Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Prehľad výdavkov vlády

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Bežné výdavky 24 700,0 4 533 9 873 45,9%
mzdy, platy, služobné príjmy, ostatné osobné vyrovnania a poistné 3 386,4 621 1 354 3,2%
tovary a služby 8 050,0 1 477 3 218 200,8%
bežné transfery 3 726,2 684 1 489 -66,0%
Dotácie obciam a VÚC 1 633,8 300 653 -3,8%
Sociálne dávky MPSVR 5 390,0 n.a. n.a. 193,7%
Nefinančným subjektom a právnickým osobám nezaradeným vo verejnej správe 1 370,0 n.a. n.a. 61,6%
Do zahraničia 1 140,0 n.a. n.a. 24,8%
splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi 0,3 0 0 -100,0%
Kapitálové výdavky 2 910,0 534 1 163 78,7%
Výdavky vlády spolu 27 610,0 5 067 11 036 48,8%

Popis tabuľky

Prehľad výdavkov podľa druhu ukazuje, že hlavnou výdavkovou položkou vlády sú transfery, a to buď jednotlivcom (v podobe sociálnych dávok, alebo úhrady zdravotného poistenia) alebo právnickým osobám a územnej samospráve (regionálne školstvo).