Koľko štát minul?

Príjmy Stiahnuť ako CSV
Kliknutím na položku v tabuľke sa zobrazí jej vývoj v čase

Výdavky ministerstiev

v mil. Eur Na obyvateľa Na pracujúceho Medziročná zmena
Spolu 23 509,1 3 401 7 163 30,4%
Všeobecná pokladničná správa 4 677,5 602 1 267 138,7%
Splácanie úrokov a ostatné náklady štátneho dlhu 797,0 212 446 -23,2%
Odvody do EÚ vrátane rezerv 974,9 186 392 13,2%
Dotácia Sociálnej poisťovne 969,9 38 81 n.a.
Kapitálové výdavky n.a. n.a. n.a. n.a.
Rezerva vlády 1 014,6 120 252 n.a.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR 1 579,8 290 611 13,8%
Podpora základného výskumu 36,2 12 26 -17,0%
Šport a kultúra 114,8 14 30 12,7%
Základné vzdelanie   n.a. n.a. n.a.
Stredoškolské vzdelanie 542,4 99 208 9,8%
Vysokoškolské vzdelávanie 638,8 109 230 15,8%
Služby v školstve (ubytovanie, stravovanie) 44,6 18 37 55,7%
Vzdelávanie - iné formy 110,4 17 36 2,5%
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR 4 203,6 537 1 130 58,5%
Pomoc v hmotnej núdzi 121,7 25 54 -1,5%
Prídavok na dieťa 338,0 61 129 3,0%
Rodičovský príspevok 581,6 101 213 54,1%
Štátom platené poistné za osoby starajúce sa o dieťa 321,0 57 119 14,2%
Pomoc zdravotne postihnutým 453,5 78 163 14,6%
Starostlivosť o ohrozené deti (detské domovy) 149,8 26 55 16,0%
Politika trhu práce, služby zamestnanosti 1 171,1 47 100 304,8%
Administratívne náklady spojené so správou dávok 198,0 37 79 -1,6%
Vianočné príspevky dôchodcom 303,8 28 59 96,9%
Osobitné dávky a podpora sociálnych služieb 374,6 59 125 36,6%
Ministerstvo zdravotníctva SR 1 491,8 245 515 0,8%
Poistné platené štátom (3 mil. poistencov) 1 259,5 209 440 24,1%
Úrady verejného zdravotníctva 54,7 8 16 51,5%
Plán obnovy n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo obrany SR 1 792,8 295 621 11,6%
Mzdové a sociálne náklady vojakov a iných zamestnancov 601,5 104 219 3,1%
Prevádzka vojenských zariadení 481,5 83 175 39,3%
Investície 514,7 93 196 -15,6%
Mierové misie v zahraničí 35,1 10 20 -0,4%
Ministerstvo dopravy a výstavby SR 1 857,5 212 447 11,4%
Budovanie a správa ciest 822,0 62 130 19,4%
Dotovanie železničnej dopravy a investície 794,2 121 254 5,1%
Verejná osobná doprava n.a. n.a. n.a. n.a.
Regulácia, štátny dozor a bezpečnosť dopravy 8,0 1 2 4,1%
Podpora výstavby a obnovy bytového fondu 8,1 4 8 -68,3%
Podpora štátneho fondu rozvoja bývania- úvery 25,0 5 10 0,0%
Štátna prémia na stavebné sporenie 8,6 1 3 -56,8%
Bonifikácia hypoték 18,0 4 9 -29,2%
Tvorba, riadenie, kontrola a implementácia politík 69,5 14 29 -38,0%
Rozvoj cestovného ruchu 15,2 2 4 76,9%
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR n.a. n.a. n.a. n.a.
Regionálny operačný program EÚ n.a. n.a. n.a. n.a.
Cezhraničná spolupráca n.a. n.a. n.a. n.a.
Digitálne služby štátu n.a. n.a. n.a. n.a.
Príspevok pre najmenej rozvinuté okresy n.a. n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR 1 046,6 177 373 -13,0%
Rozvoj vidieka-dotácie farmárom 266,6 31 66 -5,4%
Priame platby poľnohospodárom na zachovanie produkcie 447,9 86 182 -8,7%
Intervenčné nákupy potravín - stabilizácia trhu s plodinami 13,3 3 6 -19,9%
Potravinová bezpečnosť, zdravie, ochrana rastlín 53,0 8 16 10,1%
Podpora regionálneho rozvoja 131,0 27 57 -39,3%
Ministerstvo vnútra SR 3 330,0 535 1 127 11,8%
Polícia 1 248,1 205 431 n.a.
Hasiči 166,2 24 50 -13,4%
Obvodné úrady štátnej správy 169,3 20 42 0,7%
