.
Ministerstvo zdravotníctva SR 1 706,9 313 682 49,9%
Poistné platené štátom (3 mil. poistencov) 1 433,0 263 573 3 375,9%
Úrady verejného zdravotníctva 65,8 12 26 n.a.
Ministerstvo obrany SR 1 226,7 225 490 116,4%
Mzdové a sociálne náklady vojakov a iných zamestnancov 658,9 121 263 45,3%
Prevádzka vojenských zariadení 435,0 80 174 -14,4%
Investície 16,0 3 6 -69,7%
Mierové misie v zahraničí 42,2 8 17 n.a.
Ministerstvo dopravy a výstavby SR 1 489,6 273 595 342,8%
Budovanie a správa ciest 637,4 117 255 -3,1%
Dotovanie železničnej dopravy a investície 614,4 113 246 10 649,5%
Regulácia, štátny dozor a bezpečnosť dopravy 7,2 1 3 -63,9%
Podpora výstavby a obnovy bytového fondu 20,0 4 8 -20,0%
Podpora štátneho fondu rozvoja bývania- úvery 25,0 5 10 212,5%
Štátna prémia na stavebné sporenie 7,0 1 3 -69,6%
Bonifikácia hypoték 14,0 3 6 -81,1%
Tvorba, riadenie, kontrola a implementácia politík 54,4 10 22 467,6%
Rozvoj cestovného ruchu 10,1 2 4 n.a.
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR 78,0 14 31 -54,3%
Digitálne služby štátu 35,1 6 14 -92,5%
Príspevok pre najmenej rozvinuté okresy 13,2 2 5 -21,5%
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 1 488,3 273 595 903,0%
Rozvoj vidieka-dotácie farmárom 593,4 109 237 n.a.
Priame platby poľnohospodárom na zachovanie produkcie 408,5 75 163 -86,0%
Intervenčné nákupy potravín - stabilizácia trhu s plodinami 45,4 8 18 -95,9%
Potravinová bezpečnosť, zdravie, ochrana rastlín 40,8 7 16 -68,6%
Podpora regionálneho rozvoja 260,3 48 104 138,4%
Ministerstvo vnútra SR 3 005,5 552 1 201 108,9%
Polícia 932,3 171 373 n.a.
Hasiči 142,1 26 57 n.a.
Obvodné úrady štátnej správy 125,5 23 50 n.a.
Ochrana štátnej hranice 52,6 10 21 n.a.
Výchova a vzdelávanie mládeže 1 441,6 265 576 n.a.
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené n.a. n.a. n.a. n.a.
Podpora výstavby a obnovy bytového fondu n.a. n.a. n.a. n.a.
Podpora štátneho fondu rozvoja bývania- úvery n.a. n.a. n.a. n.a.
Štátna prémia na stavebné sporenie n.a. n.a. n.a. n.a.
Bonifikácia hypoték n.a. n.a. n.a. n.a.
Podpora regionálneho rozvoja n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo financií SR 647,8 119 259 1 408,1%
Výber daní a colná správa 335,7 62 134 n.a.
Výber daní   n.a. n.a. n.a.
Colná správa   n.a. n.a. n.a.
Informatizácia spoločnosti 232,1 43 93 158,7%
Riadenie systému verejných financií 64,8 12 26 n.a.
Ministerstvo hospodárstva SR 493,1 90 197 648,2%
Podporné programy a organizácie ministerstva 58,0 11 23 -52,9%
Investičné stimuly a dotácie firmám 0,0 0 0 n.a.
Rozvoj cestovného ruchu 0,0 0 0 n.a.
Podpora podnikania 4,4 1 2 -98,6%
Národný jadrový fond 72,4 13 29 381,0%
Podpora energetiky a inovácií 358,3 66 143 806,3%
Ministerstvo životného prostredia SR 494,1 91 197 n.a.
Ochrana vôd, čističky a kanalizácia 300,8 55 120 -34,2%
Protipovodňové opatrenia 11,0 2 4 -94,9%
Administratíva, rozpočtové a príspevkové organizácie rezortu 24,2 4 10 -87,9%
Ochrana ovzdušia, prírody a krajiny, odpady 158,2 29 63 n.a.
Ministerstvo spravodlivosti SR 475,9 87 190 157,6%
Súdnictvo 218,6 40 87 542,9%
Väzenstvo 211,2 39 84 308,5%
Ministerstvo kultúry SR 292,4 54 117 119,2%
Divadlá, Knižnice,Múzeá, Hudba, Granty 181,8 33 73 132,9%
Dotácia RTVS 31,0 6 12 -24,0%
Cirkvi a náboženské spoločnosti 52,0 10 21 637,6%
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 154,7 28 62 81,2%
Reprezentácia SR v zahraničí (veľvyslanci a pod.) 82,2 15 33 n.a.
Výdavky na činnosť ministerstva 31,1 6 12 -72,6%
Zahraničná pomoc a členstvo v organizáciách 30,5 6 12 n.a.
Slovenská akadémia vied 83,6 15 33 n.a.
Generálna prokuratúra SR 115,4 21 46 n.a.
Slovenská informačná služba 60,0 11 24 n.a.
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 19,7 4 8 n.a.
Kancelária Národnej rady SR 35,7 7 14 n.a.
Úrad vlády SR 69,1 13 28 n.a.
Správa štátnych hmotných rezerv SR 8,8 2 4 n.a.
Štatistický úrad SR 48,5 9 19 n.a.
Národný bezpečnostný úrad 12,7 2 5 n.a.
Kancelária Najvyššieho súdu SR 16,2 3 6 n.a.
Najvyšší kontrolný úrad SR 11,5 2 5 n.a.
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 6,3 1 3 n.a.
Úrad jadrového dozoru SR 9,3 2 4 n.a.
Kancelária prezidenta SR 4,6 1 2 n.a.
Kancelária Ústavného súdu SR 7,3 1 3 n.a.
Úrad priemyselného vlastníctva SR 3,6 1 1 n.a.
Úrad pre verejné obstarávanie SR 10,7 2 4 n.a.
Protimonopolný úrad SR 2,9 1 1 n.a.
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 4,2 1 2 n.a.
Kancelária Súdnej rady SR 1,1 0 0 n.a.

Popis tabuľky

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR zabezpečuje riadenie, koordináciu a dohľad nad využívaním finančných prostriedkov z fondov Európskej únie, oblasť informatizácie spoločnosti, oblasť investícií a oblasť regionálneho rozvoja.