Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky ministerstiev

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Spolu 18 027,0 3 218 6 774 13,0%
Všeobecná pokladničná správa 1 959,6 637 1 341 -35,9%
Splácanie úrokov a ostatné náklady štátneho dlhu 1 037,2 216 455 -9,9%
Odvody do EÚ vrátane rezerv 861,6 198 417 -5,9%
Dotácia Sociálnej poisťovne 0,0 0 0 n.a.
Kapitálové výdavky n.a. n.a. n.a. n.a.
Rezerva vlády   197 414 n.a.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 1 388,7 250 526 1,8%
Podpora základného výskumu 43,7 10 21 -37,8%
Šport a kultúra 101,9 17 36 -18,6%
Základné vzdelanie   n.a. n.a. n.a.
Stredoškolské vzdelanie 493,8 83 175 15,0%
Vysokoškolské vzdelávanie 551,9 88 185 13,8%
Služby v školstve (ubytovanie, stravovanie) 28,7 18 37 -73,0%
Vzdelávanie - iné formy 107,8 19 40 129,7%
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 2 652,9 422 889 13,3%
Pomoc v hmotnej núdzi 123,5 28 59 -28,7%
Prídavok na dieťa 328,0 59 124 4,1%
Rodičovský príspevok 377,3 70 148 1,2%
Štátom platené poistné za osoby starajúce sa o dieťa 281,0 48 100 -7,7%
Pomoc zdravotne postihnutým 395,9 69 145 40,7%
Starostlivosť o ohrozené deti (detské domovy) 129,2 23 48 33,1%
Politika trhu práce, služby zamestnanosti 289,3 25 52 7,8%
Administratívne náklady spojené so správou dávok 201,3 32 68 19,9%
Vianočné príspevky dôchodcom 154,3 11 24 151,7%
Osobitné dávky a podpora sociálnych služieb 274,2 52 109 4,1%
Ministerstvo zdravotníctva SR 1 480,1 226 475 6,0%
Poistné platené štátom (3 mil. poistencov) 1 015,0 186 392 -16,8%
Úrady verejného zdravotníctva 36,1 6 13 11,4%
Plán obnovy n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo obrany SR 1 606,3 305 642 48,4%
Mzdové a sociálne náklady vojakov a iných zamestnancov 583,5 90 189 22,0%
Prevádzka vojenských zariadení 345,7 52 109 19,7%
Investície 610,1 151 318 146,9%
Mierové misie v zahraničí 35,3 7 14 29,5%
Ministerstvo dopravy a výstavby SR 1 668,1 212 446 41,8%
Budovanie a správa ciest 688,5 70 147 97,8%
Dotovanie železničnej dopravy a investície 755,4 105 221 40,3%
Verejná osobná doprava n.a. n.a. n.a. n.a.
Regulácia, štátny dozor a bezpečnosť dopravy 7,7 1 2 33,9%
Podpora výstavby a obnovy bytového fondu 25,6 7 15 -35,9%
Podpora štátneho fondu rozvoja bývania- úvery 25,0 5 10 0,0%
Štátna prémia na stavebné sporenie 19,9 4 9 -20,5%
Bonifikácia hypoték 25,4 5 11 -30,6%
Tvorba, riadenie, kontrola a implementácia politík 112,1 13 27 -25,2%
Rozvoj cestovného ruchu 8,6 2 3 12,0%
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR n.a. n.a. n.a. n.a.
Regionálny operačný program EÚ n.a. n.a. n.a. n.a.
Cezhraničná spolupráca n.a. n.a. n.a. n.a.
Digitálne služby štátu n.a. n.a. n.a. n.a.
Príspevok pre najmenej rozvinuté okresy n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 1 202,5 219 461 9,2%
Rozvoj vidieka-dotácie farmárom 282,0 55 116 -8,9%
Priame platby poľnohospodárom na zachovanie produkcie 490,6 87 182 5,0%
Intervenčné nákupy potravín - stabilizácia trhu s plodinami 16,7 3 6 1,6%
Potravinová bezpečnosť, zdravie, ochrana rastlín 48,1 7 14 38,7%
Podpora regionálneho rozvoja 215,7 29 60 -2,5%
Ministerstvo vnútra SR 2 978,7 452 952 24,1%
Polícia   153 322 n.a.
Hasiči 191,9 21 44 75,9%
Obvodné úrady štátnej správy 168,1 20 42 63,1%
Riadenie a rozvoj verejnej správy n.a. n.a. n.a. n.a.
Ochrana štátnej hranice   7 16 n.a.