Riadenie a rozvoj verejnej správy n.a. n.a. n.a. n.a.
Ochrana štátnej hranice 57,2 9 19 n.a.
Výchova a vzdelávanie mládeže 1 585,1 264 555 12,8%
Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR - zrušené   n.a. n.a. n.a.
Podpora výstavby a obnovy bytového fondu   n.a. n.a. n.a.
Podpora štátneho fondu rozvoja bývania- úvery   n.a. n.a. n.a.
Štátna prémia na stavebné sporenie   n.a. n.a. n.a.
Bonifikácia hypoték   n.a. n.a. n.a.
Podpora regionálneho rozvoja   n.a. n.a. n.a.
Ministerstvo financií SR 563,0 108 228 -2,7%
Výber daní a colná správa 316,9 60 127 -3,4%
Výber daní   n.a. n.a. n.a.
Colná správa   n.a. n.a. n.a.
Informatizácia spoločnosti 129,2 37 78 -24,2%
Riadenie systému verejných financií 78,7 8 17 n.a.
Ministerstvo hospodárstva SR 634,7 57 119 76,7%
Podporné programy a organizácie ministerstva 31,9 5 10 -82,0%
Investičné stimuly a dotácie firmám 17,7 16 35 n.a.
Rozvoj cestovného ruchu 0,0 0 0 n.a.
Podpora podnikania 50,8 1 2 1 001,1%
Národný jadrový fond 62,9 12 25 1,5%
Podpora energetiky a inovácií 425,0 23 47 267,6%
Ministerstvo životného prostredia SR 412,5 83 176 -14,8%
Ochrana vôd, čističky a kanalizácia 162,5 57 120 1 571,4%
Protipovodňové opatrenia 60,8 3 6 49,0%
Administratíva, rozpočtové a príspevkové organizácie rezortu 47,6 7 15 -13,6%
Ochrana ovzdušia, prírody a krajiny, odpady 134,9 16 35 -63,6%
Ministerstvo spravodlivosti SR 524,9 84 176 8,3%
Súdnictvo 250,3 39 83 4,5%
Väzenstvo 225,1 37 77 13,8%
Ministerstvo kultúry SR 343,1 53 112 3,7%
Divadlá, Knižnice,Múzeá, Hudba, Granty 229,1 34 71 14,3%
Dotácia RTVS 40,5 6 13 -18,2%
Cirkvi a náboženské spoločnosti 52,0 9 20 9,0%
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR 152,3 24 51 -23,0%
Reprezentácia SR v zahraničí (veľvyslanci a pod.) 76,9 14 30 n.a.
Výdavky na činnosť ministerstva 41,9 7 16 28,1%
Zahraničná pomoc a členstvo v organizáciách 28,3 1 3 261,9%
Slovenská akadémia vied 90,4 16 33 10,9%
Generálna prokuratúra SR 114,1 21 44 1,2%
Slovenská informačná služba 82,1 12 24 15,1%
Úrad geodézie, kartografie a katastra SR 16,9 4 8 -12,5%
Kancelária Národnej rady SR 40,6 7 15 -15,5%
Úrad vlády SR 36,9 6 12 -21,1%
Správa štátnych hmotných rezerv SR 121,8 2 4 704,9%
Štatistický úrad SR 61,7 9 20 88,4%
Národný bezpečnostný úrad 14,1 2 4 -32,4%
Kancelária Najvyššieho súdu SR 16,0 3 6 -10,3%
Najvyšší kontrolný úrad SR 13,4 2 5 5,8%
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR 7,6 1 3 11,3%
Úrad jadrového dozoru SR 8,5 2 4 -7,5%
Kancelária prezidenta SR 5,8 1 2 -24,7%
Kancelária Ústavného súdu SR 6,5 1 2 7,8%
Úrad priemyselného vlastníctva SR 6,4 1 2 22,9%
Úrad pre verejné obstarávanie SR 11,8 2 4 8,1%
Protimonopolný úrad SR 3,5 1 1 -15,2%
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 5,0 1 2 -1,1%
Kancelária Súdnej rady SR 1,3 0 0 8,4%
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu 234,5 7 14 96,6%
Kancelária Najvyššieho správneho súdu SR n.a. n.a. n.a. n.a.

Popis tabuľky

Výdavky štátneho rozpočtu sú rozdelené medzi 13 ministerstiev a 19 ďalších inštitúcií. Každý z týchto subjektov (tiež označovaných ako kapitola rozpočtu, ministerstvá sa označujú aj ako rezorty) je samostaný právny subjekt, má svoje príjmy aj výdavky. Ich súčet tvorí štátny rozpočet. Štátny rozpočet každý rok schvaľuje parlament na základe návrhu vlády. Ak výdavky presiahnu príjmy štátneho rozpočtu, hovoríme o schodku (deficite) štátneho rozpočtu.