Koľko štát minul?

Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Pracujúci a zamestnanci

2017 2018 2019 2020 2021
Zamestnanci vo verej. sektore 674 900 678 200 698 700 670 700 700 900
Zamestnanci v súkrom. sektore 1 467 500 1 518 500 1 505 800 1 482 400 1 476 400
Podnikatelia spolu 382 700 380 900 384 700 377 200 380 700
Ostatní pracujúci 1 700 1 400 2 000 1 000 2 600
Pracujúci celkove 2 526 800 2 579 000 2 591 200 2 531 300 2 560 600

Popis tabuľky

Za zamestnancov vo verejnom sektore sa v rámci metódy Výberového zisťovania pracovných síl považujú osoby pracujúce v štátnom podniku, v organizácii s vlastníctvom územnej samosprávy (krajskej samosprávy a samosprávy obce) a osoby pracujúce v organizácii s medzinárodným vlastníctvom s prevažujúcim verejným sektorom. Údaje sú vždy k 31.12. daného roka.