Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Prehľad výdavkov vlády

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Bežné výdavky   0 0 n.a.
mzdy, platy, služobné príjmy, ostatné osobné vyrovnania a poistné   0 0 n.a.
tovary a služby   0 0 n.a.
bežné transfery   0 0 n.a.
Dotácie obciam a VÚC   0 0 n.a.
Sociálne dávky MPSVR   n.a. n.a. n.a.
Nefinančným subjektom a právnickým osobám nezaradeným vo verejnej správe   n.a. n.a. n.a.
Do zahraničia   n.a. n.a. n.a.
splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi   0 0 n.a.
Kapitálové výdavky   0 0 n.a.
Výdavky vlády spolu   0 0 n.a.

Popis tabuľky

Prehľad výdavkov podľa druhu ukazuje, že hlavnou výdavkovou položkou vlády sú transfery, a to buď jednotlivcom (v podobe sociálnych dávok, alebo úhrady zdravotného poistenia) alebo právnickým osobám a územnej samospráve (regionálne školstvo).