Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Prehľad výdavkov vlády

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Bežné výdavky 14 624,3 2 683 5 648 0,0%
mzdy, platy, služobné príjmy, ostatné osobné vyrovnania a poistné 3 004,6 551 1 160 13,7%
tovary a služby 2 433,3 446 940 21,7%
bežné transfery 9 812,2 1 800 3 790 -1,7%
Dotácie obciam a VÚC 1 344,3 247 519 1,9%
Sociálne dávky MPSVR n.a. n.a. n.a. n.a.
Nefinančným subjektom a právnickým osobám nezaradeným vo verejnej správe n.a. n.a. n.a. n.a.
Do zahraničia n.a. n.a. n.a. n.a.
splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi 1 178,3 216 455 2,4%
Kapitálové výdavky 2 914,6 535 1 126 118,9%
Výdavky vlády spolu 17 538,9 3 218 6 774 9,9%

Popis tabuľky

Prehľad výdavkov podľa druhu ukazuje, že hlavnou výdavkovou položkou vlády sú transfery, a to buď jednotlivcom (v podobe sociálnych dávok, alebo úhrady zdravotného poistenia) alebo právnickým osobám a územnej samospráve (regionálne školstvo).