Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Prehľad výdavkov vlády

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Bežné výdavky 14 624,3 2 687 5 751 n.a.
mzdy, platy, služobné príjmy, ostatné osobné vyrovnania a poistné 2 641,9 485 1 039 n.a.
tovary a služby 1 998,7 367 786 n.a.
bežné transfery 9 983,4 1 834 3 926 n.a.
Dotácie obciam a VÚC 1 319,4 242 519 n.a.
Sociálne dávky MPSVR n.a. n.a. n.a. n.a.
Nefinančným subjektom a právnickým osobám nezaradeným vo verejnej správe n.a. n.a. n.a. n.a.
Do zahraničia n.a. n.a. n.a. n.a.
splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi 1 151,2 212 453 n.a.
Kapitálové výdavky 1 331,4 245 524 n.a.
Výdavky vlády spolu 15 955,7 2 932 6 274 n.a.

Popis tabuľky

Prehľad výdavkov podľa druhu ukazuje, že hlavnou výdavkovou položkou vlády sú transfery, a to buď jednotlivcom (v podobe sociálnych dávok, alebo úhrady zdravotného poistenia) alebo právnickým osobám a územnej samospráve (regionálne školstvo).