Výchova a vzdelávanie mládeže 1 405,5 216 456 20,6%
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené   n.a. n.a. n.a.
Podpora výstavby a obnovy bytového fondu   n.a. n.a. n.a.
Podpora štátneho fondu rozvoja bývania- úvery   n.a. n.a. n.a.
Štátna prémia na stavebné sporenie   n.a. n.a. n.a.
Bonifikácia hypoték   n.a. n.a. n.a.
Podpora regionálneho rozvoja   n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo financií SR 578,9 77 162 58,9%
Výber daní a colná správa 328,0 50 104 43,6%
Výber daní   n.a. n.a. n.a.
Colná správa   n.a. n.a. n.a.
Informatizácia spoločnosti 170,4 18 37 100,3%
Riadenie systému verejných financií   7 15 n.a.
Ministerstvo hospodárstva SR 359,2 79 165 40,3%
Podporné programy a organizácie ministerstva 177,0 17 36 435,7%
Investičné stimuly a dotácie firmám 12,481781+? 11 24 n.a.
Rozvoj cestovného ruchu 0,0 0 0 n.a.
Podpora podnikania 4,6 1 2 7,4%
Národný jadrový fond 62,0 12 26 -4,4%
Podpora energetiky a inovácií 115,6 37 78 -9,3%
Ministerstvo životného prostredia SR 484,1 99 209 150,6%
Ochrana vôd, čističky a kanalizácia 9,7 1 2 -85,0%
Protipovodňové opatrenia 40,8 4 9 24,0%
Administratíva, rozpočtové a príspevkové organizácie rezortu 55,2 8 17 39,9%
Ochrana ovzdušia, prírody a krajiny, odpady 370,6 85 179 600,1%
Ministerstvo spravodlivosti SR 484,6 81 170 21,2%
Súdnictvo 239,5 40 85 19,4%
Väzenstvo 197,8 33 69 20,3%
Ministerstvo kultúry SR 330,8 47 99 18,1%
Divadlá, Knižnice,Múzeá, Hudba, Granty 200,5 30 64 6,3%
Dotácia RTVS 49,6 5 10 90,6%
Cirkvi a náboženské spoločnosti 47,7 8 16 15,9%
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 197,8 25 53 65,7%
Reprezentácia SR v zahraničí (veľvyslanci a pod.) 163,441369-32,688984? 14 30 n.a.
Výdavky na činnosť ministerstva 32,7 9 19 -9,3%
Zahraničná pomoc a členstvo v organizáciách 7,8 1 3 8,5%
Slovenská akadémia vied 81,5 13 27 21,5%
Generálna prokuratúra SR 112,7 20 41 14,0%
Slovenská informačná služba 71,3 10 21 34,6%
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 19,3 4 9 -12,4%
Kancelária Národnej rady SR 48,0 6 12 21,1%
Úrad vlády SR 46,8 10 21 49,8%
Správa štátnych hmotných rezerv SR 15,1 2 4 53,6%
Štatistický úrad SR 32,7 6 13 48,4%
Národný bezpečnostný úrad 20,9 2 4 131,0%
Kancelária Najvyššieho súdu SR 17,9 3 7 16,2%
Najvyšší kontrolný úrad SR 12,7 2 4 18,3%
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 6,8 1 2 33,7%
Úrad jadrového dozoru SR 9,2 2 4 3,6%
Kancelária prezidenta SR 7,6 1 2 60,8%
Kancelária Ústavného súdu SR 6,0 1 2 18,6%
Úrad priemyselného vlastníctva SR 5,2 1 1 51,1%
Úrad pre verejné obstarávanie SR 10,9 2 4 44,8%
Protimonopolný úrad SR 4,2 1 1 49,9%
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 5,0 1 2 10,0%
Kancelária Súdnej rady SR 1,2 0 0 54,9%
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 119,3 2 4 3 753,2%
Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR n.a. n.a. n.a. n.a.

Popis tabuľky

Výdavky štátneho rozpočtu sú rozdelené medzi 13 ministerstiev a 19 ďalších inštitúcií. Každý z týchto subjektov (tiež označovaných ako kapitola rozpočtu, ministerstvá sa označujú aj ako rezorty) je samostaný právny subjekt, má svoje príjmy aj výdavky. Ich súčet tvorí štátny rozpočet. Štátny rozpočet každý rok schvaľuje parlament na základe návrhu vlády. Ak výdavky presiahnu príjmy štátneho rozpočtu, hovoríme o schodku (deficite) štátneho rozpočtu.