Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Náklady ministerstiev

Mzdové náklady v mil. Eur Tovary a služby v mil. Eur Bežné transfery v mil. Eur Kapitálové výdavky v mil. Eur
Kancelária Národnej rady SR        
Kancelária prezidenta SR        
Úrad vlády SR        
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu        
Kancelária Ústavného súdu SR        
Kancelária Najvyššieho súdu SR        
Generálna prokuratúra SR        
Najvyšší kontrolný úrad SR        
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR        
Ministerstvo obrany SR        
Ministerstvo vnútra SR        
Ministerstvo spravodlivosti SR        
Ministerstvo financií SR        
Ministerstvo životného prostredia SR        
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR        
Ministerstvo zdravotníctva SR        
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR        
Ministerstvo kultúry SR        
Ministerstvo hospodárstva SR        
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR        
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené        
Ministerstvo dopravy a výstavby SR        
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR n.a. n.a. n.a.  
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR        
Štatistický úrad SR        
Úrad pre verejné obstarávanie        
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví        
Úrad jadrového dozoru SR        
Úrad priemyselného vlastníctva SR        
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR        
Protimonopolný úrad SR        
Národný bezpečnostný úrad        
Správa štátnych hmotných rezerv SR        
Všeobecná pokladničná správa        
Slovenská akadémia vied        
Kancelária Súdnej rady SR        
Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR n.a. n.a. n.a.  
         
Spolu        

Popis tabuľky